Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1605

Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2010

3η Σύνοδος Κορυφής Αφρικής-ΕΕ: συνεργασία για την ενίσχυση «των επενδύσεων, της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης»

Στις 29-30 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman Van Rompuy, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso και ο επίτροπος Ανάπτυξης Andris Piebalgs θα συμμετάσχουν στη σύνοδο Κορυφής Αφρικής-ΕΕ στην Τρίπολη (Λιβύη). Ογδόντα Ευρωπαίοι και Αφρικανοί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα συνέλθουν εκεί με κύριο θέμα «τις επενδύσεις, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης» για να δώσουν στη συνεργασία μεταξύ των δύο ηπείρων μια νέα, πιο φιλόδοξη διάσταση. Μέσω της εταιρικής σχέσης Αφρικής-ΕΕ που θεσπίστηκε το 2007 οι δύο ήπειροι επιδιώκουν κοινά συμφέροντα και στρατηγικούς στόχους, πέρα από την παραδοσιακή αναπτυξιακή πολιτική. Κατά τη διάρκεια της συνόδου, οι μετέχοντες αναμένεται ότι θα προωθήσουν την χωρίς αποκλεισμούς και αειφόρο μεγέθυνση ως βασικές συνιστώσες για την ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φτώχειας. Η μεγαλύτερη συμμετοχή και ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα αποτελεί βασική προϋπόθεση για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της κλιματικής αλλαγής και της ειρήνης και ασφάλειας.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman Van Rompuy δήλωσε πριν από τη σύνοδο: «Σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης και οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η εταιρική σχέση της Ένωσης με την Αφρική έχει στρατηγική σημασία. Θα εξετάσουμε καίρια ζητήματα, όπως η ειρήνη και η ασφάλεια, η παγκόσμια διακυβέρνηση και η περιφερειακή ολοκλήρωση. Θα εντείνουμε επίσης της προσπάθειες που καταβάλλουμε από κοινού για να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη.»

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso δήλωσε πριν από τη σύνοδο τα εξής: «η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει μια ισχυρή και ολοένα στενότερη εταιρική σχέση με την Αφρική. Το 2007, στη σύνοδο της Λισαβόνας, σημειώσαμε πρόοδο με την υιοθέτηση κοινής στρατηγικής. Τώρα πρέπει να εδραιώσουμε και να εμβαθύνουμε τους δεσμούς μας, στηριζόμενοι στο υπόλοιπο αναξιοποίητο δυναμικό των σχέσεων ΕΕ-Αφρικής. Η ενίσχυση και εντατικοποίηση της συνεργασίας θα είναι ιδιαίτερα επωφελής για την ανάπτυξη της Αφρικής και θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Η εταιρική αυτή σχέση αντιπροσωπεύει επίσης για την Ευρώπη αληθινό πλεονέκτημα και ευκαιρία, η οποία δεν πρέπει να χαθεί, για την προώθηση των σχέσεων με μια ολοένα και σημαντικότερη ήπειρο σε έναν ολοένα και πιο αλληλοεξαρτώμενο κόσμο.»

Οι 80 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν πάνω από 1, 5 δισεκατ. άτομα, θα εστιάσουν τις συζητήσεις τους στον τρόπο με τον οποίο οι δύο ήπειροι θα μπορέσουν να προχωρήσουν στην επίτευξη των κοινών στόχων προτεραιότητας, δηλ. στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της απασχόλησης, και να αντεπεξέλθουν στις επιπτώσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, κυρίως με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις.

Από το 2007, η κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ σημείωσε σημαντική πρόοδο σε τομείς όπως οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας (ΑΣΧ), η ειρήνη και η ασφάλεια, η περιφερειακή ολοκλήρωση και το εμπόριο (συγκεκριμένα παραδείγματα παρατίθενται στο MEMO/10/604). Παράλληλα, η Ευρώπη και η Αφρική πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να εξαλείψουν τον κατακερματισμό των πολιτικών και των χρηματοπιστωτικών μέσων. Για να επιτύχουν τους κοινούς τους στόχους, πρέπει επίσης να μεριμνήσουν για τη μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών (κοινοβούλια, κοινωνία των πολιτών και ιδιωτικός τομέας).

  • Οι συζητήσεις κατά τη σύνοδο θα αφορούν τα ακόλουθα θέματα:

  • περιφερειακή ολοκλήρωση, υποδομές, ΤΠΕ, επιστήμη και ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα

  • ενέργεια και κλιματική αλλαγή

  • ΑΣΧ, γεωργία και τρόφιμα

  • ειρήνη και ασφάλεια

  • διακυβέρνηση και ανθρώπινα δικαιώματα

  • μετανάστευση, κινητικότητα και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Στην κοινή δήλωσή τους οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αναμένεται ότι θα δώσουν έμφαση στην παγκόσμια στρατηγική σημασία της εταιρικής τους σχέσης, της μόνης στρατηγικής εταιρικής σχέσης που υπάρχει μεταξύ των δύο ηπείρων. Η σύνοδος κορυφής θα πρέπει επίσης να αναζωογονήσει τις προσπάθειες για την επίτευξη των ΑΣΧ, ιδίως στις χώρες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη υστέρηση. Θα εκδοθεί κοινό σχέδιο δράσης 2011-2013, το οποίο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να συνεχιστούν ή να δρομολογηθούν στους στρατηγικούς τομείς και θα βασίζεται στα αποτελέσματα που έχουν σημειωθεί από το 2007.

Πριν από τη συμμετοχή τους στη σύνοδο κορυφής, ο πρόεδρος Barroso, ο αντιπρόεδρος Tajani και ο επίτροπος Piebalgs θα λάβουν μέρος στο επιχειρηματικό φόρουμ EΕ–Αφρικής και στη στρογγυλή τράπεζα των διευθυντικών στελεχών, που οργανώνονται στις 28 Νοεμβρίου, στο περιθώριο της συνόδου. Στο φόρουμ αυτό θα συζητηθούν κυρίως τρόποι για τη χάραξη κοινής στρατηγικής προκειμένου να εξασφαλιστούν μοντέλα αειφόρου ανάπτυξης και μεγέθυνσης χωρίς αποκλεισμούς στην Αφρική.

Ιστορικό

Το 2007, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από την Ευρώπη και την Αφρική έθεσαν σε εφαρμογή την κοινή στρατηγική εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ για την επιδίωξη κοινών συμφερόντων πέρα από την παραδοσιακή αναπτυξιακή πολιτική. Η επιχειρησιακή συνέχεια εξασφαλίζεται με οκτώ θεματικές εταιρικές σχέσεις: ειρήνη κα ασφάλεια· δημοκρατική διακυβέρνηση και ανθρώπινα δικαιώματα· εμπόριο, περιφερειακή ολοκλήρωση και υποδομές· ΑΣΧ· ενέργεια· κλιματική αλλαγή· μετανάστευση, κινητικότητα και απασχόληση· επιστήμη, κοινωνία της πληροφορίας και διάστημα.

Στις 10 Νοεμβρίου 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις προτάσεις της σχετικά με τον τρόπο παγίωσης των σχέσεων Αφρικής-ΕΕ, αναγνωρίζοντας ότι η εταιρική σχέση πρέπει να εξελιχθεί περαιτέρω. Πρότεινε η αναπτυξιακή συνεργασία να επικεντρωθεί στη στήριξη της χωρίς αποκλεισμούς και αειφόρου ανάπτυξης στην Αφρική, να εστιαστεί σε νευραλγικές δραστηριότητες που θα κινητοποιήσουν επενδύσεις με στόχο την αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού της εταιρικής μας σχέσης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/10/604

IP/10/1495 και MEMO/10/566 σχετικά με την ανακοίνωση για την εδραίωση των σχέσεων ΕΕ-Αφρικής

IP/10/1494 και MEMO/10/565 για την Πράσινη Βίβλο: «Η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ προς όφελος της χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και αειφόρου ανάπτυξης· Αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Δικτυακός τόπος της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αφρικής:

http://www.africa-eu-partnership.org/

Δικτυακός τόπος της ΓΔ Ανάπτυξης: http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Δικτυακός τόπος της EuropeAid (AidCo):

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Δικτυακός τόπος του προέδρου José Manuel Barroso:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Δικτυακός τόπος του επιτρόπου Ανάπτυξης Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Δικτυακός τόπος του επιχειρηματικού φόρουμ EΕ–Αφρικής

http://www.euafrica-businessforum.org


Side Bar