Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1596

Brüsszel, 2010. november 24.

Az EU felülvizsgálja a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásáról szóló irányelvet

Az Európai Bizottság örömmel fogadta az Európai Parlament mai napon hozott döntését, amelyben támogatja a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazására vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. A Bizottság által 2008-ban előterjesztett jogszabálytervezet azáltal fogja erősíteni a jelenleg hatályos szabályozást, hogy leegyszerűsíti a veszélyes anyagokra vonatkozó korlátozásokhoz szükséges eljárást és nagyobb összhangot teremt a vegyi anyagokra vonatkozó más jogszabályokkal1. A mai parlamenti szavazás megerősítette a jogszabály felülvizsgálatáról első olvasatban született megállapodást a Tanáccsal.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos így nyilatkozott: „Egyre több elektromos és elektronikus terméket használunk, ezért gondoskodnunk kell arról, hogy ezek használatuk során és azt követően is a lehető legkevésbé károsítsák a környezetet és az emberek egészségét. A mai döntés hozománya egy, a meglévő jogi keretekhez jobban illeszkedő, egyszerűbben végrehajtható és alkalmazható jogszabály lesz. Környezetvédelmi szempontból fejlődést jelent az új termékkategóriák, jelesül az orvostechnikai és felügyeleti eszközök szabályozás alá vonása. Közép- és hosszú távon ennek az lesz az eredménye, hogy a tiltott anyagok eltűnnek a termékekből és a belőlük képződő hulladékból.”

Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló (RoHS) irányelv – 2003-ban történt hatálybalépése óta – sok ezer tonna tiltott anyag hulladékláncba és adott esetben környezetbe kerülését akadályozta meg. Eredményeképpen EU- és világszinten is jelentős változások mentek végbe az elektromos és elektronikus termékek tervezésében, és elősegítette az elektronikában használt több ritka anyag visszanyerését, ezáltal az „Európa 2020” stratégia céljaival összhangban hozzájárult az EU erőforrás-hatékonyságának növeléséhez. A RoHS-irányelv továbbá az Európai Gazdasági Térségen kívüli legkevesebb tizenöt másik törvényhozó hasonló jogszabályainak mintájául szolgált.

Az irányelv az elektromossággal működő termékek széles skáláját fedi le, ideértve a háztartási kis- és nagygépeket, a számítástechnikai és távközlési rendszereket, valamint az olyan fogyasztói végberendezéseket, mint a rádió, a televízió, a videokamera és a hifirendszerek.

Az irányelv felülvizsgálata

Az irányelv mai napon elfogadott felülvizsgálata keretében a jogalkotó javítani kíván a szabályok végrehajtásán és alkalmazásán, ezenkívül összhangot kíván teremteni a többi vonatkozó uniós jogszabállyal, úgymint a REACH-rendelet és a termékek forgalmazására vonatkozó új jogszabályi keret.

A javaslat fontosabb elemei a következők:

  • A szabályozás hatályának kiterjesztése az elektromos és elektronikus berendezések valamennyi csoportjára, ideértve az orvostechnikai eszközöket, valamint a felügyeleti és vezérlő eszközöket;

  • A jelenlegi RoHS-irányelv hatálya alá nem eső, de a felülvizsgálat hatálya alá vont elektromos és elektronikus berendezések gyártói nyolc év türelmi időt kapnak az új előírásoknak való megfelelésre;

  • A javaslat új, egyszerűbb és hatékonyabb mechanizmust hoz létre a tiltott anyagok jegyzékének felülvizsgálatára és módosítására, amelyen keresztül – tudományos tények és pontos kritériumok alapján, valamint a REACH-rendelettel összhangban – lehetővé válik további anyagok felvétele; ezt követően a módosítások bizottsági eljárás útján történhetnek;

  • Az anyagokra vonatkozó tilalom alóli mentesség odaítélésére vonatkozó szabályok a gazdasági szereplők jogbiztonsága és a REACH-rendelettel való összhang érdekében tovább egyszerűsödnek;

  • Az irányelv EU-szerte egyöntetű alkalmazása érdekében az alapvető fogalommeghatározások finomítására került sor;

  • Az irányelv tagállamokban történő hatékonyabb végrehajtását a termékek forgalomba helyezésével foglalkozó jogszabálycsomaggal való összhang biztosítja.

Az eljárás soron következő lépései

A mai szavazás tárgyát képező szöveget a Tanácsnak hivatalosan el kell fogadnia. Az új irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép majd hatályba, ettől számítva tizennyolc hónap áll a tagállamok rendelkezésére az új rendelkezések nemzeti jogba való átültetésére. Eddig az időpontig a jelenlegi RoHS-irányelv (2002/95/EK irányelv) marad hatályban.

A Bizottság az irányelv hatálybalépését követő három éven belül elvégzi a régi és az új tárgyi hatály közötti, hatásvizsgálat keretében eddig nem vizsgált különbségek vizsgálatát.

További információk

A Bizottság négy dokumentumban részletezi a tárgyi hatályra, a felülvizsgálatra, a nanoanyagokra és a megfelelési táblázatokra vonatkozó információkat. Ezek a dokumentumok és további tájékoztatás az Európai Bizottság elektromos és elektronikus berendezésekkel foglalkozó weboldalán találhatók: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm.

1 :

Például a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelettel (REACH-rendelet, 1907/2006/EK).


Side Bar