Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1605

Brussel, 25 november 2010

Derde Afrika-EU-top: samen werken aan meer investeringen, economische groei en werkgelegenheid

Op 29 en 30 november zullen de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, Commissievoorzitter José Manuel Barroso en Europees commissaris voor ontwikkeling Andris Piebalgs de Afrika-EU-top in Tripoli (Libië) bijwonen. Tachtig staatshoofden en regeringsleiders uit Europa en Afrika komen daar samen om te spreken over het overkoepelende thema "investeringen, economische groei en werkgelegenheid" om een nieuwe en ambitieuze impuls te geven aan de samenwerking tussen de continenten. Via het in 2007 opgerichte Afrika-EU-partnerschap werken beide continenten als gelijkwaardige partners aan gemeenschappelijke belangen en strategische doelstellingen, die verder gaan dan het traditionele ontwikkelingsbeleid. Tijdens de top zullen de leiders naar verwachting aandringen op inclusieve en duurzame groei als drijvende kracht voor ontwikkeling en armoedebestrijding. Grotere betrokkenheid en versterking van de particuliere sector is een essentiële voorwaarde voor succes in dit verband, evenals meer samenwerking op het gebied van klimaatverandering en vrede en veiligheid.

De voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, zei voorafgaand aan de top: "Gezien de toenemende mondialisering en de economische en financiële crisis is het partnerschap tussen de Unie en Afrika van strategisch belang. We zullen belangrijke vraagstukken bespreken zoals vrede en veiligheid, mondiaal bestuur en regionale integratie en we zullen meer doen om investeringen, werkgelegenheid en groei te stimuleren."

Commissievoorzitter Barroso voegde daaraan toe: "De Europese Unie bouwt aan een sterk en steeds hechter partnerschap met Afrika. Tijdens de top van 2007 in Lissabon hebben we goede vorderingen gemaakt door een gemeenschappelijke strategie aan te nemen. Nu moeten we onze banden consolideren en verdiepen en het nog niet benutte potentieel van onze betrekkingen aanboren. De ontwikkeling van Afrika zal veel baat hebben bij meer en intensievere samenwerking, die ook noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling. Het partnerschap is daarnaast van grote waarde voor Europa. We moeten de kans aangrijpen om de betrekkingen aan te halen met Afrika, een continent, dat steeds belangrijker wordt in een wereld waarin we steeds meer onderling van elkaar afhankelijk zijn.

De tachtig staatshoofden en regeringsleiders, die meer dan anderhalf miljard mensen vertegenwoordigen, zullen vooral bespreken hoe de twee continenten vooruitgang kunnen boeken met betrekking tot de gemeenschappelijke prioriteiten duurzame groei en werkgelegenheid en hoe zij de gevolgen van de economische en financiële crisis te boven kunnen komen, met name door een beter klimaat te scheppen voor ondernemers en investeerders.

Sinds 2007 is met de gemeenschappelijke strategie Afrika-EU aanzienlijke vooruitgang geboekt met betrekking tot onder andere de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, vrede en veiligheid, regionale integratie en handel (zie MEMO/10/604 voor concrete voorbeelden). Tegelijkertijd moeten Europa en Afrika meer doen om de versnippering van beleid en financiële instrumenten te voorkomen. Om hun gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken, moeten ook alle belanghebbenden – parlementen, het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector – hierbij worden betrokken,

Tijdens de top zal over de volgende thema's worden gesproken:

  • regionale integratie, infrastructuur, ICT, wetenschap en ontwikkeling van de particuliere sector;

  • energie en klimaatverandering;

  • millenniumdoelstellingen, landbouw en voedsel;

  • vrede en veiligheid;

  • bestuur en mensenrechten;

  • migratie, mobiliteit en werkgelegenheid.

De staatshoofden en regeringsleiders zullen in hun gezamenlijke verklaring naar verwachting de nadruk leggen op het mondiale strategische belang van hun partnerschap – tot op heden het enige partnerschap tussen twee werelddelen. Tijdens de top moet ook een nieuwe impuls worden gegeven aan de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, met name wat betreft de landen die het meest achterop zijn geraakt. Er zal een gezamenlijk actieplan voor 2011-2013 worden vastgesteld, inclusief concrete maatregelen die zullen worden voortgezet of gelanceerd op de terreinen van de strategie, waarbij wordt voortgebouwd op de resultaten die zijn behaald sinds 2007.

Voorafgaand aan de top zullen voorzitter Barroso, vicevoorzitter Tajani en commissaris Piebalgs deelnemen aan een zakelijk forum en een rondetafelconferentie van topmensen van bedrijven uit Afrika en de EU, die op 28 november plaatsvinden. Tijdens het forum zal met name worden besproken hoe een gemeenschappelijke strategie kan worden ontwikkeld voor inclusieve modellen voor duurzame ontwikkeling en groei in Afrika.

Achtergrond

In 2007 besloten tachtig staatshoofden en regeringsleiders uit Europa en Afrika op de top van Lissabon een strategisch partnerschap tussen Afrika en de EU op te zetten om gemeenschappelijke belangen na te streven die verder gaan dan het traditionele ontwikkelingsbeleid. Het partnerschap heeft acht thematische onderdelen: vrede en veiligheid; democratisch bestuur en mensenrechten; handel, regionale integratie en infrastructuur; millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling; energie; klimaatverandering; migratie, mobiliteit en werkgelegenheid; wetenschap, informatiemaatschappij en ruimte.

Op 10 november 2010 heeft de Europese Commissie voorstellen gepresenteerd om de betrekkingen tussen Afrika en de EU te consolideren en heeft zij gepleit voor verdere ontwikkeling van het partnerschap. Voorgesteld werd de ontwikkelingssamenwerking te concentreren op inclusieve en duurzame groei in Afrika, waarbij voorrang wordt gegeven aan activiteiten met een sterke impact, zodat investeringen worden gegenereerd en het grote potentieel van het partnerschap wordt benut.

Zie ook voor meer informatie:

MEMO/10/604

IP/10/1495 en MEMO/10/566 over de mededeling inzake de consolidatie van de betrekkingen tussen de EU en Afrika

IP/10/1494 en MEMO/10/565 over het groenboek: EU-ontwikkelingsbeleid ter ondersteuning van groei voor iedereen en duurzame ontwikkeling – Het EU-ontwikkelingsbeleid trefzekerder maken.

Website van het EU-Afrika-partnerschap: http://www.africa-eu-partnership.org

Website van DG Ontwikkeling: http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Website van EuropeAid (AidCo): http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Website van voorzitter José Manuel Barroso:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Website van de commissaris voor Ontwikkeling, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Website van het zakelijk forum EU-Afrika http://www.euafrica-businessforum.org


Side Bar