Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1596

Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2010

Η ΕΕ προχωρεί στην αναθεώρηση του δικαίου περί επικίνδυνων ουσιών που περιέχονται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει το σημερινό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση της νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Το σχέδιο της νομοθεσίας, που πρότεινε η Επιτροπή το 2008, θα ενισχύσει το υφιστάμενο δίκαιο με τον εξορθολογισμό των διαδικασιών για τους περιορισμούς όσον αφορά μελλοντικές ουσίες και την εναρμόνιση της νομοθεσίας με άλλες νομοθετικές πράξεις περί χημικών ουσιών1. Το σημερινό ψήφισμα επιβεβαιώνει τη συμφωνία με το Συμβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση της αναθεωρούμενης νομοθεσίας.

Ο Επίτροπος Janez Potočnik, αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε τα εξής: «Χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα εν λόγω προϊόντα έχουν τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία – τόσο όταν τα χρησιμοποιούμε όσο και όταν τα πετούμε στα σκουπίδια. Το σημερινό ψήφισμα θα οδηγήσει σε ισχυρότερη νομοθεσία που θα εναρμονισθεί με άλλες νομοθετικές πράξεις και θα διευκολύνει την εφαρμογή και την επιβολή τους. Από την ένταξη νέων κατηγοριών προϊόντων όπως οι ιατρικές συσκευές και τα όργανα παρακολούθησης θα προκύψουν περιβαλλοντικές βελτιώσεις. Με τον τρόπο αυτό θα αποκλειστεί μεσο- και μακροπρόθεσμα η παρουσία απαγορευμένων ουσιών στα εν λόγω προϊόντα και στα απόβλητα που προκύπτουν από αυτά.»

Από το 2003 που τέθηκε σε ισχύ η οδηγία σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS) εμποδίστηκε η διάθεση και πιθανώς η απελευθέρωση στο περιβάλλον χιλιάδων τόνων απαγορευμένων ουσιών. Η οδηγία είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές αλλαγές στον σχεδιασμό ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίως και διευκολύνει την ανάκτηση πολλών σπανίων ουσιών και υλικών που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική. Κατά συνέπεια, η εν λόγω νομοθεσία συμβάλλει στην αποδοτικότερη χρήση των πόρων στην ΕΕ σύμφωνα με την στρατηγική Ευρώπη 2020. Η RoHS χρησίμευσε επίσης ως υπόδειγμα για την θέσπιση παρόμοιων νομοθετικών πράξεων σε τουλάχιστον 15 άλλα νομικά συστήματα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Η RoHS καλύπτει σήμερα ευρύ φάσμα προϊόντων που χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό, στα οποία συμπεριλαμβάνονται μικρές και μεγάλες οικιακές συσκευές, εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και καταναλωτικά προϊόντα όπως ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, βιντεοκάμερες και συστήματα αναπαραγωγής ήχου υψηλής πιστότητας.

Η αναθεωρημένη οδηγία

Η αναθεωρημένη οδηγία για την οποία επήλθε σήμερα συμφωνία έχει ως στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής και εναρμονίζεται περισσότερο με άλλες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ όπως ο κανονισμός REACH και το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την εμπορία προϊόντων.

Μεταξύ των βασικών σημείων συγκαταλέγονται τα εξής:

  • Επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε κάθε είδους ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών συσκευών και οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου.

  • Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που δεν ενέπιπτε στο πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας οδηγίας RoHS αλλά θα καλύπτεται από την αναθεωρημένη οδηγία δεν οφείλει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις επί μία μεταβατική περίοδο οκτώ ετών, παρέχοντας στους παραγωγούς χρόνο για να προσαρμοστούν.

  • Εισάγεται απλούστερος και αποτελεσματικότερος μηχανισμός αναθεώρησης ή τροποποίησης του καταλόγου των απαγορευμένων ουσιών, που επιτρέπει την εξέταση περισσότερων ουσιών με βάση επιστημονικά δεδομένα και συγκεκριμένα κριτήρια και με βάση τον κανονισμό REACH. Στη συνέχεια είναι δυνατόν να γίνουν προσαρμογές μέσω επιτροπολογίας.

  • Οι κανόνες χορήγησης εξαιρέσεων από την απαγόρευση ουσιών εξορθολογίζονται περαιτέρω για να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τις επιχειρήσεις και να εξασφαλιστεί η εναρμόνιση με τον κανονισμό REACH.

  • Αποσαφηνίζονται σημαντικοί ορισμοί για να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή της οδηγίας ανά την ΕΕ.

  • Θα επιτευχθεί καλύτερη επιβολή της οδηγίας σε εθνικό επίπεδο μέσω της εναρμόνισης με τη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την εμπορία των προϊόντων.

Τα επόμενα βήματα

Το κείμενο που ψηφίστηκε σήμερα πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο. Η νέα οδηγία θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια τα κράτη μέλη πρέπει εντός 18 μηνών να την ενσωματώσουν στο εθνικό δίκαιο. Μέχρι τότε θα συνεχίσει να ισχύει η υφιστάμενη οδηγία RoHS (οδηγία 2002/95/ΕΚ).

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τις διαφορές στο πεδίο εφαρμογής μεταξύ παλαιάς και νέας οδηγίας, οι οποίες δεν έχουν ακόμη αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης των επιπτώσεων, το αργότερο εντός τριετίας από την έναρξη της ισχύος της οδηγίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Η Επιτροπή έκανε τέσσερεις δηλώσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, την αναθεώρηση, τα νανοϋλικά και τους πίνακες αντιστοιχίας. Οι εν λόγω δηλώσεις καθώς και περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

1 :

Όπως ο κανονισμός για την για την καταχώριση, αξιολόγηση και έγκριση χημικών ουσιών (REACH) (Κανονισμός ΕΚ 1907/2006)


Side Bar