Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1595

V Bruseli 25. novembra 2010

Podľa prieskumu Eurobarometer 38% Európanov považuje boj s chudobou za hlavnú výzvu v rámci vzťahov EÚ a Afriky

Zvláštny prieskum Eurobarometer týkajúci sa vzťahov EÚ a Afriky uverejnený pred samitom EÚ – Afrika, ktorý sa uskutoční v Líbyi 29 – 30. novembra, ukázal, že európski občania vo všeobecnosti súhlasia so zameraním spolupráce medzi týmito dvoma partnermi. Pre Európanov sú hlavnými výzvami spolupráce riešenie chudoby (38 %), otázka mieru a bezpečnosti (34 %) a otázka ľudských práv (33 %). Toto zameranie je v súlade s hlavným cieľom rozvojovej politiky EÚ, a to odstránením chudoby, ktorý sa stanovuje v Lisabonskej zmluve a zohľadňuje v nedávnej zelenej knihe Komisie o „Rozvojovej politike EÚ na podporu inkluzívneho rastu a udržateľného rozvoja“.

Andris Piebalgs, európsky komisár pre rozvoj, uviedol: „Dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia a prekonanie chudoby zostáva stredobodom partnerstva Európy a Afriky. Som rád, že je to aj prioritou európskych občanov. Tento mesiac Európska komisia predložila návrhy na prehĺbenie nášho vzťahu, a to tak, že ho posilníme a zameriame sa na inkluzívny a dlhodobo udržateľný rast. Samit v Tripolise bude vynikajúcou príležitosťou na prediskutovanie, ako z tohto hľadiska zlepšiť našu spoluprácu.“

Eurobarometer s názvom „EÚ a Afrika – na ceste k užšej spolupráci“ skúma, ako Európania vnímajú vzťahy medzi dvoma kontinentmi. 34 % Európanov si myslí, že sa Afrika počas budúceho desaťročia stane dôležitejším partnerom Európy, zatiaľ čo 42 % je presvedčených, že vzťahy zostanú rovnaké. Výsledky v jednotlivých krajinách EÚ sa značne líšia. Vo Švédsku, Rakúsku, Luxembursku, Nemecku, Slovinsku a Portugalsku sa väčšina respondentov domnievala, že význam Afriky ako partnera vzrastie. Nedostatok informácií je naďalej veľkou výzvou v celej Európe, o čom svedčí skutočnosť, že takmer 15 % verejnosti nemá konkrétny názor na vzťah medzi EÚ a Afrikou. Od samitu EÚ – Afrika v roku 2007 sa zameranie vzťahov zmenilo z jednoduchého prístupu darca – príjemca na skutočné partnerstvo, v ktorom sa problémy riešia spoločne a v ktorom sa odzrkadľujú záujmy obidvoch strán.

V rámci krajín EÚ-15 a EÚ-12 je možné pozorovať odlišné trendy. V krajinách EÚ-12 sa na prvých miestach v rámci spolupráce medzi EÚ a Afrikou zmieňovala chudoba a hlad, zatiaľ čo v krajinách EÚ-15 sa väčší dôraz kládol na demokraciu a dobrú správu vecí verejných.

Okrem toho, Európania nepovažujú migráciu za mimoriadne dôležitú oblasť, a to napriek relatívne veľkej pozornosti, ktorú otázkam nelegálneho prisťahovalectva venujú médiá najmä v južnej Európe. Hoci respondenti v Španielsku (11 %) a na Malte (18 %) pripisujú tejto otázke výrazne väčšiu dôležitosť než priemerný Európan (6 %), migrácia je priemere považovaná za menej dôležitú než chudoba a ľudské práva.

Pozitívny obraz Afriky sa v očiach Európanov spája predovšetkým s prírodnými krásami kontinentu (28 %) a voľne žijúcimi zvieratami (24%). 41 % Európanov si Afriku spája s inými pozitívnymi vecami, ako je umenie, živé trhy, technologické inovácie a športové úspechy. Okrem týchto tradičných predstáv o Afrike uviedol každý desiaty Európan v súvislosti s pozitívnym obrazom kontinentu technológiu a hospodárstvo, čo je dôkazom pokroku v kľúčových oblastiach, na ktoré sa zameriava partnerstvo EÚ – Afrika.

Európska komisia podporuje na politickej úrovni tieto rastúce alternatívy k tradičnému vnímaniu Afriky vo svojom oznámení o upevňovaní vzťahov EÚ – Afrika (uverejnenom 10. novembra): snaží sa presadiť spoluprácu EÚ – Afrika, v rámci ktorej by sa uprednostňovalo prostredie podporujúce investície, obchod a vytváranie pracovných miest. Týmto otázkam sa bude opäť venovať pozornosť počas 3. samitu EÚ – Afrika v Tripolise, ktorého hlavnou témou sú „Investície, hospodársky rast a tvorba pracovných miest“. Cieľom samitu bude posunúť spoluprácu medzi týmito dvoma kontinentmi na novú, vyššiu úroveň a podporiť rast a zamestnanosť na oboch kontinentoch v prospech tak obyvateľov Európy, ako aj Afriky.

Kontext

V roku 2007 80 hláv štátov a vlád z Európy a Afriky odštartovalo spoločné strategické partnerstvo Afrika – EÚ s cieľom spoločne sledovať spoločné záujmy a strategické ciele popri orientácii na tradičnú rozvojovú politiku. Partnerstvo EÚ a Afriky je jediným strategickým partnerstvom EÚ medzi kontinentmi. Operatívne sledovanie plnenia je zabezpečené ôsmymi tematickými partnerstvami: mier a bezpečnosť, demokratické riadenie a ľudské práva, obchod, regionálna integrácia a infraštruktúra, rozvojové ciele tisícročia, energetika, zmena klímy, migrácia, mobilita a zamestnanosť, veda, informačná spoločnosť a kozmický výskum.

Viac informácií:

Plné znenie špeciálneho Eurobarometru nájdete na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#353

Viac informácií o špeciálnom Eurobarometri získate v MEMO/10/609

IP/10/1495 a MEMO/10/566 o komunikácii týkajúcej sa upevňovania vzťahov EÚ –Afrika

IP/10/1494 a MEMO/10/565 o zelenej knihe: „Rozvojová pomoc EÚ v oblasti podpory inkluzívneho rastu a udržateľného rozvoja; posilnenie vplyvu rozvojovej politiky EÚ“

Webová stránka komisára pre rozvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Webová stránka GR pre rozvoj: http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Webová stránka Úrad pre spoluprácu EuropeAid (AidCo):

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Webová stránka partnerstva Afrika – EÚ: http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar