Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1605

Brüssel, 25. november 2010

Aafrika ja ELi kolmandal tippkohtumisel ühendatakse jõud investeeringute, majanduskasvu ja töökohtade loomise nimel

Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy, Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ja arenguvolinik Andris Piebalgs osalevad 29.–30 novembril Aafrika ja ELi kolmandal tippkohtumisel, mis toimub Liibüas Tripolis. Tippkohtumisel arutavad 80 Euroopa ja Aafrika riigi- ja valitsusjuhti investeeringute, majanduskasvu ja töökohtade loomise küsimusi eesmärgiga viia maailmajagude koostöö uuele tasemele. ELi ja Aafrika partnerlus loodi 2007. aastal eesmärgiga murda tavapärane arengupoliitika raamistik ning luua ühiste huvide edendamiseks ja ühiste strateegiliste eesmärkide saavutamiseks võrdne partnerlus. Riigi- ja valitsusjuhid soovivad tippkohtumisel seada arengukoosöö eesmärgiks kaasava ja säästva majanduskasvu, mis on omakorda arengu ja vaesusevastase võitluse peamine hoob. Selle eesmärgi saavutamiseks, aga ka kliimamuutuse tagajärgedega võitlemiseks ning rahu ja turvalisuse tagamiseks tuleb eelkõige tugevdada ja kaasata erasektorit.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy ütles enne kohtumist: „Üleilmastumise ning praeguse majandus- ja finantskriisi ajal on Euroopa Liidu ja Aafrika partnerlusel strateegiline tähtsus. Meie eesmärk on lahendada rahu ja julgeoleku, üleilmse valitsemistava ning piirkondliku integratsiooni valdkonna probleeme. Lisaks kavatseme me ühendada jõud, et edendada investeerimist, luua töökohti ja kiirendada majanduskasvu.”

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ütles, et Euroopa Liit laiendab ja tugevdab partnerlust Aafrikaga. 2007. aasta Lissaboni tippkohtumine oli ülioluline, sest sellel võeti vastu ühisstrateegia, nüüd aga tuleb suhteid veelgi arendada, et rakendada ka ELi ja Aafrika partnerluse seni kasutamata võimalused. „Koostöö tugevdamine ja süvendamine aitab oluliselt kiirendada Aafrika arengut ja saavutada aastatuhande arengueesmärke. See partnerlus on Euroopale omaette väärtus, mis aitab tihendada sidemeid maailmajaoga, mille roll aina väiksemaks muutuvas maailmas üha suureneb,” märkis president.

80 riigi pooltteist miljardit elanikku esindavad riigi- ja valitsusjuhid arutavad eelkõige seda, kuidas maailmajaod jõuaksid ühiste eesmärkideni saavutada jätkusuutlik majanduskasv, luua töökohti ning ületada majandus- ja finantskriisi tagajärjed. Selleks kõigeks tuleb muu hulgas parandada äri- ja investeeringukeskkonda.

Alates 2007. aastast on Aafrika ja ELi ühisstrateegia raames olnud edukad aastatuhande arengueesmärkide saavutamisel, rahu ja julgeoleku tagamisel ning piirkondliku integreerumise ja kaubanduse alal (täpsemalt vt MEMO/10/604). Kuid Euroopal ja Aafrikal tuleb ületada poliitika- ja finantsvahendite killustatus. Ühiste eesmärkide saavutamiseks tuleb paremini kaasata kõik sidusrühmad, nagu parlamendid, kodanikuühiskonna organisatsioonid ja erasektor.

Tippkohtumisel käsitletakse eelkõige:

  • piirkondliku integratsiooni süvendamist ning infrastruktuuri, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning erasektori arendamist,

  • energeetikat ja kliimamuutuse probleeme,

  • aastatuhande arengueesmärke, põllumajanduse arendamist ja toiduga kindlustamist,

  • rahu ja julgeoleku tagamist,

  • hea valitsemistava edendamist ja inimõiguste kaitsmist,

  • rände, liikuvuse ja hariduse küsimusi.

Riigi- ja valitsusjuhid avaldavad deklaratsiooni, milles eeldatavasti rõhutatakse, kui tähtis on selline maailma ainus maailmajagude strateegiline partnerlus. Tippkohtumisel hoogustatakse ka tööd aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks, pöörates peatähelepanu riikidele, kus saavutused on kõige tagasihoidlikumad. Vastu võetakse 2011.–2013. aasta ühine tegevuskava, milles arvestatakse alates 2007. aastast tehtud edusammudega ja nähakse ette strateegilistes valdkondades võetavad meetmed.

President Barroso, asepresident Tajani ja volinik Piebalgs võtavad osa ka 28. novembril enne tippkohtumist toimuvast ELi ja Aafrika ärifoorumist ja tippjuhtide ümarlauast. Foorumil arutatakse eelkõige Aafrika kaasava ja säästva majanduskasvu ühisstrateegia väljatöötamist.

Taust

2007. aastal käivitasid Euroopa ja Aafrika riigipead ja valitsusjuhid Aafrika ja ELi ühisstrateegia, et toetada traditsioonilisest arengupoliitikast kaugemale ulatuvaid, ühist huvi pakkuvaid valdkondi. Kaheksa temaatilist partnerlust järgmistes valdkondades aitavad tagada asjakohaste järelmeetmete võtmise: rahu ja julgeolek; demokraatlik valitsemistava ja inimõigused; kaubandus ning piirkondlik integratsioon ja infrastruktuur; aastatuhande arengueesmärgid; energeetika; kliimamuutus; ränne, liikuvus ja tööhõive; teadus, infoühiskond ja kosmos.

10. novembril 2010 avaldas Euroopa Komisjon Aafrika ja ELi suhete tugevdamist käsitlevad ettepanekud ning nentis, et partnerlust tuleb edasi arendada. Komisjon tegi ettepaneku kasutada ära partnerluse tohutud võimalused, keskendada arengukoostöö Aafrika kaasava ja säästva majanduskasvu saavutamisele ning võtta niisuguseid mõjusaid meetmeid, mis aitavad suurendada investeeringuid.

Lisateave:

MEMO/10/604

IP/10/1495 ja MEMO/10/566 teatise kohta, mis käsitleb ELi ja Aafrika suhete tugevdamist:

IP/10/1494 ja MEMO/10/565, mis käsitleb rohelist raamatut: „Kaasavat majanduskasvu ja jätkusuutlikku arengut toetav ELi arengupoliitika; ELi arengukoostöö mõju suurendamine”:

Aafrika ja ELi partnerluse veebisait: http://www.africa-eu-partnership.org/

Arengu peadirektoraadi veebisait: http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

EuropeAid'i (AidCo) veebisait: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

President José Manuel Barroso veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Arenguvolinik Andris Piebalgsi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

ELi ja Aafrika ärifoorumi veebisait: http://www.euafrica-businessforum.org


Side Bar