Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL PL

IP/10/1590

Bryssel den 24 november 2010

Konsumentfrågor: Kommissionen uppmanar Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Spanien och Sverige att införliva direktivet om konsumentkreditavtal

Europeiska kommissionen har uppmanat Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Spanien och Sverige att anmäla nationella genomförandeåtgärder enligt direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal. I enlighet med EU:s överträdelseförfarande sker detta i form av motiverade yttranden. Om medlemsländerna inte lämnar tillfredsställande svar inom två månader, kan kommissionen besluta sig för att dra dem inför EU‑domstolen.

Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Spanien och Sverige har inte anmält några åtgärder som införlivar direktivet om konsumentkreditavtal (2008/48/EG) i deras nationella lagstiftning.

Medlemsländerna skulle ha genomfört direktivet om konsumentkreditavtal före den 11 juni 2010, men varken Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Spanien eller Sverige har gjort detta.

Kommissionen inledde ett överträdelseförfarande enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) tidigare i år genom att sända en formell underrättelse till de sju medlemsländerna. Genom att sända ett motiverat yttrande begär kommissionen formellt att de berörda medlemsländerna ska se till att kraven i EU‑lagstiftningen uppfylls inom två månader. När tidsfristen har löpt ut kan kommissionen besluta sig för att dra medlemsländerna inför EU‑domstolen om de ännu inte har sett till att direktivet följs.

Bakgrund

Det är av yttersta vikt för EU:s konsumenter att kreditmarknaden kan utvecklas och bli öppnare och mer effektiv. Konsumenterna behöver kunna jämföra krediterbjudanden på hela den inre marknaden, även i andra EU‑länder. Direktivet om konsumentkreditavtal (2008/48/EG) är en framåtblickande lag som tar hänsyn både till att marknaden för konsumentkreditavtal befinner sig i ständig utveckling och till att EU‑medborgarna blir allt rörligare. Direktivet kan anpassas till framtida kreditformer och ger medlemsländerna en lämplig grad av flexibilitet när det kommer till själva genomförandet. Därmed skulle det fungera som en hjälp i arbetet med en modern lagstiftning om konsumentkreditavtal.

Syftet med direktivet är att harmonisera vissa aspekter av de nationella lagarna och föreskrifterna om konsumentkreditavtal, och att erbjuda en tillräcklig grad av konsumentskydd för att försäkra sig om konsumenternas förtroende. Tanken är att den fria rörligheten för krediterbjudanden ska kunna fungera under bästa möjliga förutsättningar både för dem som erbjuder och för dem som efterfrågar tjänsterna, med hänsyn till de särskilda förhållanden som kan råda i medlemsländerna.

Syftet är att skapa en harmoniserad EU‑lagstiftning på flera viktiga områden. Ett av dessa viktiga områden är beräkningen av den effektiva räntan. Bestämmelserna på detta område ska garantera en hög och likvärdig nivå på konsumentskyddet i hela Europeiska unionen.

Mer information om överträdelseförfarandet finns på MEMO/10/605

Mer information om finansiella tjänster till konsumenter finns på

http://ec.europa.eu/consumers/rights/fin_serv_en.htm


Side Bar