Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1602

Bryssel den 25 november 2010

Digitala agendan: Bredbandshastigheten ökar men mer måste göras i Europa

Bredbandsanslutningar i Europa är idag mycket snabbare än för ett år sedan enligt statistik som EU-kommissionen offentliggör idag. I juli 2010 hade 29 % av bredbandsförbindelserna i EU en hastighet på minst 10 Mbps, vilket är en ökning från 15 % föregående år. Antalet bredbandsanslutningar fortsätter att öka i EU och är nu uppe i 25,6 abonnemang per 100 invånare. Motsvarande siffra för 2009 var 23,9. Den årliga tillväxten för mobilt bredband uppgår till hela 45 %, vilket betyder 6 anslutningsanordningar för mobilt bredband (usb-nycklar eller donglar) per 100 invånare. Vägen är dock lång innan EU kan leva upp till de åtaganden som gjorts i den digitala agendan för Europa som innebär att alla i EU ska ha tillgång till grundläggande bredband 2013 och till snabbt och ultrasnabbt bredband 2020 (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200). Åtgärder för att underlätta lanseringen och införandet av snabbt och ultrasnabbt bredband i EU lades fram av kommissionen i september 2010 (se IP/10/1142).

”Snabbt bredband är som digitalt syre och är nödvändigt för Europas välstånd och välbefinnande”, säger kommissionens vice ordförande Neelie Kroes med ansvar för den digitala agendan. ”Införandet och hastigheterna förbättras men det krävs mer om vi ska nå målen för ultrasnabbt bredband. Framför allt måste vårt förslag om radiospektrumtillgång för mobilt bredband godkännas snarast eftersom efterfrågan ökar ständigt.”

I juli 2010 tillhandahöll nästan en tredjedel av EU:s bredbandsanslutningar hastigheter på mer än 10 Mbps, motsvarande siffra för juli 2009 var 15 %. Om dataöverföringshastigheterna är höga får kunderna i allmänhet ett större och bättre urval till ett lägre pris per megabit. 5 % av anslutningarna i EU har en genomsnittshastighet på minst 30 Mbps. Endast 0,5 % ligger på mer än 100 Mbps.

Nya underhållnings- och företagstjänster som högupplösningstelevision (HDTV) och videokonferenser kräver mycket snabbare Internetuppkoppling än vad som är fallet idag i Europa, i synnerhet om vi ska kunna mäta oss med Sydkorea och Japan som är världsledande. Målen i den digitala agendan 2020 är minst 30 Mbps för alla och hastigheter på mer än 100 Mbps för hälften av hushållen i Europa.

De nya uppgifterna visar att under perioden juli 2009–juli 2010 fortsatte antalet bredbandsanslutningar att öka i hela EU med 8 %, vilket är en något lägre siffra än de 11 % som registrerats föregående år. I juli 2010 uppgick antalet fasta bredbandsanslutningar i EU till 128 miljoner, varav 9 miljoner nya anslutningar sedan juli 2009. Antalet hushåll i EU uppgår idag till cirka 220 miljoner.

Nederländerna och Danmark är fortfarande världsledande när det gäller bredbandsanslutningar – 40 anslutningar per 100 invånare, vilket utgör cirka 80 % av hushållen. Tillväxttakten avtar dock eftersom dessa marknader håller på att mättas. I ledande medlemsstater som Finland och Sverige faller i praktiken antalet fasta bredbandsanslutningar på grund av att man går över till mobilt bredband.

I nio medlemsstater (Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Storbritannien, Sverige och Tyskland) är antalet bredbandsanslutningar högre än i USA där siffran är 26,4 abonnemang per 100 invånare enligt OECD:s statistik för maj 2010. Beräknat i tillväxt per capita har de största framstegen under det senaste året skett i Grekland och Tjeckien.

Digital abonnentledning (DSL) är fortfarande den mest utbredda bredbandstekniken i Europa med 100 miljoner anslutningar. Dess marknadsandel håller dock på att minska till fördel för höghastighetsfiberarkitektur och kabelmodemstandarden DOCSIS 3.0 – en uppgradering av kabelnäten som möjliggör ultrasnabbt Internet. FTTH eller fiber till hemmet ökade med 40 % under perioden juli 2009–juli 2010, men utgör idag bara 1,7 % av det totala antalet anslutningar i Europa, eftersom det förekommer enbart i ett fåtal länder (främst Sverige, där siffran för FTTH-anslutningar uppgår till 24 %).

Snabb ökning av mobilt bredband

Mobil bredbandsanslutning (t.ex. doglar för bärbara datorer) ökar i ett flertal medlemsstater, framför allt Finland (21,5 bredbandsanslutningar genom usb-nycklar/datakort/donglar) per 100 invånare), Österrike (16,7), Sverige (14), Danmark (13,4) och Portugal (12,1). För Europa som helhet är siffran 6 % mobila bredbandsanslutningar motsvarande en ökning med 45 % från juli 2009.

Marknadsandelen för dominerande telekomoperatörer i EU föll något till cirka 44 %. Cypern, Finland och Luxemburg hade de högsta siffrorna med respektive 76 %, 68 % och 66 %. De lägsta siffrorna hade Rumänien och Storbritannien med 28 % och Bulgarien med 32 %. Etablerade operatörers dominans på bredbandsmarknaderna (detaljist- och grossistledet inberäknat) håller på att minska till förmån för infrastrukturbaserad konkurrens (framför allt genom tillträde till accessnät som ger tredjeparter nättillträde). Fullständigt tillträde till accessnät och delade accesslinjer står idag för 74,8 % av alternativa operatörers DSL jämfört med 71,4 % förra året. Ökning av tillträdet till accessnät, som visserligen minskade jämfört med föregående år, sker på bekostnad av detaljisthandel. Det är ett slags lågkostnadstillträde för nya aktörer på marknaden som sedan 2009 minskade från 10,6 % till 8,9 % för DSL-anslutningar. Nya aktörer på telekommarknaderna förefaller att successivt ha ökat sina investeringar vilket skapar en mer konkurrenskraftig bredbandsmarknad.

Det bredbandspaket, som presenterades i september 2010, innehåller en rekommendation från kommissionen om reglerat tillträde till nästa generations accessnät (NGA) som skapar en rimlig balans mellan behovet av att uppmuntra investeringar och behovet av att säkerställa konkurrenskraften (se MEMO/10/424), ett förslag till beslut för utarbetande av ett program för radiospektrumpolitiken (se MEMO/10/425) och ett meddelande om ökade investeringar i bredband (se MEMO/10/427.

Hela rapporten finns tillgänglig här

Bilaga

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar