Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1596

Брюксел, 24 ноември 2010 г.

ЕС е на път да преразгледа законодателството за употребата на опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

Европейската комисия приветства днешния вот на Европейския парламент в полза на преразглеждането на законодателството за употребата на опасни вещества в електрическото и електронното оборудване. Законодателното предложение, представено от Комисията през 2008 г., ще укрепи съществуващата правна уредба, като рационализира процедурите за ограничаване на опасните вещества в бъдеще и като я съгласува с други законодателни актове в областта на химичните вещества1. Днешният вот потвърждава споразумението, постигнато със Съвета на първо четене на преразгледаното законодателство.

Европейският комисар по околната среда Янез Поточник заяви: „Използваме все повече електрически и електронни продукти и трябва да се уверим, че въздействието им върху околната среда и човешкото здраве е възможно най-малко — както по време на употребата им, така и когато ги изхвърляме. Днешният вот ще доведе до по-стабилен закон, който е съгласуван с останалото законодателство и по-лесен за привеждане в действие и изпълнение. Включването на нови категории продукти като медицински изделия и прибори за управление ще доведе до увеличаване на ползите за околната среда. В средно- и дългосрочен план това ще доведе до елиминиране на наличието на забранени вещества в тези продукти и в отпадъците от тях.“

От влизането си в сила през 2003 г. Директивата относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване попречи да бъдат изхвърлени и евентуално разпространени в околната среда хиляди тонове забранени вещества. Тя доведе до важни промени в дизайна на електрическото и електронното оборудване в Европейския съюз и по света и улеснява оползотворяването на много редки вещества и материали, използвани в електрониката. По този начин законът допринася за повишаването на ефикасността на ЕС в областта на управлението на ресурсите, в съответствие със стратегията „Европа 2020“. Директивата също послужи за модел за сходно законодателство, въведено в поне 15 други правни системи извън Европейското икономическо пространство.

Понастоящем директивата обхваща широк кръг продукти, които използват електричество, включително малки и големи битови уреди, информационно и далекосъобщително оборудване и потребителски стоки като радиоприемници, телевизори, видеокамери и стерео системи.

Преразгледаната директива

Преразгледаната директива, по която бе постигнато съгласие днес, цели да подобри прилагането и спазването на закона и въвежда по-голяма съгласуваност с друго законодателство на ЕС, като например REACH, и новата законодателна рамка за предлагането на продукти на пазара.

Сред ключовите елементи са:

  • Разширяването на обхвата и включването на цялото електрическо и електронно оборудване, включително медицинските изделия и приборите за контрол и управление;

  • Електрическото и електронното оборудване, което бе извън обхвата на настоящата директива, но което ще бъде обхванато от преразгледаната директива, не е необходимо да отговаря на изискванията в рамките на 8-годишен преходен период, през който производителите да могат да се адаптират;

  • Въвежда се по-лек и по-ефикасен механизъм за преглед и изменение на списъка със забранени вещества, който дава възможност да се оценяват още вещества въз основа на научни доказателства и определени критерии, в съответствие с REACH. Промените след това могат да бъдат извършени чрез процедурата на комитета;

  • Правилата за освобождаване от забраната за употреба на определени вещества са рационализирани, за да предоставят правна сигурност на икономическите оператори и за да осигурят съгласуваност с REACH;

  • Изяснени са важни определения, за да се осигури хармонизираното прилагане на директивата на цялата територия на ЕС;

  • По-доброто спазване на директивата на национално ниво ще бъде постигнато чрез съгласуване със законодателния пакет за предлагане на продукти на пазара.

Следващи стъпки

Гласуваният днес текст ще трябва да бъде официално приет от Съвета. Новата директива ще влезе в сила 20 дни след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз. След това държавите-членки ще разполагат с 18 месеца, за да я транспонират в националното си право. Дотогава продължава да се прилага съществуващата директива (Директива 2002/95/ЕИО).

Комисията ще направи преглед на промените в обхвата на старата и новата директива, които все още не са били предмет на оценка на въздействието не по-късно от три години след влизането в сила.

Допълнителна информация

Комисията направи четири декларации относно обхвата, прегледа, наноматериалите и таблиците за съответствие. За да ги прочетете и да намерите повече информация, можете да посетите уебстраницата на Европейската комисия за електрическо и електронно оборудване: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

1 :

Като Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)


Side Bar