Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1596

Bryssel den 24 november 2010

EU ser över lagstiftningen om farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter

EU-kommissionen välkomnar dagens omröstning i Europaparlamentet om ändring av lagstiftningen om användningen av farliga produkter i elektriska och elektroniska produkter. Det lagstiftningsförslag som kommissionen lade fram 2008 kommer att stärka befintlig lagstiftning genom att strama upp förfarandena för framtida begränsningar av ämnen och skapa överensstämmelse med annan kemikalielagstiftning1. Den enighet med rådet i fråga om ändringarna, som konstaterades vid första behandlingen, bekräftades vid dagens omröstning.

”Vi använder allt fler elektriska och elektroniska produkter och måste se till att de får en så liten inverkan på miljön och vår hälsa som möjligt – både när de används och slängts bort”, sade miljökommissionär Janez Potočnik. ”Dagens omröstning leder till skärpt lagstiftning som bättre överensstämmer med övrig lagstiftning och är lättare att genomföra och tillämpa. Att nya produktkategorier tas upp – som medicinsk utrustning och övervaknings- och kontrollinstrument – leder till miljöförbättringar. På medellång och lång sikt innebär det att inga förbjudna ämnen kommer att finnas i dessa produkter och deras avfall.”

Direktivet om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter har, sedan det trädde i kraft 2003, förhindrat att tusentals ton farliga ämnen slängts bort och eventuellt kommit ut i miljön. Det har lett till stora förändringar av utformningen av elektriska och elektroniska produkter i EU och i övriga världen och underlättat återanvändning av många sällsynta ämnen och material som används i elektronik. Denna lagstiftning gör EU mer resurseffektivt, vilket är i linje med Europa 2020-strategin. Direktivet har också tjänat som modell för liknande lagar i minst 15 andra rättssystem utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Direktivet omfattar för närvarande ett stort antal produkter som använder elektricitet, däribland små och stora hushållsapparater, dator- och telekomutrustning och konsumentvaror som radioapparater, TV-apparater, videokameror och ljudanläggningar.

Det ändrade direktivet

Syftet med den ändring av direktivet som beslutades idag är att förbättra genomförandet och efterlevnaden och att skapa bättre överensstämmelse med övrig EU-lagstiftning, till exempel Reach-direktivet och ny lagstiftning om saluföring av produkter.

De viktigaste aspekterna är följande:

  – Utvidgning av direktivets tillämpningsområde till att omfatta alla elektriska och elektroniska produkter, däribland medicinsk utrustning samt övervaknings- och kontrollinstrument.

  – Elektriska och elektroniska produkter som inte omfattas av det nuvarande direktivets tillämpningsområde, men som omfattas av det ändrade direktivet, måste inte uppfylla kraven under en övergångsperiod på 8 år för att ge tillverkarna tillräcklig tid för omställningen.

  – I överensstämmelse med Reach-direktivet införs en enklare och effektivare mekanism för översyn och ändring av förteckningen över förbjudna ämnen, vilket gör det möjligt att utvärdera fler ämnen på grundval av forskningsresultat och särskilda kriterier. Ändringar kan därefter göras genom kommittéförfarandet.

  – Reglerna för att undanta ämnen från förbudet stramas ytterligare upp för att ge näringsidkarna rättslig säkerhet och skapa överensstämmelse med Reach-direktivet.

  – Viktiga definitioner förtydligas för att garantera att direktivet tillämpas på ett harmoniserat sätt i hela EU.

  – För att uppnå bättre tillämpning av direktivet på nationell nivå kommer det att anpassas till lagstiftningspaketet om saluföring av produkter.

Nästa steg

Rådet ska nu formellt anta den text som man röstade om idag. Det nya direktivet träder i kraft den tjugonde dagen efter att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Därefter ska medlemsstaterna införliva direktivet i nationell lagstiftning inom 18 månader. Fram till dess kommer nuvarande direktiv 2002/95/EG att gälla.

Ändringar i fråga om direktivets tillämpningsområde, som varit föremål för översynen men ännu inte genomgått en konsekvensanalys, ska utvärderas senast tre år efter ikraftträdandet.

Mer information

Kommissionen har gjort fyra förklaringar i fråga om tillämpningsområdet, översynen, nanomaterial och jämförelsetabeller. Förklaringarna och ytterligare information finns på kommissionens webbplats om elektriska och elektroniska produkter på http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

1 :

Till exempel förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach).


Side Bar