Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1596

Briselē, 2010. gada 24. novembrī

ES gatavojas pārskatīt tiesību aktus par bīstamajām vielām elektriskās un elektroniskās iekārtās

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta šodienas balsojumu par tiesību aktu pārskatīšanu attiecībā uz bīstamu vielu izmantošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās. Tiesību aktu projekti, ko Komisija ierosināja 2008. gadā, nostiprinās spēkā esošos tiesību aktus, padarot mērķtiecīgākas nākotnē nosakāmo aizliegumu procedūras un saskaņojot tos ar citiem tiesību aktiem1, kas attiecas uz ķīmiskajām vielām. Šodienas balsojums apliecina pirmajā lasījumā panākto vienošanos ar Padomi par pārskatīto tiesību aktu.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "Mēs izmantojam arvien vairāk elektriskos un elektroniskos izstrādājumus, un mums jābūt pārliecinātiem, ka tie cik vien iespējams maz ietekmē vidi un cilvēku veselību gan tad, kad mēs tos lietojam, gan tad, kad metam prom. Šodienas balsojums stiprinās likumu, kas ir saskaņots ar citiem tiesību aktiem un kuru ir vieglāk īstenot un piemērot. Jaunu produktu kategoriju, piemēram, medicīnas ierīču un kontroles aparātu, iekļaušana uzlabos vidi. Vidējā un ilgākā termiņā tas novērsīs aizliegto vielu klātbūtni šajos izstrādājumos un atkritumos, kas no tiem radušies."

Direktīva par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS) kopš tās stāšanās spēkā 2003. gadā ir novērsusi daudzu tūkstošu tonnu aizliegto vielu izmešanu atkritumos un to iespējamu izplatīšanos vidē. Tā ir izraisījusi būtiskas izmaiņas elektrisko un elektronisko izstrādājumu konstrukcijā Eiropas Savienībā un visā pasaulē un sekmē elektronikā izmantoto reto vielu un materiālu atgūšanu. Šī direktīva ļauj ES efektīvāk izmantot resursus saskaņā ar stratēģiju "Eiropa 2020". RoHS ir bijusi paraugs līdzīgiem tiesību aktiem, kas ir ieviesti vismaz 15 valstu tiesību sistēmās ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.

RoHS pašlaik aptver plašu izstrādājumu spektru, kuri izmanto elektrību, tostarp lielas un mazas mājsaimniecības ierīces, IT un telesakaru iekārtas un plaša patēriņa preces, piemēram, radioaparātus, televizorus, videokameras un Hi-Fi sistēmas.

Pārskatītā direktīva

Pārskatītās direktīvas, par kuru šodien vienojās, mērķis ir uzlabot tās ieviešanu un izpildi un ieviest lielāku saskaņotību ar citiem ES tiesību aktiem, piemēram, REACH un izstrādājumu tirdzniecības jauno tiesisko regulējumu.

Galvenie elementi ir šādi:

  • darbības jomas paplašināšana, aptverot visas elektriskās un elektroniskās iekārtas, ieskaitot medicīnas ierīces un monitoringa un kontroles instrumentus,

  • elektriskām un elektroniskām iekārtām, kuras neaptvēra pašreizējās RoHS direktīvas darbības joma, bet kuras aptvers pārskatītās direktīvas darbības joma, nav jāatbilst prasībām 8 gadu pārejas periodā, tādējādi dodot ražotājiem laiku, lai pielāgotos,

  • tiek ieviests vieglāks un efektīvāks aizliegto ķīmisko vielu sarakstu pārskatīšanas vai grozīšanas mehānisms, kas ļauj pievienot jaunas vielas šajā sarakstā, pamatojoties uz zinātnes atklājumiem un īpašiem kritērijiem un saskaņā ar REACH. Izmaiņas varēs veikt, izmantojot komitoloģijas procedūru,

  • noteikumi par atbrīvojumu piešķiršanu no ķīmisko vielu aizlieguma ir padarīti mērķtiecīgāki, lai uzņēmējiem nodrošinātu juridisku noteiktību un saskaņotību ar REACH,

  • tiek precizētas svarīgas definīcijas, lai direktīvu saskaņoti piemērotu visā ES,

  • labāka direktīvas izpilde valsts līmenī tiks sasniegta, saskaņojot izstrādājumu tirdzniecības tiesību aktu paketi.

Turpmākie soļi

Teksts, par kuru šodien balsoja, tagad Padomei oficiāli jāpieņem. Jaunā direktīva stāsies spēkā 20 dienas pēc tās publicēšanas "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī". Tad dalībvalstīm būs 18 mēneši, lai to transponētu valsts tiesību aktos. Līdz tam piemērojama spēkā esošā RoHS (Direktīva 2002/95/EK).

Ne vēlāk kā trīs gadus pēc direktīvas stāšanās spēkā Komisija pārskatīs vecās un jaunās direktīvas darbības jomu atšķirības, par kurām vēl nav veikts ietekmes novērtējums.

Papildu informācija

Komisija publicējusi četras deklarācijas par darbības jomu, pārskatīšanu, nanomateriāliem un korelācijas tabulām. Lai izlasītu šo un plašāku informāciju, apmeklējiet Eiropas Komisijas elektrisko un elektronisko iekārtu tīmekļa vietni http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm.

1 :

Piemēram, REACH, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (Regula (EK) Nr. 1907/2006).


Side Bar