Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1595

Bryssel den 25 november 2010

Enligt en särskild Eurobarometerenkät anser 38 % av EU-medborgarna att en av de stora utmaningarna för utvecklingssamarbetet mellan EU och Afrika är att komma till rätta med fattigdomen

En särskild Eurobarometerenkät om förbindelserna mellan EU och Afrika som offentliggörs inför toppmötet mellan EU och Afrika den 29–30 november i Libyen visar att EU-medborgarna i huvudsak godkänner prioriteterna för samarbetet mellan de båda partnerna: de anser att de stora utmaningarna för samarbetet ligger i att komma till rätta med fattigdomen (38 % av de svarande), ta itu med hot mot fred och säkerhet (34 %) och trygga respekten för de mänskliga rättigheterna (33 %). Dessa prioriteter ligger i linje med det främsta målet för EU:s politik på området utvecklingssamarbete, minskning och på sikt utrotning av fattigdom. Detta mål fastläggs i Lissabonfördraget och återges i Europeiska kommissionens nyligen offentliggjorda grönbok ”EU:s utvecklingspolitik till stöd för en socialt integrerande tillväxt och en hållbar utveckling – Att göra EU:s utvecklingspolitik effektivare”.

Andris Piebalgs, kommisionsledamot med ansvar för utvecklingsfrågor, yttrade följande: ”Att uppnå millennieutvecklingsmålen och få bukt med fattigdomen fortsätter att stå i centrum för partnerskapet mellan Europa och Afrika. Det är uppmuntrande att se att detta prioriteras även av medborgarna runt om i Europa. Europeiska kommissionen lade tidigare denna månad fram förslag om hur vi kan konsolidera förbindelserna mellan Europa och Afrika, genom att förstärka dem och inrikta oss på en långfristig socialt integrerande och hållbar tillväxt. Toppmötet i Tripoli kommer att vara ett utmärkt tillfälle att diskutera olika sätt att förbättra vårt samarbete i dessa avseenden.”

I Eurobarometerenkäten (med den engelska titeln EU and Africa – Working towards closer partnership) undersöks hur européer uppfattar förbindelserna mellan de båda kontinenterna. 34 % av de svarande tror att Afrika kommer att bli en viktigare partner för EU under det kommande årtiondet, medan 42 % tror att förbindelserna inte kommer att utvecklas under den tiden. Svaren varierar väsentligt mellan olika EU-länder. I Sverige, Österrike, Luxemburg, Tyskland, Slovenien och Portugal trodde de flesta svarande att Afrikas betydelse som partner kommer att öka. Brist på information är fortfarande ett problem i hela Europa: nästan 15 % av allmänheten har inte någon klar uppfattning om förbindelserna mellan EU och Afrika. Sedan toppmötet mellan EU och Afrika under 2007 har tyngdpunkten i förbindelserna förskjutits från ett enkelt givare–mottagare-upplägg i riktning mot ett riktigt partnerskap där problemen angrips i samarbete och båda parternas intressen beaktas.

Det finns skillnader i inställning mellan ”EU15-länderna” och ”EU12-länderna”. I de senare hade de svarande en tendens att nämna fattigdom och hungersnöd först, medan man i EU15-länderna fäste större vikt vid att frågor som demokrati och god samhällsstyrning beaktas i samarbetet mellan EU och Afrika.

Européerna förefaller inte se migration som en central fråga, trots att frågan om olaglig immigration uppmärksammas rätt mycket i medierna, särskilt i Sydeuropa. De svarande i Spanien (11 %) och Malta (18 %) fäster betydligt större vikt vid denna fråga än ”genomsnittseuropén” (6 %) gör, men migration ses på det hela taget fortfarande som mindre viktigt än fattigdomen och de mänskliga rättigheterna.

De positiva bilder européer har av Afrika har till stor del att göra med kontinentens naturskönhet (28 %) och fauna (24 %). 41 % av européerna associerar Afrika även med andra positiva saker, såsom konst, livfulla marknader och framgångar i sport. Bland dessa mer traditionella bilder av Afrika tog en av tio européer upp teknik- och ekonomirelaterade positiva bilder av kontinenten, vilket återspeglar framsteg på områden som står i centrum för partnerskapet mellan EU och Afrika.

Europeiska kommissionen utvecklar på politisk nivå dessa allt viktigare alternativ till de traditionella bilderna i sitt meddelande om konsolidering av förbindelserna mellan EU och Afrika, som offentliggjordes den 10 november. Den förespråkar ett EU–Afrika-samarbete som ger prioritet åt att skapa en miljö som befrämjar investeringar, handel och sysselsättning. Dessa frågor kommer att tas upp till fortsatt behandling vid det tredje toppmötet mellan EU och Afrika, i Tripoli. Det övergripande temat för toppmötet är ”tillväxt, investeringar och skapande av arbetstillfällen”. Mötet syftar till att föra upp samarbetet mellan de båda kontinenterna på en ny, mer ambitiös nivå och att befrämja tillväxt och sysselsättning på båda kontinenterna, till gagn för människorna både i Afrika och Europa.

Bakgrund

Under 2007 lanserade 80 stats- och regeringschefer från Europa och Afrika den gemensamma strategin EU–Afrika (det strategiska partnerskapet EU–Afrika). Syftet med partnerskapet är att de berörda länderna tillsammans ska driva frågor av gemensamt intresse – bortom de frågor som står i centrum för den traditionella utvecklingspolitiken – och söka nå strategiska mål. Partnerskapet EU–Afrika är det enda strategiska partnerskap som EU har ingått som rör två hela kontinenter. Åtta tematiska partnerskap tryggar den operativa uppföljningen av strategin: fred och säkerhet; demokratiskt styre och mänskliga rättigheter; handel, regional integration och infrastruktur; millennieutvecklingsmålen; energi; klimatförändringar; migration, rörlighet och sysselsättning; vetenskap, informationssamhället och rymden.

Ytterlgare upplysningar

Den fullständiga särskilda Eurobarometerenkäten finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#353

Bakgrundsinformation om enkäten finns i MEMO/10/609

IP/10/1495 och MEMO/10/566 rörande meddelandet om konsolidering av förbindelserna mellan EU och Afrika

IP/10/1494 och MEMO/10/565 rörande grönboken EU:s utvecklingspolitik till stöd för en socialt integrerande tillväxt och en hållbar utveckling – Att göra EU:s utvecklingspolitik effektivare

Webbplatsen för Andris Piebalgs, kommissionsledamot med ansvar för utvecklingsfrågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Webbplatsen för GD Utveckling: http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Webbplatsen för EuropeAid: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Webbplatsen för partnerskapet EU–Afrika: http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar