Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1602

Brüssel, 25. november 2010

Digitaalareng: lairibaühenduse kiirused suurenevad, kuid Euroopa peab tegema enamat

Täna Euroopa Komisjoni avaldatud statistika kohaselt on Euroopas lairibaühenduste kiirus palju suurem kui aasta tagasi. 2010. aasta juulis oli 29% ELi lairibaühenduste kiirus vähemalt 10 Mbit/s (aasta varem oli see osakaal 15%). Lairibaühenduse kasutamine ELis jätkuvalt kasvab ning igast 100 kodanikust 25,6-l on lairibajuurdepääs (aasta varem oli see näitaja 23,9). Mobiilse lairibaühenduse kasutamine on aastaga kasvanud märkimisväärselt (ehk 45%) ning 100 kodaniku kohta on 6 mobiilsele lairibaühendusele juurdepääsu võimaldavat seadet (USB-pulgad või riistvaravõtmed). ELil on veel pikk tee käia, et saavutada Euroopa digitaalses tegevuskavas kirjeldatud eesmärgid, milleks on tagada igale eurooplasele 2013. aastaks juurdepääs lairibaühenduse baasteenusele ning 2020. aastaks juurdepääs kiirele ja ülikiirele lairibaühendusele (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200). Euroopa Komisjon esitas 2010. aasta septembris meetmed, millega lihtsustada kiire ja ülikiire lairibaühenduse käivitamist ja kasutuselevõttu ELis (vt IP/10/1142).

Komisjoni asepresident ja digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Kiire lairibaühendus on digitaalajastul eluliselt vajalik Euroopa jõukuse ja heaolu arenguks. Lairibaühenduse kasutuselevõtt ja kiirus suurenevad, kuid me peame tegema rohkem, et saavutada oma eesmärgid seoses väga kiire lairibaühendusega. Eelkõige on meil vaja kiiresti saada heakskiit komisjoni ettepanekule tagada, et raadiospektrum on kättesaadav mobiilsele lairibavõrgule, mille järgi nõudlus kasvab väga kiiresti.”

2010. aasta juulis oli peaaegu kolmandiku ELi lairibaühenduste kiirus suurem kui 10 Mbit/s (2009. aasta juulis oli see 15%). Suurem andmeedastuskiirus annab tarbijatele suurema ja parema teenuste valiku madalama hinnaga megabiti kohta. ELi lairibaühendustest 5% puhul on keskmine kiirus vähemalt 30 Mbit/s ning ainult 0,5% ühenduste kiirus on vähemalt 100 Mbit/s.

Uued meelelahutus- ja äriteenused, nagu kõrglahutusega televisiooni või videokonverentside pidamise seadmed, vajavad kiiremat internetiühendust, kui Euroopas on praegu üldiselt kättesaadav, et pidada sammu selliste juhtpositsioonil olevate riikidega nagu Lõuna-Korea ja Jaapan. Digitaalarengu tegevuskava 2020. aasta eesmärgid on, et kõigile oleks kättesaadav lairibaühenduse kiirus vähemalt 30 Mbit/s ning pooled Euroopa kodumajapidamised kasutaksid lairibaühendust kiirusega vähemalt 100 Mbit/s.

Täna avaldatud statistikast nähtub ka, et lairibaühenduste arvu kasv jätkus kogu Euroopas ning ajavahemikul 2009. aasta juulist kuni 2010. aasta juulini oli see 8% (see on aeglasem kui 11%-line kasv aasta varem). ELis oli 2010. aasta juuli seisuga ligikaudu 128 miljonit lairibapüsiühendust, millest 9 miljonit lisandusid alates juulist 2009. ELis on ligikaudu 220 miljonit kodumajapidamist.

Lairiba kasutuselt on maailmas endiselt juhtpositsioonil Madalmaad ja Taani (peaaegu 40 ühendust 100 kodaniku kohta, mis katab ligikaudu 80% kodumajapidamistest). Kasvutempo aeglustub, sest nende turud on saavutanud oma küpsuse ja lähenevad küllastustasemele (juhtivates liikmesriikides, nagu Soome ja Rootsi, lairibapüsiühenduse kasutuselevõtu määr tegelikult langeb, mis tuleneb tõenäoliselt sellest, et lairibapüsiühendused asenduvad mobiilse lairibaühendusega).

Üheksas ELi riigis (Belgia, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Luksemburg, Madalmaad, Rootsi ja Ühendkuningriik) on lairibaühenduse kasutamise tase kõrgem kui Ameerika Ühendriikides (USAs on OECD 2010. aasta mai statistika kohaselt 26,4 lairibajuurdepääsu 100 elaniku kohta). Eelmisel aastal tegid suuremaid edusamme (mõõdetuna kasvuna inimese kohta) Kreeka ja Tšehhi Vabariik.

Digitaalne abonendiliin (DSL) on endiselt kõige levinum lairibajuurdepääsu tehnoloogia Euroopas (100 miljonit ühendust), kuid see kaotab oma turuosa kiirematele kiudoptilistele süsteemidele ja kaabliga Docsis 3.0-le (kaabelvõrgu uuendus, mis võimaldab kasutada väga kiiret internetti). Valguskaabelühendus lõppkasutajani (FTTH) kasvas ajavahemikul 2009. aasta juulist kuni 2010. aasta juulini 40%, kuid praegu moodustab see ainult 1,7% kõikidest ühendustest Euroopas, kuna see on saadaval üksnes vähestes riikides (eelkõige Rootsis, kus 24% lairibaühendustest on FTTH.

Mobiilse lairibaühenduse kasutajate arv kasvab kiiresti

Mobiilse lairibajuurdepääsu (nt riistvaravõtmed sülearvutile) kättesaadavus on tõusuteel mitmes liikmesriigis, eelkõige Soomes (100 kodaniku kohta 21,5 mobiilsele lairibale ette nähtud ühendusliini USB-pulkade/andmekaartide/riistvaravõtmete kaudu), Austrias (16,7), Rootsis (14), Taanis (13,4) ja Portugalis (12,1). Praegu on mobiilse lairibaühenduse kasutajaid Euroopas 6%, mis kajastab 45% kasvu alates 2009. aasta juulist.

Turgu valitsevate telekommunikatsioonioperaatorite keskmine turuosa ELis on veidi langenud ligikaudu 44%-ni (kõrgeim 76% Küprosel, 68% Soomes ja 66% Luksemburgis ning madalaim 28% Rumeenias ja Ühendkuningriigis ja 32% Bulgaarias). Lairibaturgude (sh hulgimüügi püsiliinide edasimüümine) valitsemine on tänu infrastruktuuripõhisele konkurentsile siiski vähenemas (peamiselt kliendiliinide eraldamise kaudu, mis võimaldab kolmandate isikute juurdepääsu võrgule). Täielikult juurdepääsetavad kliendiliinid ja ühisjuurdepääsuga liinid moodustavad alternatiivsete operaatorite digitaalsetest abonendiliinidest (DSL) 74,8% (aasta tagasi 71,4%). Eraldatud kliendiliinide arv on kasvanud aeglasemalt kui eelmisel aastal, kuid see suureneb edasimüügi arvelt, mis on uute turule tulijate jaoks tänu madalatele investeeringutele soodne viis juurdepääsu saamiseks (DSL-ühenduste arv on alates 2009. aastast vähenenud 10,6%-lt 8,9%-le). Uued telekommunikatsiooniturule tulijad näivad olevat investeerinud järk-järgult, mis on aidanud kaasa konkurentsivõimelisema lairibaturu loomisele.

2010. aasta septembris esitatud lairibaühenduse pakett koosneb järgmistest meetmetest: komisjoni soovitus, milles käsitletakse reguleeritud juurdepääsu järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkudele, millega tagatakse sobiv tasakaal investeeringute soodustamise vajaduse ja konkurentsi kaitsmise vajaduse vahel (vt MEMO/10/424); raadiospektripoliitika programmi loomise otsuse ettepanek, et tagada muu hulgas see, et spekter on kättesaadav traadita lairibaühendusele (vt MEMO/10/425), ning lairibaühendust käsitlev teatis, milles kirjeldatakse, kuidas soodustada investeerimist (vt MEMO/10/427).

Aruanne on kättesaadav siit.

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar