Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1596

Brusel 23. novembra 2010

EÚ plánuje revíziu smernice o nebezpečných látkach v elektrických a elektronických zariadeniach

Európska komisia uvítala výsledok dnešného hlasovania Európskeho parlamentu v prospech revízie právnych predpisov o používaní nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Legislatívny návrh, ktorý Komisia predložila v roku 2008, posilní súčasný právny predpis, pretože zjednoduší postupy pri budúcich obmedzeniach používania látok a zosúladí ho s inými právnymi predpismi1. Dnešné hlasovanie potvrdilo dohodu o revízii právnych predpisov, ktorá sa dosiahla s Radou v prvom čítaní.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik vyhlásil: „Používame čoraz viac elektrických a elektronických výrobkov a musíme urobiť všetko preto, aby mali čo najmenší vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí – ako v čase, keď ich používame, tak aj po tom, ako ich vyhodíme. Vďaka výsledku dnešného hlasovania budeme mať silnejšie právne predpisy, zosúladené s ostatnou legislatívou, ktoré sa budú dať jednoduchšie vykonávať a presadzovať. Zahrnutie nových kategórií výrobkov, ako sú lekárske nástroje a monitorovacie zariadenia, do smernice bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie. Zo stredne až dlhodobého hľadiska sa tak eliminujú zakázané látky v týchto výrobkoch a v odpade, ktorý z nich vzniká."

Vďaka smernici o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (smernica ONL) sa od nadobudnutia jej účinnosti v roku 2003 zabránilo tomu, aby sa tisícky ton zakázaných látok jednoducho vyhodili a prípadne aj uvoľnili do životného prostredia. Pod jej vplyvom nastali v Európskej únii a na celom svete mnohé zmeny pri výrobe elektrických a elektronických výrobkov a uľahčilo sa spätné získavanie vzácnych látok alebo materiálov používaných v elektronike. Tento právny predpis v súlade so stratégiou Európa 2020 prispieva teda k tomu, aby EÚ využívala efektívnejšie svoje zdroje. Okrem toho poslúžil aj ako vzor pre podobné zákony uvedené do účinnosti v minimálne 15 ďalších právnych systémoch mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Smernica ONL sa v súčasnosti vzťahuje na širokú škálu výrobkov využívajúcich elektrickú energiu, na malé a veľké prístroje do domácnosti, vybavenie IT a telekomunikačné vybavenie a spotrebný tovar, ako sú rádiá, televízory, videokamery a hifi systémy.

Zrevidovaná smernica

Cieľom dnes odsúhlasenej zrevidovanej smernice je zlepšiť jej vykonávanie a presadzovanie a dosiahnuť väčší súlad s inými právnymi predpismi EÚ, ako napríklad REACH a novým právnym rámcom pre obchodovanie s výrobkami na trhu.

Ku kľúčovým prvkom patrí:

  • rozšírenie rozsahu pôsobnosti na všetky elektrické a elektronické zariadenia vrátane lekárskych zariadení a monitorovacích a kontrolných nástrojov,

  • elektrické a elektronické zariadenia, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti smernice platnej v súčasnosti ale na ktoré sa bude vzťahovať zrevidovaná smernica, nemusia spĺňať požiadavky počas 8 ročného prechodného obdobia, čo znamená, že výrobcovia majú viac času na to, aby vykonali potrebné zmeny,

  • zavedenie jednoduchšieho a účinnejšieho mechanizmu preskúmania, zmeny a dopĺňania zoznamu zakázaných látok v súlade s predpisom REACH, vďaka čomu sa budú môcť na základe vedeckých dôkazov a špecifických kritérií posudzovať ďalšie látky. Zmeny v zozname potom bude možné vykonať prostredníctvom komitologického postupu,

  • ďalšie zjednodušenie pravidiel povoľovania výnimiek zo zákazu látok, čím sa hospodárskym subjektom zaručí právna istota a zabezpečí súlad s predpisom REACH,

  • objasňujú sa vymedzenia dôležitých pojmov s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie smernice na celom území EÚ,

  • lepšie presadzovanie smernice na vnútroštátnej úrovni sa dosiahne prostredníctvom jej skoordinovania s legislatívnym balíkom pre obchodovanie s výrobkami na trhu.

Ďalšie kroky

Znenie, ktoré dnes odsúhlasil Parlament, bude musieť formálne prijať Rada. Nová smernica nadobudne účinnosť 20 dní po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Členské štáty potom budú mať 18 mesiacov čas na to, aby ju transponovali do svojho vnútroštátneho práva. Dovtedy sa bude uplatňovať smernica ONL (smernica 2002/95/ES).

Komisia najneskôr do troch rokov od nadobudnutia účinnosti novej smernice preskúma zmeny v rozsahu pôsobnosti novej a starej smernice, ktoré ešte neboli predmetom posúdenia vplyvu.

Viac informácií

Komisia predložila štyri objasnenia týkajúce sa rozsahu, preskúmania, nanomateriálov a tabuliek zhody. Spolu s ďalšími informáciami sú dostupné na webovej stránke Európskej komisie venovanej elektrickým a elektronickým zariadeniam: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

1 :

Napríklad nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH, nariadenie (ES) č. 1907/2006).


Side Bar