Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1595

Bryssel 25. marraskuuta 2010

Eurooppalaiset pitävät köyhyyden torjuntaa EU:n ja Afrikan välisten suhteiden tärkeimpänä haasteena

EU:n ja Afrikan välisiä suhteita koskeva erityiseurobarometritutkimus julkaistiin ennen Libyassa 29.–30. marraskuuta pidettävää EU:n ja Afrikan huippukokousta. Sen mukaan eurooppalaiset hyväksyvät laajasti EU:n ja Afrikan välisen yhteistyön keskeiset tavoitteet. Heidän mielestään tärkeimpiä haasteita ovat köyhyyden torjunta (38 prosenttia), rauha ja turvallisuus (34 prosenttia) ja ihmisoikeudet (33 prosenttia). Nämä tavoitteet ovat EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan päätavoitteen eli köyhyyden poistamisen mukaisia. Kyseinen kehitystavoite vahvistettiin Lissabonin sopimuksessa ja se heijastuu komission äskettäin antamassa vihreässä kirjassa EU:n kehitysyhteistyöpolitiikasta tukea osallistavalle kasvulle ja kestävälle kehitykselle.

Kehitysyhteistyöstä vastaavan komissaari Andris Piebalgsin mukaan vuosituhattavoitteiden saavuttaminen ja köyhyyden poistaminen ovat edelleen tärkeimpiä kysymyksiä Euroopan ja Afrikan välisessä kumppanuudessa. Olen tyytyväinen nähdessäni myös eurooppalaisten pitävän niitä ensisijaisen tärkeinä tavoitteina. Aiemmin tässä kuussa Euroopan komissio esitti ehdotuksia suhteidemme vahvistamisesta niitä tehostamalla ja keskittymällä pitkän aikavälin osallistavaan ja kestävään kasvuun. Tripolin huippukokous on erinomainen tilaisuus keskustella yhteistyön parantamisesta tältä osin”, komissaari Piebalgs sanoi.

Kyseisessä Eurobarometrissä EU ja Afrikka – Kohti tiiviimpää yhteistyötä tarkastellaan, millaisina eurooppalaiset pitävät Euroopan ja Afrikan välisiä suhteita. Eurooppalaisista 34 prosenttia katsoo, että Afrikan merkitys Euroopan kumppanina kasvaa tulevana vuosikymmenenä ja 42 prosenttia uskoo, että suhteet pysyvät samanlaisina. Tuloksissa on suuria eroja eri EU-maiden välillä. Ruotsissa, Itävallassa, Luxemburgissa, Saksassa, Sloveniassa ja Portugalissa useimmat vastaajat katsoivat, että Afrikan merkitys kumppanina kasvaa. Haasteena on edelleen tiedonpuutteen korjaaminen koko Euroopassa, sillä melkein 15 prosentilla kansalaisista ei ole selvää mielipidettä EU:n ja Afrikan välisistä suhteista. Vuonna 2007 pidetyn EU:n ja Afrikan välisen huippukokouksen jälkeen suhteissa on siirrytty yksinkertaisesta avunantaja–avunsaaja -lähestymistavasta kohti todellista kumppanuutta, jossa ongelmia ratkotaan yhdessä ottaen huomioon molempien osapuolten edut.

Vastauksissa oli havaittavissa eroja EU:n 15 vanhan jäsenvaltion ja 12 uuden jäsenvaltion välillä. Viimeksi mainitut pitivät tärkeimpänä köyhyyden ja nälän torjuntaa ja ensin mainitut korostivat demokratian ja hyvän hallintotavan merkitystä EU:n ja Afrikan välisessä yhteistyössä.

Lisäksi eurooppalaiset eivät pidä maahanmuuttoa tärkeänä kysymyksenä huolimatta laittoman maahanmuuton saamasta suhteellisen suuresta julkisuudesta erityisesti Etelä-Euroopassa. Vaikka vastaajat Espanjassa (11 prosenttia) ja Maltalla (18 prosenttia) pitivät kysymystä muita eurooppalaisia (6 prosenttia) tärkeämpänä, maahanmuuttoa pidetään kuitenkin vähemmän tärkeänä kuin köyhyyden vähentämistä ja ihmisoikeuksia.

Eurooppalaisten myönteinen mielikuva Afrikasta johtuu suurelta osin mantereen luonnosta (28 prosenttia) ja villieläimistä (24 prosenttia). Eurooppalaisista 41 prosenttia liittää Afrikkaan muita positiivisia seikkoja, kuten taiteen, vilkkaat markkinat, teknologiset innovaatiot ja urheilumenestyksen. Näiden perinteisten Afrikkaan liittyvien mielikuvien lisäksi yksi kymmenestä eurooppalaisesta mainitsi teknologiaan ja talouteen liittyviä myönteisiä mielikuvia mantereesta. Viimeksi mainitussa heijastuu EU:n ja Afrikan kumppanuuden tärkeimmillä aloilla saavutettu menestys.

Euroopan komissio kannustaa poliittisella tasolla kyseisten perinteisistä näkemyksistä poikkeavien vaihtoehtoisten näkökantojen vahvistamista 10. marraskuuta julkaistussa tiedonannossaan Afrikan ja EU:n suhteiden lujittamisesta. Komissio haluaa, että EU:n ja Afrikan yhteistyössä asetetaan etusijalle investointeja, kauppaa ja työpaikkojen luontia edistävän ympäristön kehittäminen. Näitä kysymyksiä käsitellään lisää Tripolissa pidettävässä kolmannessa EU:n ja Afrikan huippukokouksessa, jonka kaiken kattavana teemana on ”Investoinnit, talouskasvu ja työpaikkojen luominen”. Huippukokouksessa pyritään nostamaan Euroopan ja Afrikan välinen yhteistyö uudelle, kunnianhimoisemmalle tasolle ja edistämään kasvua ja työllisyyttä molemmilla mantereilla sekä eurooppalaisten että afrikkalaisten eduksi.

Tausta

Euroopan ja Afrikan valtioiden ja hallitusten 80 päämiestä käynnistivät vuonna 2007 perinteistä kehitysyhteistyötä laajemman EU:n ja Afrikan välisen strategisen kumppanuuden yhteisten etujen ja strategisten tavoitteiden edistämiseksi. EU:n ja Afrikan välinen kumppanuus on EU:n ainoa mannerten välinen strateginen kumppanuus. Kumppanuudessa on kahdeksan eri teema-aluetta, joiden avulla toiminnan edistymistä seurataan: rauha ja turvallisuus; demokraattinen hallinto ja ihmisoikeudet; kauppa, alueellinen integraatio ja infrastruktuuri; vuosituhattavoitteet; energia; ilmastonmuutos; maahanmuutto, liikkuvuus ja työllisyys; tiede, tietoyhteiskunta ja avaruus.

Lisätietoja:

Erityiseurobarometri kokonaisuudessaan on saatavilla seuraavassa osoitteessa:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#353

Taustatietoja erityiseurobarometristä saatavissa asiakirjassa MEMO/10/609

IP/10/1495 ja MEMO/10/566 EU:n ja Afrikan välisten suhteiden lujittamisesta

IP/10/1494 ja MEMO/10/565 vihreästä kirjasta ”EU:n kehitysyhteistyöpolitiikasta tukea osallistavalle kasvulle ja kestävälle kehitykselle"

Kehitysyhteistyöstä vastaavan komissaarin Andris Piebalgsin verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kehitysyhteistyön PO:n verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Yhteistyötoimisto EuropeAidin (AIDCO) verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_fi.htm

Afrikan ja EU:n kumppanuuden verkkosivusto: http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar