Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1595

Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2010

Το 38% των ευρωπαίων πολιτών θεωρεί την αντιμετώπιση της φτώχειας ως το κύριο θέμα στις σχέσεις ΕΕ-Αφρικής, σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο

Ένα ειδικό ευρωβαρόμετρο για τις σχέσεις της ΕΕ με την Αφρική, που δημοσιεύθηκε πριν από τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Αφρικής η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λιβύη στις 29 και 30 Νοεμβρίου, καταδεικνύει ότι οι ευρωπαίοι πολίτες συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό για τα θέματα στα οποία εστιάζεται η συνεργασία μεταξύ των δύο εταίρων. Για τους ευρωπαίους πολίτες, οι βασικοί άξονες της συνεργασίας αφορούν την αντιμετώπιση της φτώχειας (38%), την ειρήνη και την ασφάλεια (34%) και τα ανθρώπινα δικαιώματα (33%). Οι άξονες αυτοί συνάδουν με τον πρωταρχικό στόχο της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ που συνίσταται στην εξάλειψη της φτώχειας, όπως θεσπίζεται στη συνθήκη της Λισαβόνας και αντανακλάται στην πρόσφατη Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ προς όφελος της χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και αειφόρου ανάπτυξης».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για θέματα ανάπτυξης, Andris Piebalgs, δήλωσε: Η επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας και η αντιμετώπιση της φτώχειας παραμένουν στο επίκεντρο της εταιρικής σχέσης της Ευρώπης με την Αφρική. Το γεγονός ότι αυτό αποτελεί προτεραιότητα και για τους πολίτες σε όλη την Ευρώπη με ενθαρρύνει. Στις αρχές του μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε προτάσεις για τον τρόπο εδραίωσης της σχέσης μας, με την ενίσχυσή της και με την εστίαση μακροπρόθεσμα στην αειφόρο και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η σύνοδος κορυφής της Τρίπολης θα αποτελέσει εξαιρετική ευκαιρία για να συζητηθούν οι τρόποι βελτίωσης της συνεργασίας μας σε αυτά τα θέματα.»

Αυτό το ευρωβαρόμετρο «ΕΕ και Αφρική – Προς μια στενότερη εταιρική σχέση» εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαίοι πολίτες αντιλαμβάνονται τις σχέσεις μεταξύ των δύο ηπείρων. Σε ποσοστό 34% οι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν ότι η Αφρική θα αποτελέσει σημαντικότερο εταίρο της Ευρώπης κατά την επόμενη δεκαετία, ενώ το 42% πιστεύει ότι η σχέση θα παραμείνει ως έχει. Τα αποτελέσματα διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Σε Σουηδία, Αυστρία, Λουξεμβούργο, Γερμανία, Σλοβενία και Πορτογαλία οι περισσότεροι απάντησαν ότι η σημασία της Αφρικής ως εταίρου θα αυξηθεί. Η έλλειψη πληροφόρησης εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα στο σύνολο της Ευρώπης διότι σχεδόν το 15% του κοινού δεν έχει σαφή γνώμη για τη σχέση της ΕΕ με την Αφρική. Από τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Αφρικής του 2007 και μετά, η σχέση αυτή μετατράπηκε από απλή προσέγγιση δωρητή-αποδέκτη σε πραγματική εταιρική σχέση, στο πλαίσιο της οποίας τα προβλήματα αντιμετωπίζονται από κοινού και λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα αμφοτέρων των μερών.

Παρατηρούνται διαφορετικές τάσεις στην ΕΕ των 15 και στην ΕΕ των 12. Στην ΕΕ των 12 υπήρχε η τάση να αναφέρονται πρώτα η φτώχεια και η πείνα, ενώ στην ΕΕ των 15 αποδιδόταν μεγαλύτερη σημασία στη δημοκρατία και στη χρηστή διακυβέρνηση όσον αφορά τη συνεργασία ΕΕ-Αφρικής.

Επιπλέον, οι ευρωπαίοι πολίτες δεν θεωρούν τη μετανάστευση ως τομέα μείζονος σημασίας παρά τη σχετική μεγάλη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης των ζητημάτων παράνομης μετανάστευσης, ιδίως στη Νότια Ευρώπη. Μολονότι, αυτοί που απάντησαν στην Ισπανία (11%) και στη Μάλτα (18%) προσδίδουν πολύ μεγαλύτερη σημασία στο θέμα αυτό από ότι ο μέσος ευρωπαίος πολίτης (6%), η μετανάστευση εκλαμβάνεται ακόμα, κατά μέσο όρο, ως λιγότερο σημαντικό θέμα από τη φτώχεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι θετικές εικόνες που έχουν οι ευρωπαίοι πολίτες για την Αφρική αφορούν κυρίως το φυσικό κάλλος της ηπείρου (28%) και την άγρια χλωρίδα και πανίδα (24%). Ποσοστό 41% των ευρωπαίων πολιτών συνδέει την Αφρική με άλλες θετικές πτυχές όπως τις τέχνες, τις γεμάτες ζωντάνια αγορές της, τις τεχνολογικές καινοτομίες και τις επιτυχίες στον αθλητισμό. Μεταξύ αυτών των παραδοσιακών εικόνων της Αφρικής, ένας στους δέκα ευρωπαίους ανέφερε θετικές εικόνες σχετικά με την τεχνολογία και την οικονομία της ηπείρου, γεγονός που αντανακλά την πρόοδο σε σημαντικούς τομείς στους οποίους στοχεύει η εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει την ανάπτυξη αυτών των εναλλακτικών αντιλήψεων έναντι των παραδοσιακών αντιλήψεων σε πολιτικό επίπεδο στην ανακοίνωσή της για την εδραίωση των σχέσεων ΕΕ - Αφρικής (που δημοσιεύθηκε στις 10 Νοεμβρίου): προωθεί τη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Αφρικής η οποία δίδει προτεραιότητα στη δημιουργία περιβάλλοντος που θα είναι πρόσφορο για επενδύσεις, εμπόριο και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Τα θέματα αυτά θα συζητηθούν περαιτέρω κατά τη διάρκεια της 3ης συνόδου κορυφής ΕΕ-Αφρικής στην Τρίπολη, που θα έχει ως γενικότερο θέμα τις «Επενδύσεις, οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης». Αυτή η σύνοδος κορυφής αποβλέπει στην τοποθέτηση της συνεργασίας των δύο ηπείρων σε ένα νέο, πιο φιλόδοξο επίπεδο και στην προαγωγή της ανάπτυξης και της απασχόλησης και στις δύο ηπείρους, προς όφελος των λαών τόσο της Ευρώπης όσο και της Αφρικής.

Ιστορικό

Το 2007, 80 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από την Ευρώπη και την Αφρική δρομολόγησαν την κοινή στρατηγική εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ για την επιδίωξη κοινών συμφερόντων και στρατηγικών στόχων, η οποία προχωρεί πέρα από την παραδοσιακή αναπτυξιακή πολιτική. Η εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ είναι η μόνη διηπειρωτική στρατηγική συνεργασία της ΕΕ. Η επιχειρησιακή συνέχεια εξασφαλίζεται με οκτώ θεματικές εταιρικές σχέσεις: ειρήνη και ασφάλεια, δημοκρατική διακυβέρνηση και ανθρώπινα δικαιώματα, εμπόριο, περιφερειακή ολοκλήρωση και υποδομές, αναπτυξιακοί στόχοι χιλιετίας (ΑΣΧ), ενέργεια, κλιματική αλλαγή, μετανάστευση, κινητικότητα και απασχόληση, επιστήμη, κοινωνία της πληροφορίας και διάστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε επίσης:

Μπορείτε να συμβουλευθείτε το πλήρες κείμενο του ειδικού ευρωβαρόμετρου στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#353

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με το ειδικό ευρωβαρόμετρο, μπορείτε να συμβουλευθείτε το MEMO/10/609,

IP/10/1495 και MEMO/10/566 σχετικά με την Ανακοίνωση για την εδραίωση των σχέσεων Αφρικής-ΕΕ

IP/10/1494 και MEMO/10/565 για την Πράσινη Βίβλο: «Η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ προς όφελος της χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και αειφόρου ανάπτυξης· Αύξηση του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Δικτυακός τόπος του Επιτρόπου Andris Piebalgs που είναι αρμόδιος για θέματα ανάπτυξης:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Δικτυακός τόπος της ΓΔ Ανάπτυξης: http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Δικτυακός τόπος της EuropeAid (AidCo):

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Δικτυακός τόπος της εταιρικής σχέσης Αφρικής-ΕΕ:

http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar