Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1596

Bruselj, 24. novembra 2010

EU začenja revizijo zakonodaje o nevarnih snoveh v električni in elektronski opremi

Evropska komisija pozdravlja današnje glasovanje Evropskega parlamenta za revizijo zakonodaje o nevarnih snoveh v električni in elektronski opremi. Osnutek zakonodaje, ki ga je Komisija predlagala leta 2008, bo okrepil obstoječo zakonodajo, saj bo poenostavil postopke za prihodnje omejitve snovi ter jo uskladil z drugo zakonodajo o kemikalijah1. Izid današnjega glasovanja potrjuje dogovor s Svetom iz prve obravnave o reviziji zakonodaje.

Komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Uporabljamo vse več električnih in elektronskih izdelkov in zagotoviti moramo, da imajo čim manjši učinek na okolje ter zdravje ljudi, in sicer med njihovo uporabo in po njihovi odstranitvi. Z izidom današnjega glasovanja se bo zakonodaja okrepila, uskladila z drugimi deli zakonodaje, njeno izvajanje in izvrševanje pa bo enostavnejše. Z vključitvijo novih kategorij izdelkov, na primer medicinskih pripomočkov in instrumentov za spremljanje, bomo dosegli napredek na področju okolja. Srednje- do dolgoročno pa bo to odpravilo prisotnost prepovedanih snovi v teh izdelkih ter iz njih nastalih odpadnih snovi.“

Z Direktivo o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi sta se od leta 2003, ko je stopila v veljavo, preprečila odlaganje več tisoč ton prepovedanih snovi in njihov morebiten izpust v okolje. Omogočila je pomembne spremembe v načrtovanju električnih in elektronskih izdelkov v Evropski uniji in po svetu ter olajšala zajetje številnih redkih snovi in materialov, ki se uporabljajo v elektroniki. Ta zakonodaja tako v skladu s strategijo Evropa 2020 prispeva k večji gospodarnosti EU z viri. Direktiva o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi je prav tako zgled za podobne zakone, ki so bili uvedeni v vsaj 15 drugih jurisdikcijah zunaj Evropskega gospodarskega prostora.

Ta direktiva trenutno zajema široko paleto izdelkov, ki uporabljajo elektriko, vključno z malimi in velikimi gospodinjski aparati, opremo za IT in telekomunikacije ter izdelki široke porabe, na primer radijskimi in televizijskimi sprejemniki, videokamerami ter hi-fi sistemi.

Revidirana direktiva

Namen danes potrjene revizije Direktive je izboljšati njeno izvajanje in izvrševanje ter zagotoviti večjo usklajenost z drugimi deli zakonodaje EU, na primer Uredbo REACH in novim zakonodajnim okvirom za trženje izdelkov.

Ključni elementi obsegajo:

  • razširitev področja uporabe na vso električno in elektronsko opremo, vključno z medicinskimi pripomočki ter instrumenti za spremljanje in nadzor;

  • za električno in elektronsko opremo, ki je zunaj področja uporabe sedanje Direktive o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, a jo bo zajemala revidirana direktiva, ni nujna usklajenost z zahtevami v prehodnem obdobju osmih let, da bodo proizvajalci imeli dovolj časa za prilagoditev;

  • v skladu z Uredbo REACH je vzpostavljen enostavnejši in učinkovitejši mehanizem za revidiranje ali spreminjanje seznama prepovedanih snovi, s čimer bodo nadaljnje snovi obravnavane na podlagi znanstvenih dokazov in posebnih meril. Spremembe bodo potem mogoče prek postopka komitologije;

  • pravila za odobritev izvzetij iz prepovedi snovi so nadalje poenostavljena, da se zagotovita pravna varnost gospodarskim subjektom ter usklajenost z Uredbo REACH;

  • pomembne opredelitve so pojasnjene, da se zagotovi enotna uporaba Direktive v EU;

  • izvrševanje Direktive na nacionalni ravni bo izboljšano zaradi uskladitve z zakonodajnim svežnjem o trženju izdelkov.

Kako naprej?

Dokument, o katerem se je danes glasovalo, mora zdaj Svet uradno sprejeti. Nova direktiva začne veljati 20 dni po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Države članice bodo nato imele na voljo 18 mesecev, da jo prenesejo v nacionalno zakonodajo. Do takrat se še naprej uporablja obstoječa Direktiva o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Direktiva 2002/95/ES).

Komisija bo najpozneje tri leta po začetku veljavnosti pregledala tiste spremembe področja uporabe med staro in novo direktivo, za katere ocena učinka še ni bila izvedena.

Dodatne informacije

Komisija je predložila štiri izjave o področju uporabe, reviziji, nanomaterialih in korelacijskih tabelah. Te izjave in druge informacije lahko najdete na spletni strani Evropske komisije o električni in elektronski opremi: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm.

1 :

Na primer Uredba (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH).


Side Bar