Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1596

Brüssel, 24. november 2010

EL vaatab läbi elektri- ja elektroonikaseadmetes olevaid ohtlikke aineid käsitlevad õigusaktid

Euroopa Komisjon väljendab heameelt täna Euroopa Parlamendis hääletamisega heaks kiidetud otsuse üle vaadata läbi elektri- ja elektroonikaseadmetes olevaid ohtlikke aineid käsitlevad õigusaktid. 2008. aastal esitatud komisjoni eelnõu kohaselt tugevdatakse olemasolevaid õigusakte, mille alusel ohtlike ainete kasutamise piiramine muutub edaspidi lihtsamaks ja toimub kooskõlas muude kemikaale käsitlevate õigusaktidega1. Tänase hääletamisega kinnitati esimesel lugemisel nõukoguga saavutatud kokkulepe õigusaktide läbivaatamise kohta.

Keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: „Me kasutame üha enam elektri- ja elektroonikatooteid, seepärast on väga oluline tagada, et need nii kasutamise ajal kui ka pärast äraviskamist mõjutaksid võimalikult vähe keskkonda ja inimeste tervist. Tänane hääletamine on samm rangemate seaduste poole, mis on kooskõlas muude õigusaktidega ning mida on kergem rakendada ja jõustada. Soodne keskkonnamõju tuleneb õigusaktide reguleerimisala laiendamisest sellistele uutele tootekategooriatele nagu meditsiiniseadmed ja seirevahendid. Mõne aja jooksul õnnestub niimoodi kõrvaldada keelatud ained sellistest toodetest ja nendest tekkivatest jäätmetest.

Direktiiv teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes on alates jõustamisest 2003. aastal ära hoidnud tuhandete tonnide keelatud ainete sattumise prügilatesse ja võimaliku lekkimise keskkonda. Direktiivi mõjul on oluliselt muudetud elektri- ja elektroonikatoodete projekteerimist Euroopa Liidus ja kogu maailmas ning tõhustatud elektroonikaseadmetes olevate paljude haruldaste ainete ja materjalide kogumist. Seega aitab see seadus – vastavalt strateegiale „Euroopa 2020” – ELis paremini kasutada loodusvarasid. Nimetatud direktiivi eeskujul on samasuguseid seadusi vastu võetud vähemalt 15 riigis väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.

Praegu hõlmab nimetatud direktiiv väga paljusid elektriga töötavaid tooteid, nagu mitmesugused koduseadmed, infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed ning sellised tarbekaubad nagu raadiod, televiisorid, videokaamerad ja muusikakeskused.

Läbivaadatud direktiiv

Täna kinnituse saanud läbivaadatud direktiivi eesmärk on parandada direktiivi rakendamist ja jõustamist ning saavutada parem kooskõla ELi muude õigusaktidega, nagu REACH ja uus toodete turustamise õigusraamistik.

Olulised punktid on järgmised:

  • direktiivi reguleerimisulatust on laiendatud kõigile elektri- ja elektroonikaseadmetele, kaasa arvatud meditsiiniseadmed ning seire- ja kontrollivahendid;

  • väljaspool senise direktiivi reguleerimisala olnud elektri- ja elektroonikaseadmete jaoks, mis on hõlmatud läbivaadatud direktiiviga, on ette nähtud üleminekuaeg kaheksa aastat, mille jooksul need ei tarvitse veel vastata läbivaadatud direktiivi nõuetele; see võimaldab tootjatel kohandada tooteid uutele nõuetele;

  • ette on nähtud keelatud ainete loetelu läbivaatamise ja muutmise kergem ja tõhusam kord, mis võimaldab uusi aineid teadusandmete ja konkreetsete kriteeriumide põhjal läbi vaadata ning on kooskõlas REACHiga. Muudatusi saab seejärel teha komiteemenetlusega;

  • lihtsustatud on aine kasutamise keelust erandite tegemise eeskirju, et anda ettevõtjatele rohkem õiguskindlust ja tagada kooskõla REACHiga;

  • selgitatud on olulisi mõisteid, et tagada direktiivi ühtlustatud kohaldamine kogu Euroopa Liidus;

  • määruse kooskõlla viimine toodete turustamise alaste õigusaktidega aitab direktiivi liikmesriikides paremini jõustada.

Edasine tegevus

Täna hääletamisega vastuvõetud teksti kinnitab nüüd ametlikult nõukogu. Uus direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Liikmesriikidel on siis 18 kuud selle ülevõtmiseks oma õigusesse. Seni kehtib praegune direktiiv 2002/95/EÜ.

Komisjon vaatab need uue direktiivi reguleerimisalas tehtud muudatused, mille kohta ei ole veel mõjuhinnangut, läbi kolme aasta jooksul pärast jõustamist.

Lisateave

Komisjon on esitanud neli deklaratsiooni, milles käsitles reguleerimisala, läbivaatamist, nanomaterjale ja vastavustabeleid. Deklaratsioonid ja lisateave on esitatud elektri- ja elektroonikaseadmete alasel Euroopa Komisjoni veebisaidil http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

1 :

Nagu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH).


Side Bar