Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1596

Bryssel 24. marraskuuta 2010

EU tarkistaa vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevaa lainsäädäntöä

Euroopan parlamentti puolsi tänään äänestyksessään komission ehdotuksia vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevan lainsäädännön tarkistuksesta. Komissio teki ehdotukset vuonna 2008, ja niillä vahvistetaan nykyistä lainsäädäntöä siten, että aineiden käyttörajoituksiin liittyviä menettelyjä virtaviivaistetaan ja johdonmukaistetaan muun kemikaalilainsäädännön kanssa1. Asiasta päästiin jo yhteisymmärrykseen neuvoston kanssa ensimmäisessä käsittelyssä.

”Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttö lisääntyy koko ajan ja meidän on varmistettava, että ne vaikuttavat ympäristöön ja ihmisten terveyteen mahdollisimman vähän – niin niiden käyttöaikana kuin sen jälkeenkin. Parlamentin äänestyksen myötä lakia voidaan vahvistaa niin, että se on johdonmukaisempaa muun lainsäädännön kanssa, ja sen täytäntöönpano ja valvominen helpottuvat. Ympäristövaikutuksia vähennetään sisällyttämällä soveltamisalaan uudet tuoteryhmät lääkinnällisille laitteille ja tarkkailulaitteille. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä kielletyt aineet saadaan näin poistettua näistä tuotteista ja niistä aiheutuvasta jätteestä ", totesi ympäristökomissaari Janez Potočnik.

Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin (RoHS) ansiosta useita tuhansia tonneja kiellettyjä aineita on jäänyt joutumatta kaatopaikalle ja niiden mahdollinen päätyminen luontoon on estetty sen jälkeen, kun direktiivi tuli voimaan vuonna 2003. Direktiivillä on saatu aikaan huomattavia parannuksia sähkö- ja elektroniikkalaitteiden suunnitteluun EU:ssa ja maailmanlaajuisesti ja edistetty monien elektroniikassa käytettävien harvinaisten aineiden ja materiaalien talteenottoa. Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti lailla parannetaan näin EU:n resurssitehokkuutta. Direktiivin mallin mukaan on myös otettu käyttöön vastaavanlaista lainsäädäntöä ainakin 15:llä eri lainkäyttöalueella Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin soveltamisalaan kuuluu tällä hetkellä monenlaisia sähkökäyttöisiä tuotteita, kuten pienet ja suuret kodinkoneet, tieto- ja teletekniset laitteet sekä radioiden, tv-laitteiden, videokameroiden ja hifi-laitteiden kaltaiset kulutushyödykkeet.

Tarkistettu direktiivi

Direktiivin tarkistuksella, josta siis tänään päästiin yhteisymmärrykseen, pyritään parantamaan sen täytäntöönpanoa ja valvontaa ja yhdenmukaistetaan direktiiviä muuhun EU:n lainsäädäntöön, kuten REACH-asetukseen ja tuotteiden kaupan pitämistä koskevaan uuteen lainsäädäntökehykseen.

Tarkistuksen keskeisiä osia ovat seuraavat:

  • Soveltamisalan laajentaminen kaikkiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, myös lääkinnällisiin laitteisiin sekä tarkkailu- ja valvontalaitteisiin.

  • Niiden sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, jotka eivät kuulu nykyisen RoHS-direktiivin soveltamisalaan, mutta jotka sen sijaan kuuluvat tarkistetun direktiivin soveltamisalaan, täytyy olla vaatimustenmukaisia vasta 8 vuoden siirtymäkauden jälkeen, jotta tuottajilla on aikaa mukautua uusiin vaatimuksiin.

  • Kevyemmän ja toimivamman mekanismin käyttöönotto kiellettyjen aineiden luettelon tarkistukseen tai muuttamiseen, jotta uusia aineita voidaan ottaa tarkasteltaviksi tieteellisen näytön ja erityisten arviointiperusteiden pohjalta REACH-asetuksen mukaisesti. Mahdolliset muutokset tehdään komiteamenettelyllä.

  • Sääntöjä kiellettyjen aineiden käyttöä koskevien vapautusten myöntämisessä virtaviivaistetaan talouden toimijoiden oikeusturvan ja REACH-asetuksen noudattamisen takaamiseksi.

  • Tärkeitä määritelmiä selkiytetään sen varmistamiseksi, että direktiiviä sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkialla EU:ssa.

  • Direktiivin täytäntöönpanon valvontaa kansallisella tasolla parannetaan linjaamalla se tuotteiden kaupan pitämisestä annettavaan lainsäädäntöpakettiin.

Jatkotoimet

Neuvoston on nyt hyväksyttävä virallisesti Euroopan parlamentin äänestyksessä tänään hyväksytty teksti. Uusi direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä siitä, kun se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tämän jälkeen jäsenvaltioilla on 18 kuukautta aikaa siirtää se osaksi kansallista lainsäädäntöään. Nykyistä RoHS-direktiiviä 2002/95/EY sovelletaan siihen asti.

Komissio tarkastelee uuden ja vanhan direktiivin välisiä soveltamisalan muutoksia, joista ei vielä ole tehty vaikutustenarviointia, viimeistään kolmen vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta.

Lisätietoja

Komissio on julkistanut selvitykset direktiivin soveltamisalasta ja tarkistuksesta, nanomateriaaleista ja vastaavuustaulukoista. Ne ja muuta lisätietoa voi lukea sähkö- ja elektroniikkalaitteita käsittelevältä Euroopan komission sivustolta

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

1 :

Esim. asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006).


Side Bar