Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1596

V Bruselu dne 24. listopadu 2010

EU se rozhodla přepracovat právní předpisy o nebezpečných látkách v elektrických a elektronických zařízeních

Evropská komise uvítala výsledek dnešního hlasování Evropského parlamentu ve prospěch revize právních předpisů o používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Předloha právního předpisu, kterou Komise navrhla v roce 2008, posílí existující právní předpisy zjednodušením postupů omezování látek v budoucnosti a uvedením těchto předpisů do souladu s ostatními předpisy o chemických látkách1. Dnešní hlasování potvrzuje dohodu s Radou v prvním čtení o revizi právních předpisů.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Používáme stále více elektrických a elektronických výrobků. Musíme proto zajistit, aby měly co nejmenší dopad na životní prostředí a lidské zdraví, nejen když je používáme, ale i poté, co se jich zbavíme. Dnešní hlasování povede k posílení právních předpisů, které budou v souladu s ostatními předpisy a které bude možné snadněji provádět a prosazovat. Zahrnutí nových kategorií výrobků, jako jsou lékařské a monitorovací přístroje, přispěje ke zlepšení životního prostředí. Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu již tyto výrobky a odpady z nich pocházející nebudou nadále obsahovat zakázané látky.“

Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních zabránila od roku 2003, kdy vstoupila v platnost, likvidaci mnoha tisíc tun zakázaných látek a jejich možnému uvolnění do životního prostředí. Umožnila důležité změny designu elektrických a elektronických výrobků v Evropské unii a na celém světě a usnadňuje opětovné využití mnoha vzácných látek a materiálů používaných v elektronice. Tento právní předpis tak v Evropské unii přispívá k účinnějšímu využívání zdrojů v souladu se strategií Evropa 2020. Směrnice rovněž slouží jako model pro podobné právní předpisy zavedené v nejméně 15 dalších jurisdikcích mimo Evropský hospodářský prostor.

V současné době se tato směrnice vztahuje na široké spektrum výrobků napájených elektřinou, včetně malých a velkých domácích spotřebičů, výpočetní techniky a telekomunikačních zařízení a spotřebitelského zboží, jakou jsou rádia, televizory, videokamery a hi-fi systémy.

Nová směrnice

Dnes schválená nová směrnice má za cíl zlepšit provádění a prosazování a povede k lepší provázanosti s dalšími právními předpisy EU, např. s nařízením REACH a novým právním rámcem pro uvádění výrobků na trh.

Klíčové prvky zahrnují:

  • rozšíření oblasti působnosti na všechna elektrická a elektronická zařízení, včetně zdravotnických prostředků a monitorovacích a kontrolních přístrojů;

  • elektrická a elektronická zařízení, na která se současná směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních nevztahuje, která však budou zahrnuta v nové směrnici, nemusí splňovat požadavky v přechodném období osmi let, aby měli výrobci čas své výrobky přizpůsobit;

  • zavádí se jednodušší a účinnější mechanismus přezkumu či změny seznamu zakázaných látek, který umožní, aby bylo na základě vědeckých poznatků a specifických kritérií a v souladu s nařízením REACH zváženo zahrnutí dalších látek; změny lze poté provést postupem projednávání ve výborech;

  • zjednodušují se pravidla pro udělování výjimek ze zákazu používání látek, která hospodářským subjektům poskytnou právní jistotu a zajistí soulad s nařízením REACH;

  • za účelem harmonizovaného uplatňování směrnice v celé EU jsou objasněny důležité definice;

  • sladěním se souborem právních předpisů o uvádění výrobků na trh bude možno směrnici lépe prosazovat na úrovni členských států.

Další kroky

Dnes odhlasované znění nyní bude muset formálně přijmout Rada. Nová směrnice vstoupí v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Členské státy poté budou mít 18 měsíců na to, aby směrnici zapracovaly do svých právních řádů. Do té doby bude nadále platit současná směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice 2002/95/ES).

Nejpozději do tří let po vstupu nové směrnice v platnost Komise přezkoumá změny v oblasti působnosti staré a nové směrnice, u nichž zatím nebyly posouzeny dopady.

Další informace

Komise vydala čtyři prohlášení o oblasti působnosti, přezkumu, nanomateriálech a srovnávacích tabulkách. Prohlášení a další informace naleznete na internetových stránkách Evropské komise o elektrických a elektronických zařízeních: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

1 :

Jako je nařízení ES č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).


Side Bar