Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1605

Брюксел, 25 ноември 2010 г.

Трета среща на върха Африка — ЕС: сътрудничество за повече „Инвестиции, икономически растеж и създаване на работни места“

На 29—30 ноември председателят на Европейския съвет Херман Ван Ромпой, председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и комисарят за развитието Андрис Пиебалгс ще участват в срещата на върха Африка — ЕС в Триполи, Либия.

Осемдесет държавни и правителствени ръководители от Европа и Африка ще се съберат под надслова „Инвестиции, икономически растеж и създаване на работни места“ и ще обсъдят как сътрудничеството между двата континента да достигне едно ново, по-амбициозно равнище. Посредством партньорството Африка — ЕС, чието начало бе поставено през 2007 г., двата континента работят като равностойни партньори по постигането на общи интереси и стратегически цели отвъд традиционния акцент на политиката за развитие. По време на срещата на върха лидерите се очаква да настояват за постигането на приобщаващ и устойчив растеж като основен двигател за развитие и за борбата срещу бедността. По-широкото участие и укрепването на частния сектор, както и засиленото сътрудничество в областта на изменението на климата и по въпросите на мира и сигурността са съществени условия за постигането на тези цели.

Преди срещата председателят на Европейския съвет Херман Ван Ромпой заяви: „В контекста на задълбочаващата се глобализация и на икономическа и финансова криза партньорството между ЕС и Африка е от стратегическа важност. Ще обсъдим ключови въпроси като мира и сигурността, глобалното управление и регионалната интеграция. Ще засилим също така съвместните си усилия за насърчаването на инвестициите с цел създаване на работни места и постигане на икономически растеж“.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „Европейският съюз изгражда едно здраво и все по-тясно партньорство с Африка. На срещата на върха в Лисабон през 2007 г. ние постигнахме напредък, като приехме съвместна стратегия. Сега е нужно да затвърдим и задълбочим връзките си, като развием все още неоползотворения потенциал на отношенията между ЕС и Африка. Засиленото и по-интензивно сътрудничество ще бъде от огромна полза за развитието на Африка и ще играе важна роля при постигането на Целите на хилядолетието за развитие. За Европа това партньорство е много ценно и представлява възможност за развиване на отношенията с един континент с нарастващо значение в един все по-взаимообвързан свят, която не бива да се изпуска.

Осемдесетте държавни и правителствени ръководители, представляващи над 1,5 милиарда души, ще съсредоточат своите дебати върху начините, по които двата континента могат да постигнат напредък по общите приоритети за насърчаване на устойчивия растеж и заетостта, както и да преодолеят последствията от икономическата и финансовата криза, по-специално чрез създаването на благоприятна бизнес и инвестиционна среда.

От 2007 г. досега по съвместната стратегия на ЕС и Африка е постигнат значителен напредък в сфери като Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР), мира и сигурността, регионалната интеграция и търговията (за конкретни примери вж. MEMO/10/604). Същевременно Европа и Африка трябва да положат още усилия, за да преодолеят разпокъсаността на политиките и финансовите инструменти. За да постигнат общите си цели, те трябва също така в по-голяма степен да включат в процеса всички заинтересовани страни — парламентите, гражданското общество и частния сектор.

  • Разискванията на срещата на върха ще се провеждат по следните теми:

  • регионална интеграция, инфраструктура, информационни и комуникационни технологии, наука и развитие на частния сектор,

  • енергетика и изменение на климата,

  • Цели на хилядолетието за развитие, земеделие и прехрана,

  • мир и сигурност,

  • управление и права на човека,

  • миграция, мобилност и създаване на работни места.

В съвместната си декларация държавните и правителствените ръководители се очаква да подчертаят глобалното стратегическо значение на партньорството си — единственото съществуващо стратегическо партньорство между два континента. Срещата на върха трябва също така да даде нов тласък на усилията за постигане на Целите на хилядолетието за развитие, като обърне внимание на държавите, изоставащи най-много. Ще бъде приет съвместен План за действие за периода 2011—2013 г., който ще се основава на постигнатото от 2007 г. досега и ще включва конкретни действия, които да бъдат изпълнени или пуснати в ход в стратегическите области.

Преди участието си в срещата на върха председателят на Комисията Барозу, заместник-председателят Таяни и комисар Пиебалгс ще се включат в организираните на 28 ноември и съпътстващи срещата Бизнес форум ЕС — Африка и Кръгла маса на изпълнителните директори. Форумът ще разисква най-вече начини за изработването на съвместна стратегия, която да осигури приобщаващи модели за устойчиво развитие и растеж в Африка.

Контекст

През 2007 г. държавни и правителствени ръководители от Европа и Африка поставиха началото на съвместно стратегическо партньорство между Африка и ЕС за постигане на общите интереси отвъд традиционния акцент на политиката за развитие. Осем тематични партньорства гарантират неговото оперативно изпълнение: мир и сигурност; демократично управление и права на човека; търговия, регионална интеграция и инфраструктура; Цели на хилядолетието за развитие; енергетика; изменение на климата; миграция, мобилност и заетост; наука, информационно общество и космос.

Отчитайки нуждата от по-нататъшно развиване на партньорството, на 10 ноември 2010 г. Европейската комисия публикува предложенията си относно консолидирането на отношенията между ЕС и Африка. Тя предложи сътрудничеството за развитие да се съсредоточи върху подпомагането на приобщаващ и устойчив растеж в Африка, като отреди приоритет на дейностите с висока степен на въздействие, за да се привлекат инвестиции, целящи осъществяването на огромния потенциал на партньорството.

За повече информация:

MEMO/10/604

IP/10/1495 и MEMO/10/566 относно съобщението за консолидиране на отношенията ЕС―Африка

IP/10/1494 и MEMO/10/565 относно зелената книга „Политиката на ЕС за развитие в подкрепа на приобщаващия растеж и устойчивото развитие; повишаване на въздействието на политиката на ЕС за развитие“

Уебсайт на Партньорството Африка―ЕС: http://www.africa-eu-partnership.org/

Уебсайт на Генерална дирекция „Развитие“:

http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Уебсайт на Службата за сътрудничество EuropeAid (AidCo):

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Уебсайт на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm.

Уебсайт на комисаря за развитието Андрис Пиебалгс:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Уебсайт на Бизнес форума ЕС — Африка: http://www.euafrica-businessforum.org


Side Bar