Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1595

Брюксел, 25 ноември 2010 г.

Според Евробарометър 38% от европейците виждат справянето с бедността като основно предизвикателство в отношенията между ЕС и Африка

Специално издание на Евробарометър, посветено на отношенията между ЕС и Африка и публикувано в навечерието на срещата на върха ЕС―Африка в Либия на 29-30 ноември, сочи, че европейските граждани изразяват широка подкрепа за приоритетите в сътрудничеството между двата партньора. Според европейците основните предизвикателства пред сътрудничеството са справянето с бедността (38 %), мирът и сигурността (34 %) и правата на човека (33 %). Тези приоритетни области отговарят на основната цел на политиката за развитие на ЕС, а именно изкореняването на бедността, посочена в Договора от Лисабон и отразена в неотдавнашната зелена книга на Комисията „Политиката на ЕС за развитие в подкрепа на приобщаващия растеж и устойчивото развитие“.

Европейският комисар по развитието Андрис Пиебалгс заяви: „Постигането на Целите на хилядолетието за развитие и преодоляването на бедността продължават да бъдат в центъра на партньорството на Европа с Африка. За мен е насърчаващ фактът, че това представлява приоритет и за гражданите на Европа. По-рано този месец Европейската комисия представи предложения за консолидиране на нашите взаимоотношения посредством засилването им и съсредоточаване върху приобщаващ и устойчив растеж в дългосрочен план. Срещата на върха в Триполи ще бъде чудесна възможност да обсъдим начините за подобряване на сътрудничеството ни в това отношение.“

Това издание на Евробарометър „ЕС и Африка – действия за по-тясно партньорство“ разглежда как европейците възприемат отношенията между двата континента. 34 % от европейците смятат, че през следващото десетилетие Африка ще стане по-важен партньор за Европа, докато 42 % от тях са на мнение, че взаимоотношенията ще останат непроменени. Тези резултати се различават значително в различните държави на ЕС. Повечето отговорили на запитването в Швеция, Австрия, Люксембург, Германия, Словения и Португалия смятат, че значението на Африка като партньор ще нарасне в бъдеще. Липсата на информация продължава да бъде предизвикателство в цяла Европа, като почти 15 % от обществеността няма точно определено мнение за взаимоотношенията ЕС―Африка. След срещата на върха ЕС―Африка през 2007 г. фокусът на отношенията се промени от ограничен подход донор ― получател към истинско партньорство, в рамките на което проблемите се решават съвместно и което отразява интересите и на двете страни.

Наблюдават се различни тенденции в държавите от ЕС-15 и тези от ЕС-12. В държавите от ЕС-12 на първо място по-скоро се споменават бедността и гладът, докато в държавите от ЕС-15 се отдава по-голямо значение на демокрацията и доброто управление в сътрудничеството между ЕС и Африка.

Освен това европейците не смятат миграцията за област от голяма значимост, въпреки относително голямото медийно внимание към въпроси, свързани с незаконната имиграция, особено в Южна Европа. Въпреки че отговорилите на запитването в Испания (11 %) и Малта (18 %) отдават значително по-голяма важност на този въпрос в сравнение със средния дял за европейците (6 %), като цяло миграцията се възприема като по-маловажен въпрос от бедността и правата на човека.

Положителните представи на европейците за Африка са преди всичко свързани с природната красота (28 %) и дивия свят на континента (24 %). 41 % от европейците свързват Африка с други положителни представи, като например изкуства, динамични пазари, технологични иновации и успехи в спорта. Сред тези традиционни представи за Африка всеки десети европеец посочва положителни представи за континента, свързани с технологиите и икономиката, което отразява постигнатия напредък в ключови области, към които е насочено партньорството между ЕС и Африка.

В своето съобщение относно консолидирането на отношенията ЕС―Африка (публикувано на 10 ноември) Европейската комисия насърчава на политическо равнище тези засилващи се алтернативи на традиционните представи: насърчава се такова сътрудничество между ЕС и Африка, което дава приоритет на създаването на среда, благоприятна за инвестиции, търговия и създаване на работни места. Тези въпроси ще бъдат разгледани и по време на третата среща на върха ЕС―Африка в Триполи, чиято обща тема е „Инвестиции, икономически растеж и създаване на работни места“. Целта на срещата на върха ще бъде сътрудничеството между двата континента да достигне ново, по-амбициозно равнище, както и да се насърчат растежът и трудовата заетост и на двата континента в полза на хората както в Европа, така и в Африка.

Контекст

През 2007 г. 80 държавни и правителствени глави от Европа и Африка поставиха началото на съвместно стратегическо партньорство между Африка и ЕС за съвместна работа по общите интереси и стратегически цели отвъд традиционния акцент на политиката за развитие. Партньорството ЕС—Африка е единственото стратегическо партньорство на ЕС между два континента. Осем тематични партньорства гарантират неговото оперативно изпълнение: „Мир и сигурност“, „Демократично управление и права на човека“, „Търговия, регионална интеграция и инфраструктура“, „Цели на хилядолетието за развитие (ЦХР)“, „Енергетика“, „Изменение на климата“, „Миграция, мобилност и заетост“, „Наука, информационно общество и космос“.

За повече информация вж. също:

Пълния текст на специалното издание на Евробарометър на адрес:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#353

За контекст на специалното издание на Евробарометър, вж. MEMO/10/609

IP/10/1495 и MEMO/10/566 относно съобщението за консолидиране на отношенията ЕС―Африка

IP/10/1494 и MEMO/10/565 относно зелената книга „Политиката на ЕС за развитие в подкрепа на приобщаващия растеж и устойчивото развитие; повишаване на въздействието на политиката на ЕС за развитие“

Уебсайт на комисаря по развитието Андрис Пиебалгс:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Уебсайт на ГД „Развитие“: http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Уебсайт на EuropeAid (AidCo): http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Уебсайт на Партньорството Африка―ЕС: http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar