Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1596

Bruxelles, den 24. november 2010

EU tager fat på at revidere lovgivningen om farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

Europa-Kommissionen glæder sig over, at Europa-Parlamentet i dag har vedtaget at revidere lovgivningen om anvendelse af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Udkastet til lovgivning, som Kommissionen foreslog i 2008, vil styrke den eksisterende lovgivning ved at strømline procedurerne for fremtidige begrænsninger af stofferne og ved at bringe den i overensstemmelse med anden kemikalielovgivning1. Dagens afstemning bekræfter den enighed med Rådet om den reviderede lovgivning, der konstateredes under førstebehandlingen.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtalte i forbindelse hermed: "Vi benytter flere og flere elektriske og elektroniske produkter, og vi må sørge for, at de har så lille en indvirkning på miljøet og menneskets sundhed som muligt – både når vi anvender dem, og når vi smider dem væk. Dagens afstemning vil resultere i en stærkere lovgivning, som er i overensstemmelse med andre retsakter og lettere at gennemføre og håndhæve. Medtagelsen af nye produktkategorier såsom medicinske anordninger og overvågningsinstrumenter vil resultere i miljøforbedringer. På mellemlang til lang sigt vil dette udelukke, at der findes forbudte stoffer i disse produkter og i det affald, som stammer fra dem."

Direktivet om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr har forhindret, at mange tusinde tons forbudte stoffer er blevet bortskaffet og potentielt udledt i miljøet, siden det trådte i kraft i 2003. Det har medført store ændringer i udformningen af elektriske og elektroniske produkter i EU og på globalt plan og fremmer genanvendelsen af mange sjældne stoffer og materialer, der anvendes i elektronisk udstyr. Denne lovgivning bidrager dermed til at gøre EU mere ressourceeffektiv i overensstemmelse med Europa 2020-strategien. Direktivet har også tjent som en model for Iignende lovgivninger i mindst 15 andre jurisdiktioner uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Direktivet omfatter i øjeblikket et bredt spektrum af produkter, der anvender elektricitet, herunder små og store husholdningsapparater, it- og telekommunikationsudstyr samt sådanne forbrugsgoder som radioer, tv-apparater, videokameraer og hi-fi-systemer.

Det reviderede direktiv

Det reviderede direktiv, som der i dag blev opnået enighed om, tager sigte på at forbedre gennemførelsen og håndhævelsen og sikrer en større overensstemmelse med anden EU-lovgivning, såsom REACH og den nye lovramme for markedsføring af produkter.

Direktivets centrale elementer:

  • En udvidelse af anvendelsesområdet til at gælde for alt elektrisk og elektronisk udstyr, herunder medicinske anordninger og overvågnings- og reguleringsinstrumenter.

  • Elektrisk og elektronisk udstyr, som faldt uden for det nuværende direktivs anvendelsesområde, men som vil blive omfattet af det reviderede direktiv, skal ikke nødvendigvis opfylde kravene i en overgangsperiode på 8 år, hvilket giver producenterne tid til at tilpasse sig.

  • Der indføres en enklere og mere effektiv mekanisme for revision eller ændring af listen over forbudte stoffer, hvorved det bliver muligt at vurdere yderligere stoffer på grundlag af videnskabelige data og specifikke kriterier og i overensstemmelse med REACH.

  • Reglerne for at give undtagelser fra forbuddet mod stoffer strømlines yderligere for at give de erhvervsdrivende retssikkerhed og for at sikre overensstemmelse med REACH.

  • De vigtigste definitioner præciseres for at sikre, at direktivet anvendes på en harmoniseret måde i hele EU.

  • Der vil blive opnået en bedre håndhævelse af direktivet på nationalt plan gennem en tilpasning til lovgivningspakken vedrørende markedsføring af produkter.

De næste skridt

Den tekst, der blev stemt om i dag, skal nu formelt vedtages af Rådet. Det nye direktiv træder i kraft 20 dage efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Medlemsstaterne har derefter 18 måneder til at gennemføre det i national ret. Indtil da gælder det eksisterende direktiv (direktiv 2002/95/EF) fortsat.

Senest tre år efter ikrafttrædelsen vurderer Kommissionen de ændringer i anvendelsesområdet mellem det gamle og det nye direktiv, som endnu ikke har været genstand for en konsekvensanalyse.

Yderligere oplysninger

Kommissionen har fremsat fire erklæringer om anvendelsesområde, revision, nanomaterialer og sammenligningstabeller. Disse erklæringer og andre yderligere oplysninger kan ses på Europa-Kommissionens websted vedrørende elektrisk og elektronisk udstyr: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

1 :

F.eks. REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier) (forordning (EF) nr. 1907/2006).


Side Bar