Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1595

Brüssel, 25. november 2010

Eurobaromeetri uuringust selgub, et 38% eurooplastest peab ELi ja Aafrika koostöö esmatähtsaks eesmärgiks vaesusega võitlemist

ELi ja Aafrika suhteid käsitlev Eurobaromeetri eriväljaanne avaldati enne ELi ja Aafrika tippkohtumist, mis toimub 29.–30. novembril Liibüas. Sellest selgub, et eurooplased kiidavad kahe partneri vahelise koostöö peamised eesmärgid heaks. Eurooplaste jaoks on nendeks vaesusevastane võitlus (38%), rahu ja julgeolek (34%) ning inimõigused (33%). Selline rõhuasetus langeb kokku ELi arengupoliitika põhieesmärgiga, milleks on vaesuse kaotamine. See eesmärk on sätestatud Lissaboni lepingus ja kajastatud komisjoni hiljutises rohelises raamatus „Kaasavat majanduskasvu ja säästvat arengut toetav ELi arengupoliitika”.

Euroopa arenguvoliniku Andris Piebalgsi sõnul on aastatuhande arengueesmärkide saavutamine ja vaesuse kaotamine endiselt Euroopa ja Aafrika vahelise partnerluse kesksed teemad. „Mul on heameel näha, et ka inimesed Euroopas peavad neid esmatähtsateks. Sel kuul esitas Euroopa Komisjon ettepanekud selle kohta, kuidas tugevdada meie suhteid, muutes need tugevamaks ja keskendudes kaasavale ja säästvale majanduskasvule pikemas perspektiivis. Tripoli tippkohtumine on suurepärane võimalus, et arutleda viiside üle, kuidas parandada meie koostööd selles osas,” lisas arenguvolinik.

Kõnealuses Eurobaromeetri uuringus „EL ja Aafrika – partnerluse tugevdamine” vaadeldakse, millisena näevad eurooplased meie kahe maailmajao vahelisi suhteid. 34% eurooplastest arvab, et kümne lähema aasta jooksul Aafrika olulisus Euroopa partnerina suureneb, samal ajal kui 42% küsitletuist usub, et olukord ei muutu. Küsitlustulemused on aga liikmesriigiti väga erinevad. Rootsis, Austrias, Luksemburgis, Saksamaal, Sloveenias ja Portugalis arvas enamik vastanuist, et Aafrika tähtsus partnerina suureneb. Teabepuudus on probleemiks kõikjal Euroopas: ligi 15% inimestest puudub ELi ja Aafrika suhete kohta täpsem arvamus. Pärast 2007. aastal toimunud ELi ja Aafrika tippkohtumist on suhete rõhuasetus liikunud rahastaja-vastuvõtja mudelilt konkreetsele partnerlusele, mille raames tegeletakse probleemidega üheskoos, võttes arvesse mõlema poole huvisid.

EL 15-s ja EL 12-s joonistuvad erinevad suundumused. Kui viimastes nimetati ELi ja Aafrika koostöö esmatähtsate teemadena vaesust ja nälga, siis EL 15-s peeti olulisemaks demokraatiat ja head valitsemistava.

Lisaks ei pea eurooplased rännet väga oluliseks teemaks ja seda vaatamata ebaseadusliku sisserände laiale kajastamisele meedias, eelkõige Lõuna-Euroopas. Kuigi suur hulk vastanuist Hispaanias (11%) ja Maltas (18%) peavad seda teemat olulisemaks kui Euroopas keskmiselt (6%), peetakse rännet keskmiselt ikkagi vähemtähtsaks kui vaesus või inimõigused.

Eurooplaste positiivne kuvand Aafrikast seondub suures osas selle maailmajao looduse iluga (28%) ja elusloodusega (24%). 41% eurooplastest seostab Aafrikat muu positiivsega, nagu loometegevus, elavad turud, tehnoloogiline innovatsioon ja edukad sportlased. Kümnest eurooplasest üks märkis Aafrika traditsiooniliste kuvandite hulgas tehnoloogia ja majandusega seonduvat positiivset kuvandit, mis annab tunnistust edusammudest, mis on tehtud ELi ja Aafrika partnerluse põhivaldkondades.

Euroopa Komisjon innustab poliitilisel tasandil neid alternatiive traditsioonilisele kuvandile oma teatises, milles käsitletakse Aafrika ja ELi suhete tugevdamist (avaldati 10. novembril): komisjon soovib, et ELi ja Aafrika koostöös seataks esikohale investeerimist, kaubandust ja töökohtade loomist soodustava keskkonna loomine. Neid teemasid käsitletakse edasi ELi ja Aafrika kolmandal tippkohtumisel Tripolis, kus keskne teema on „Investeeringud, majanduskasv ja töökohtade loomine”. Selle kohtumise eesmärk on viia kahe mandri vaheline koostöö uuele, kaugeleulatuvamale tasemele ning edendada majanduskasvu ja tööhõivet mõlemal pool, nii et sellest saaksid ühtemoodi kasu inimesed nii Euroopas kui ka Aafrikas.

Taust

2007. aastal käivitasid Euroopa ja Aafrika 80 riigipead ja valitsusjuhti Aafrika-ELi ühisstrateegia, et toetada traditsioonilisest arengupoliitikast kaugemale ulatuvaid, ühist huvi pakkuvaid valdkondi ja strateegilisi eesmärke. ELi ja Aafrika partnerlus on ainus maailmajagude vaheline partnerlus, milles EL osaleb. Kaheksa temaatilist partnerlust järgmistes valdkondades aitavad tagada asjakohaste järelmeetmete võtmise: rahu ja julgeolek; demokraatlik valitsemistava ja inimõigused; kaubandus, piirkondlik integratsioon ja infrastruktuur; aastatuhande arengueesmärgid; energeetika; kliimamuutus; ränne, liikuvus ja tööhõive; teadus, infoühiskond ja kosmos.

Lisateave:

Eurobaromeetri eriväljaande täisteksti leiab järgmiselt veebisaidilt:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#353

Eurobaromeetri eriväljaande tausta kohta vt MEMO/10/609,

IP/10/1495 ja MEMO/10/566 teatise kohta, mis käsitleb ELi ja Aafrika suhete tugevdamist

IP/10/1494 ja MEMO/10/565, mis käsitleb rohelist raamatut: „Kaasavat majanduskasvu ja säästvat arengut toetav ELi arengupoliitika; ELi arengupoliitika mõju suurendamine”

Arenguvoliniku Andris Piebalgsi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Arengu peadirektoraadi veebisait: http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

EuropeAid'i (AidCo) veebisait: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Aafrika ja ELi partnerluse veebisait: http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar