Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1595

Bruxelles, den 25. november 2010

38 % af europæerne betragter fattigdomsbekæmpelse som den vigtigste opgave i samarbejdet mellem EU og Afrika, viser en Eurobarometer-undersøgelse

Ifølge en særlig Eurobarometer-undersøgelse om forbindelserne mellem EU og Afrika, som blev offentliggjort forud for EU-Afrika-topmødet i Libyen den 29.-30. november, er de europæiske borgere generelt enige i, hvad der skal fokuseres på i samarbejdet mellem de to partnere. For europæerne er de vigtigste opgaver i samarbejdet fattigdomsbekæmpelse (38 %), fred og sikkerhed (34 %) og menneskerettigheder (33 %). Det er i overensstemmelse med EU's primære udviklingspolitiske mål om at udrydde fattigdom, som er fastsat i Lissabontraktaten og afspejlet i Kommissionens nylige grønbog om "EU's udviklingspolitik til støtte for inklusiv vækst og bæredygtig udvikling".

EU's kommissær for udvikling, Andris Piebalgs, udtaler: "Millenniumudviklingsmålene og fattigdomsbekæmpelse er fortsat kernen i Europas partnerskab med Afrika. Det glæder mig at se, at dette også er vigtigt for borgerne i hele Europa. Tidligere på måneden fremsatte Europa-Kommissionen forslag til, hvordan vores partnerskab kan konsolideres ved at styrke det yderligere og fokusere på inklusiv og bæredygtig vækst på lang sigt. Topmødet i Tripoli bliver en særdeles god lejlighed til at drøfte, hvordan vi kan forbedre vores samarbejde i den henseende."

I Eurobarometer-undersøgelsen, som vedrører et tættere partnerskab mellem EU og Afrika, ses der på, hvordan europæerne opfatter forbindelserne mellem de to kontinenter. 34 % af europæerne tror, at Afrika vil blive en vigtigere partner for Europa i løbet af det næste årti, mens 42 % tror, at forholdet vil forblive uændret. Resultaterne varierer meget fra EU-land til EU-land. I Sverige, Østrig, Luxembourg, Tyskland, Slovenien og Portugal mente de fleste af de adspurgte, at Afrika ville få større betydning som partner. Manglende oplysning er fortsat et problem i hele Europa, eftersom knap 15 % af borgerne ikke har nogen konkret holdning til forbindelserne mellem EU og Afrika. Siden EU-Afrika-topmødet i 2007 har forbindelserne udviklet sig fra at være et simpelt donor-modtager-forhold til et egentlig partnerskab, hvor problemer løses i fællesskab og under hensyntagen til begge parters interesser.

Der ses forskellige tendenser i EU-15 og EU-12. I EU-12 var der tendens til at nævne fattigdom og sult først, og i EU-15 blev der lagt større vægt på vigtigheden af demokrati og god regeringsførelse i samarbejdet mellem EU og Afrika.

Europæerne betragter desuden ikke migration som et område af væsentlig betydning, trods den relativt store mediedækning af problemer med ulovlig indvandring, særlig i Sydeuropa. Selv om de adspurgte i Spanien (11 %) og Malta (18 %) lægger betydeligt større vægt på vigtigheden af dette spørgsmål sammenlignet med den gennemsnitlige europæer (6 %), betragtes migration generelt stadig som mindre vigtigt end fattigdom og menneskerettigheder.

Europæernes positive billeder af Afrika er koncentreret omkring kontinentets naturskønhed (28 %) og dyreliv (24 %). 41 % af europæerne forbinder Afrika med andre positive ting som kunst, livlige markeder, teknologiske nyskabelser og sportspræstationer. Ud over disse traditionelle forestillinger om Afrika nævnte hver tiende europæer teknologi og økonomisk relaterede positive billeder af kontinentet, der afspejler fremskridt på vigtige områder, som er mål for partnerskabet mellem EU og Afrika.

Europa-Kommissionen støtter disse mere og mere udbredte alternative opfattelser på politisk plan i sin meddelelse om konsolidering af forbindelserne mellem EU og Afrika (offentliggjort den 10. november 2010), hvor Kommissionen presser på for et samarbejde mellem EU og Afrika, der prioriterer et miljø, som kan skabe investeringer, handel og beskæftigelse. Disse emner vil blive drøftet yderligere på det tredje topmøde mellem EU og Afrika i Tripoli under det overordnede tema "investering, økonomisk vækst og jobskabelse". Formålet med topmødet er at bringe samarbejdet mellem de to kontinenter op på et nyt og mere ambitiøst niveau og skabe vækst og beskæftigelse på begge kontinenter til gavn for befolkningen i både Europa og Afrika.

Baggrund

I 2007 lancerede 80 stats- og regeringschefer fra Europa og Afrika det fælles strategiske Afrika-EU-partnerskab for sammen at forfølge fælles interesser og strategiske mål på andre områder end dem, der fokuseres på i den traditionelle udviklingspolitik. Partnerskabet mellem EU og Afrika er det eneste strategiske partnerskab mellem kontinenter, som EU har. Otte tematiske partnerskaber sikrer den operationelle opfølgning: fred og sikkerhed, demokratisk regeringsførelse og menneskerettigheder, handel, regional integration og infrastruktur, millenniumudviklingsmål, energi, klimaændringer, migration, mobilitet og beskæftigelse, videnskab, informationssamfundet og rummet.

Yderligere oplysninger:

Hele Eurobarometer-undersøgelsen forefindes på:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#353

Der findes baggrundsoplysninger om den særlige Eurobarometer-undersøgelse i MEMO/10/609

IP/10/1495 og MEMO/10/566 om meddelelsen om konsolidering af forbindelserne mellem EU og Afrika

IP/10/1494 og MEMO/10/565 om grønbogen: "EU's udviklingspolitik til støtte for inklusiv vækst og bæredygtig udvikling - Forbedring af virkningen af EU's udviklingspolitik"

Websted for EU's kommissær for udvikling, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Websted for Generaldirektoratet for Udvikling:

http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Websted for EuropeAid (AidCo): http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Websted for partnerskabet mellem Afrika og EU:

http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar