Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1595

Bruksela, dnia 25 listopada 2010 r.

Według 38% Europejczyków walka z ubóstwem najważniejsza w stosunkach UE-Afryka, wynika z badania Eurobarometru

Ze specjalnego badania Eurobarometru na temat stosunków Unii z Afryką, opublikowanego w przededniu szczytu UE-Afryka w Libii planowanego na 29-30 listopada wynika, że Europejczycy zasadniczo zgadzają się ze strategią współpracy między tymi dwoma partnerami. Najważniejsze problemy, jakie współpraca ta powinna rozwiązać, dotyczą ich zdaniem ubóstwa (38%), pokoju i bezpieczeństwa (34%) oraz praw człowieka (33%). Takie podejście jest zgodne z najważniejszym celem unijnej polityki rozwoju, jakim jest zlikwidowanie ubóstwa. Cel ten zawarto w Traktacie z Lizbony, a niedawno odzwierciedlono go w zielonej księdze Komisji pt. „Polityka rozwojowa UE na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i zrównoważonego rozwoju”.

Europejski komisarz ds. rozwoju, Andris Piebalgs, powiedział: „Osiągnięcie milenijnych celów rozwoju i przezwyciężenie problemu ubóstwa niezmienne leży u podstaw partnerstwa Europy z Afryką. Cieszy mnie, że również obywatele Europy uważają to za priorytet. Komisja Europejska zaproponowała w tym miesiącu skonsolidowanie naszych stosunków. Zamierza to osiągnąć poprzez ich wzmocnienie i skoncentrowanie się w dłuższym okresie na zrównoważonym rozwoju i wzroście gospodarczym sprzyjającym włączeniu społecznemu. Szczyt w Trypolisie będzie doskonałą okazją do omówienia sposobów poprawy naszej współpracy w tym zakresie”.

Przedmiotem badania Eurobarometru „UE i Afryka – w stronę bliższego partnerstwa” było to, jak Europejczycy postrzegają stosunki między tymi dwoma kontynentami. Zdaniem 34% Europejczyków w ciągu najbliższych dziesięciu lat znaczenie Afryki jako partnera Europy wzrośnie, podczas gdy 42% uważa, że w naszych stosunkach nie zajdą żadne zmiany. Dają się przy tym zauważyć znaczne różnice między wynikami z różnych państw UE: większość respondentów ze Szwecji, Austrii, Luksemburga, Niemiec, Słowenii i Portugalii uważa, że znaczenie Afryki jako partnera będzie rosnąć. Brak informacji nadal jest problemem w całej Europie – prawie 15% społeczeństwa nie ma wyrobionej opinii na temat stosunków UE-Afryka. Od szczytu UE-Afryka w 2007 r. stosunki między stronami przestały opierać się wyłącznie na zasadzie darczyńca-beneficjent i ewoluują w stronę pełnego partnerstwa, w ramach którego problemy rozwiązuje się wspólnie, uwzględniając interesy obu stron.

Da się zauważyć różnice między krajami UE15 i UE12. Obywatele krajów UE12 częściej za najważniejsze kwestie uważają ubóstwo i głód, podczas gdy obywatele unijnej piętnastki większą wagę przykładają do takich elementów współpracy UE-Afryka jak demokracja i dobre rządy.

Co więcej, mimo że nielegalna imigracja to temat często poruszany w mediach, szczególnie w południowej Europie, Europejczycy nie uważają tego zagadnienia za wyjątkowo ważne. Respondenci w Hiszpanii (11%) i na Malcie (18%) przywiązują zauważalnie większą wagę do tej kwestii niż przeciętny Europejczyk (6%), jednak ogólnie rzecz biorąc migracja wciąż postrzegana jest jako mniej istotny problem niż ubóstwo lub prawa człowieka.

Pozytywny obraz Afryki w oczach Europejczyków wiąże się głównie z pięknem krajobrazu tego kontynentu (28%) i jego dziką przyrodą (24%). 41% Europejczyków kojarzy Afrykę również z innymi pozytywnymi elementami, takimi jak sztuka, tętniące życiem bazary, innowacje technologiczne i sukcesy sportowe. Oprócz takiego tradycyjnego postrzegania Afryki co dziesiąty Europejczyk wskazał na pozytywne aspekty wizerunku kontynentu związane z technologią i gospodarką, co odzwierciedla postęp w najważniejszych obszarach będących przedmiotem partnerstwa UE-Afryka.

Komisja Europejska wspiera politycznie takie nowe, mniej tradycyjne postrzeganie Afryki w swoim komunikacie w sprawie konsolidacji stosunków UE-Afryka, opublikowanym 10 listopada. Popiera ona współpracę UE-Afryka ukierunkowaną przede wszystkim na zapewnienie warunków sprzyjających inwestycjom, handlowi i tworzeniu miejsc pracy. Te właśnie kwestie będą przedmiotem trzeciego szczytu UE-Afryka w Trypolisie, którego motywem przewodnim będą inwestycje, wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Celem szczytu będzie przeniesienie współpracy między stronami na nowy, bardziej ambitny poziom oraz propagowanie wzrostu i zatrudnienia na obu kontynentach z korzyścią zarówno dla obywateli Europy, jak i Afryki.

Kontekst

W 2007 r. 80 szefów państw i rządów z Europy i Afryki zainicjowało wspólne strategiczne partnerstwo UE-Afryka, które ma umożliwić realizację wspólnych strategicznych celów i interesów, wykraczających poza zakres tradycyjnej polityki rozwojowej. Partnerstwo UE-Afryka stanowi jedyne strategiczne partnerstwo międzykontynentalne, w jakim uczestniczy UE. Operacyjne działania następcze zapewnia osiem partnerstw tematycznych w następujących dziedzinach: pokój i bezpieczeństwo, demokratyczne rządy prawa i prawa człowieka, handel, integracja regionalna i infrastruktura, milenijne cele rozwoju, energia, zmiany klimatu, migracja, mobilność i zatrudnienie, nauka, społeczeństwo informacyjne i przestrzeń kosmiczna.

Dodatkowe informacje:

Pełne wyniki specjalnego badania Eurobarometru można znaleźć tutaj:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#353

Dodatkowe informacje na temat tego badania znajdują się w dokumentach MEMO/10/609

IP/10/1495 i MEMO/10/566 dotyczących komunikatu w sprawie konsolidacji stosunków UE-Afryka

Informacja prasowa IP/10/1494 i notatka MEMO/10/565 w sprawie zielonej księgi „Polityka rozwojowa UE wspierająca zrównoważony rozwój i wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu – zwiększania skuteczności polityki rozwojowej UE”

Strona internetowa komisarza ds. rozwoju, Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju:

http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Strona internetowa EuropeAid (AidCo): http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Strona internetowa Partnerstwa UE-Afryka: http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar