Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1596

Briuselis, 2010 m. lapkričio 24 d.

ES persvarsto teisės aktą, susijusį su pavojingomis medžiagomis elektros ir elektroninėje įrangoje

Europos Komisija palankiai vertina tai, kad Europos Parlamentas šiandien balsuodamas pritarė, jog reikia persvarstyti teisės aktą, susijusį su pavojingų medžiagų naudojimu elektros ir elektroninėje įrangoje. Teisės aktu, kurio projektą Komisija pasiūlė 2008 m., bus supaprastinta medžiagų naudojimo apribojimo tvarka ir taip dabartinis teisės aktas bus sugriežtintas ir suderintas su kitais cheminių medžiagų naudojimą reglamentuojančiais teisės aktais1. Šiandien balsuojant patvirtinta, kad dėl persvarstomo teisės akto per pirmąjį svarstymą pasiektas susitarimas su Taryba.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Naudojame vis daugiau ir daugiau elektros ir elektroninių gaminių ir privalome užtikrinti, kad jų poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai būtų kuo mažesnis ne tik tada, kai tuos gaminius naudojame, bet ir tada, kai juos išmetame. Šiandien balsuojama už griežtesnį teisės aktą, derantį su kitais teisės aktais, kurį lengviau įgyvendinti ir užtikrinti, kad jis būtų vykdomas. Persvarstomas teisės aktas bus naudingas aplinkosaugos požiūriu, nes įtraukiamos naujos gaminių kategorijos, pvz., medicinos ir stebėjimo prietaisai. Taip vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu iš šių gaminių ir iš jų atliekų bus pašalintos draudžiamos medžiagos.“

2003 m. įsigaliojusi Direktyva dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (RoHS) padėjo užtikrinti, kad daugybė tūkstančių tonų draudžiamų medžiagų nebūtų išmesta ir negalėtų patekti į aplinką. Ją taikant, Europos Sąjungoje ir pasaulyje padaryta svarbių elektros ir elektroninių gaminių konstrukcijos pakeitimų ir užtikrinta, kad būtų lengviau atgauti daugelį retųjų ir elektroniniuose gaminiuose naudojamų medžiagų. Šis teisės aktas atitinka strategiją „Europa 2020“, nes jį taikant veiksmingiau naudojami ES ištekliai. RoHS direktyva naudojantis kaip pavyzdžiu, panašūs teisės aktai priimti bent penkiolikoje Europos ekonominei erdvei nepriklausančių jurisdikcijų.

RoHS direktyva šiuo metu taikoma labai įvairiems elektrą naudojantiems gaminiams, įskaitant didelius ir mažus buitinius prietaisus, IT ir ryšio prietaisus, vartotojams skirtas prekes, pvz., radijo aparatus, televizorius, vaizdo kameras ir garso sistemas.

Persvarstyta direktyva

Persvarstant direktyvą, dėl kurios šiandien sutarta, siekta užtikrinti, kad ji būtų geriau įgyvendinama ir vykdoma ir labiau derėtų su kitais ES teisės aktais, pvz., REACH reglamentu ir nauja prekybą gaminiais reglamentuojančių teisės aktų sistema.

Pagrindiniai elementai:

  • išplėsta taikymo sritis – direktyva taikoma visai elektros ir elektroninei įrangai, įskaitant medicinos prietaisus ir stebėjimo bei kontrolės prietaisus;

  • pereinamuoju 8 metų laikotarpiu nereikalaujama, kad reikalavimus atitiktų elektros ir elektroninė įranga, kuriai netaikyta dabartinė RoHS direktyva, bet bus taikoma persvarstyta direktyva – taip gamintojai turės laiko prisitaikyti prie naujų reikalavimų;

  • nustatytas paprastesnis ir veiksmingesnis draudžiamų medžiagų sąrašo persvarstymo ir pakeitimo mechanizmas, atitinkantis REACH reglamentą – remiantis moksliniais įrodymais ir specialiaisiais kriterijais bus galima svarstyti, ar reikia į sąrašą įtraukti kitas medžiagas. Tada, taikant komiteto procedūrą, bus galima daryti pakeitimus;

  • dar labiau supaprastintos medžiagų draudimo išimčių taikymo taisyklės, kad ūkinės veiklos vykdytojams būtų nustatyti aiškūs teisės principai ir užtikrintas suderinamumas su REACH reglamentu;

  • išaiškintos svarbios apibrėžtys siekiant užtikrinti, kad visoje Europos Sąjungoje direktyva būtų taikoma vienodai;

  • direktyva bus geriau vykdoma nacionaliniu lygmeniu, nes yra suderinta su prekybą gaminiais reglamentuojančių teisės aktų rinkiniu.

Tolesni veiksmai

Dabar tekstą, dėl kurio balsuota šiandien, turi oficialiai patvirtinti Taryba. Naujoji direktyva įsigalios praėjus 20 dienų po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Tuomet per 18 mėnesių valstybės narės turės perkelti ją į nacionalinę teisę. Iki tol galioja esama RoHS direktyva (Direktyva 2002/95/EB).

Ne vėliau kaip praėjus trejiems metams po direktyvos įsigaliojimo Komisija persvarstys padarytus direktyvos taikymo srities pakeitimus, kurių poveikio vertinimas dar neatliktas.

Daugiau informacijos

Komisija pateikė keturis pareiškimus dėl direktyvos taikymo srities, persvarstymo, nanomedžiagų ir atitikties lentelių. Jei norite perskaityti tuos pareiškimus ar rasti daugiau informacijos, apsilankykite Europos Komisijos interneto svetainės elektros ir elektroninės įrangos tinklalapyje

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm.

1 :

Tokiais kaip REACH reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006).


Side Bar