Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1596

Bruksela, dnia 24 listopada 2010 r.

Zmiana unijnych przepisów w sprawie substancji niebezpiecznych stosowanych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Komisja Europejska przyjęła z satysfakcją wyniki dzisiejszego głosowania w Parlamencie Europejskim w sprawie zmiany dyrektywy dotyczącej stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W projekcie aktu ustawodawczego przedłożonego przez Komisję w 2008 r. przewiduje się wzmocnienie obecnych przepisów dzięki usprawnieniu procedur dotyczących przyszłych ograniczeń stosowania substancji oraz dzięki zapewnieniu ich spójności z innymi aktami prawnymi dotyczącymi chemikaliów1. Dzisiejsze głosowanie jest potwierdzeniem porozumienia osiągniętego z Radą w pierwszym czytaniu odnośnie do zmienionej dyrektywy.

Janez Potočnik, komisarz ds. środowiska, stwierdził: Wykorzystujemy coraz większą ilość urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a zatem musimy zapewnić minimalizację ich wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie - zarówno w trakcie ich użytkowania, jak i wtedy, gdy się ich pozbywamy. Wynik dzisiejszego głosowania spowoduje wzmocnienie przepisów prawnych, które będą spójne z innymi aktami ustawodawczymi oraz łatwiejsze do wdrożenia i wykonania. Korzyści w zakresie ochrony środowiska będą skutkiem uwzględnienia nowych kategorii produktów, takich jak wyroby medyczne i przyrządy do nadzoru i kontroli. W perspektywie średnio- i długoterminowej spowoduje to eliminację substancji zakazanych z tych produktów i powstałych z nich odpadów."

Od czasu wejścia w życie w 2003 r. dyrektywy w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) udało się zapobiec usunięciu na składowiska śmieci wielu tysięcy ton substancji niebezpiecznych oraz ich potencjalnemu przedostaniu się do środowiska. Skutkiem tej dyrektywy są poważne zmiany w zakresie konstrukcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Unii Europejskiej i na całym świecie oraz ułatwienie odzyskiwania wielu deficytowych substancji i materiałów stosowanych w elektronice. Ten akt prawny powoduje zatem, że Unia staje się bardziej zasobooszczędna, co jest zgodne ze strategią Europa 2020. Dyrektywa RoHS posłużyła również za wzorzec dla podobnych aktów wprowadzonych w systemach prawnych co najmniej 15 państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dyrektywa RoHS ma obecnie zastosowanie do szerokiego zakresu wyrobów elektrycznych, z uwzględnieniem małych i dużych urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego oraz dóbr konsumenckich, takich jak radioodbiorniki, telewizory, kamery wideo i systemy hi-fi.

Zmieniona dyrektywa

Przyjęte w dniu dzisiejszym zmiany do dyrektywy mają na celu poprawę jej wdrożenia i wykonania, a także zapewnienie większej spójności z innymi przepisami unijnymi, np. rozporządzeniem REACH i nowymi ramami legislacyjnymi w zakresie wprowadzania produktów do obrotu.

Najważniejsze elementy tej zmiany to:

  • Rozszerzenie zakresu dyrektywy na cały sprzęt elektryczny i elektroniczny z uwzględnieniem wyrobów medycznych i przyrządów do nadzoru i kontroli.

  • Sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie wchodził w zakres obecnej dyrektywy RoHS, a który zostanie objęty zmienioną dyrektywą, nie musi spełniać wymogów w przejściowym okresie 8 lat, co da producentom czas na dostosowanie.

  • Wprowadzono prostszy i bardziej skuteczny mechanizm dla przeglądów lub zmian wykazu substancji zakazanych, co umożliwi kwalifikację dodatkowych substancji na podstawie badań naukowych i specjalnych kryteriów, zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH. Zmiany będzie można wprowadzać w ramach procedury komitetowej.

  • Przepisy dotyczące przyznawania zwolnień z zakazu stosowania substancji zostały dodatkowo uproszczone w celu zapewnienia podmiotom gospodarczym pewności prawnej i spójności z rozporządzeniem REACH.

  • Istotne definicje zostały doprecyzowane w celu zapewnienia zharmonizowanego stosowania dyrektywy w całej UE.

  • Bardziej skuteczne wykonanie dyrektywy na poziomie krajowym nastąpi dzięki dostosowaniu do pakietu prawodawczego dotyczącego wprowadzania produktów do obrotu.

Dalsze kroki

Tekst, który był przedmiotem głosowania w dniu dzisiejszym, będzie musiał zostać formalnie przyjęty przez Radę. Nowa dyrektywa wejdzie w życie po upływie 20 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Następnie państwa członkowskie będą miały 18 miesięcy na jej transpozycję do prawa krajowego. Do tego czasu będzie nadal obowiązywać obecna dyrektywa RoHS (dyrektywa 2002/95/WE).

Nie później niż trzy lata po wejściu dyrektywy w życie, Komisja przeprowadzi przegląd zmian w zakresie między starą i nową dyrektywą, dla których nie wykonano jeszcze oceny skutków.

Więcej informacji

Komisja złożyła cztery oświadczenia dotyczące zakresu, przeglądu, nanomateriałów i tabeli korelacji. Powyższe oświadczenia wraz z dodatkowymi informacjami można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej sprzętu elektrycznego i elektronicznego: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

1 :

Takimi jak REACH – rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006).


Side Bar