Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1596

Brussel, 24 november 2010

EU herziet wetgeving inzake gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

De Europese Commissie is verheugd dat het Europees Parlement vandaag heeft ingestemd met een herziening van de wetgeving inzake het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. De ontwerpwetgeving, die in 2008 door de Commissie is voorgesteld, zal de bestaande wetgeving versterken door de procedures voor toekomstige beperkingen op het gebruik van stoffen te stroomlijnen en door te zorgen voor samenhang met de wetgeving betreffende chemische stoffen1. De stemming van vandaag bevestigt de overeenkomst die in eerste lezing met de Raad was bereikt over de herziene wetgeving.

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik zei in dit verband het volgende: "Wij gebruiken steeds meer elektrische en elektronische producten en we moeten ervoor zorgen dat ze zo weinig mogelijk impact hebben op het milieu en de volksgezondheid, zowel tijdens het gebruik als wanneer ze worden weggegooid. De stemming van vandaag zal leiden tot sterkere wetgeving die coherent is met andere wetgeving en gemakkelijker kan worden toegepast en gehandhaafd. De opname van nieuwe productcategorieën, zoals medische apparaten en monitoringinstrumenten, is een stap vooruit voor het milieu. Dit zal tot gevolg hebben dat op middellange tot lange termijn geen verboden stoffen meer aanwezig zijn in deze producten en het afval ervan."

Door de richtlijn inzake de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, die sinds 2003 van kracht is, kon worden voorkomen dat duizenden tonnen verboden stoffen in afval en mogelijk ook in het milieu terechtkwamen. Deze richtlijn heeft geleid tot belangrijke wijzigingen in het ontwerp van elektrische en elektronische producten in de Europese Unie en de rest van de wereld, en vergemakkelijkt de nuttige toepassing van veel zeldzame stoffen en materialen die in elektronica worden gebruikt. Deze wetgeving zorgt er dus voor dat de EU efficiënter omspringt met grondstoffen, hetgeen in de lijn ligt van de Europa 2020-strategie. Deze richtlijn heeft ook model gestaan voor soortgelijke wetten die in minstens 15 andere rechtsgebieden buiten de Europese Economische Ruimte zijn ingevoerd.

De richtlijn inzake de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur heeft betrekking op een uitgebreid gamma aan elektrische producten, waaronder kleine en grote huishoudtoestellen, IT- en telecommunicatieapparatuur en consumentengoederen zoals radio's, tv's, videocamera's en hifisystemen.

De herziene richtlijn

De herziene richtlijn waarover vandaag overeenstemming is bereikt, heeft tot doel de toepassing en handhaving van de regelgeving te verbeteren en te zorgen voor grotere samenhang met andere EU-wetgeving, zoals de REACH-richtlijn en het nieuwe wetgevingskader voor het in de handel brengen van producten.

De belangrijkste punten van de richtlijn zijn:

  • De uitbreiding van het toepassingsgebied tot alle elektrische en elektronische apparatuur, inclusief medische apparaten en instrumenten voor monitoring en controle.

  • Elektrische en elektronische apparatuur die buiten het toepassingsgebied van de huidige richtlijn inzake de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur valt, maar wel onder de herziene richtlijn, moet pas na een overgangsperiode van acht jaar aan de eisen voldoen, zodat de fabrikanten voldoende tijd hebben om zich aan te passen.

  • Er wordt een eenvoudiger en effectiever mechanisme voor het herzien of wijzigen van de lijst van verboden stoffen ingevoerd dat in de lijn ligt van de REACH-richtlijn, zodat stoffen kunnen worden beoordeeld op basis van wetenschappelijke bewijzen en specifieke criteria. Wijzigingen van de lijst kunnen worden doorgevoerd via de comitéprocedure.

  • De regels voor het verlenen van afwijkingen van het verbod op een stof worden verder gestroomlijnd om rechtszekerheid te bieden voor het bedrijfsleven en coherentie met de REACH-richtlijn te garanderen.

  • Belangrijke definities worden verduidelijkt om te garanderen dat de richtlijn in de hele EU op geharmoniseerde wijze wordt toegepast.

  • Een betere handhaving van de richtlijn op nationaal niveau zal worden verwezenlijkt door ervoor te zorgen dat de richtlijn spoort met het wetgevingspakket inzake het in de handel brengen van producten.

Volgende stappen

De tekst die vandaag is gestemd, dient nu formeel te worden aangenomen door de Raad. De nieuwe richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. De lidstaten beschikken vervolgens over 18 maanden om ze om te zetten in nationale wetgeving. Tot dan blijft de bestaande richtlijn inzake de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (Richtlijn 2002/95/EG) van toepassing.

Uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn beoordeelt de Commissie de wijzigingen van het toepassingsgebied tussen de oude en de nieuwe richtlijn waarvoor nog geen effectbeoordeling is opgesteld.

Nadere informatie

De Commissie heeft vier verklaringen afgelegd over het toepassingsgebied, de herziening, nanomaterialen en concordantietabellen. Deze verklaringen en nadere informatie is beschikbaar op de website van de Commissie over elektrische en elektronische apparatuur: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

1 :

Zoals Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).


Side Bar