Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL SV

IP/10/1590

Bruksela, dnia 24 listopada 2010 r.

Sprawy konsumentów: Komisja wzywa Belgię, Francję, Luksemburg, Holandię, Polskę, Hiszpanię i Szwecję do transpozycji dyrektywy w sprawie umów o kredyt konsumencki

Komisja Europejska wezwała Belgię, Francję, Luksemburg, Holandię, Polskę, Hiszpanię i Szwecję do notyfikowania krajowych środków wykonawczych zgodnie z wymogami dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W przypadku nieotrzymania zadowalającej odpowiedzi w terminie dwu miesięcy Komisja może postanowić o wniesieniu przeciw tym państwom sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Belgia, Francja, Luksemburg, Holandia, Polska, Hiszpania i Szwecja nie notyfikowały środków wdrażających dyrektywę w sprawie umów o kredyt konsumencki (2008/48/WE).

Mimo że państwa członkowskie były zobowiązane do wdrożenia dyrektywy przed dniem 11 czerwca 2010 r., Belgii, Francji, Luksemburgowi, Holandii, Polsce, Hiszpanii i Szwecji nie udało się dotrzymać tego terminu.

Na początku bieżącego roku Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zgodnie z art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), wysyłając wezwanie do usunięcia uchybienia skierowane do siedmiu wymienionych państw członkowskich. Wysłanie uzasadnionej opinii przez Komisję oznacza formalne wezwanie tych państw członkowskich do podjęcia działań w celu zapewnienia przestrzegania prawa UE w terminie dwu miesięcy. W dalszej kolejności, w przypadku niepodjęcia takich działań przez państwa członkowskie, Komisja może powziąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciw nim do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Kontekst

Stworzenie bardziej przejrzystego i skuteczniej funkcjonującego rynku kredytów jest bardzo ważne dla konsumenta w UE, który musi mieć możliwość porównywania ofert kredytów dostępnych na jednolitym rynku, w tym także transgranicznych, w innych krajach unijnych. Dyrektywa w sprawie umów o kredyt konsumencki (2008/48/WE) to unijny akt prawny o perspektywicznym charakterze, uwzględniający ciągły rozwój rynku kredytów konsumenckich oraz rosnącą mobilność obywateli UE. Dyrektywę można odpowiednio dostosować do form kredytu stosowanych w przyszłości, a państwa członkowskie mają zapewnioną odpowiednią elastyczność w zakresie jej wdrożenia. Powinna ona więc przyczynić się do utworzenia nowoczesnego prawodawstwa w dziedzinie kredytów konsumenckich.

Celem dyrektywy jest harmonizacja w zakresie określonych aspektów krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących kredytów konsumenckich oraz zaoferowanie ochrony konsumenta w stopniu wystarczającym, by zapewnić jego zaufanie. Przewiduje ona swobodny przepływ ofert kredytowych, odbywający się na warunkach optymalnych zarówno dla strony oferującej kredyt, jak i dla strony, która kredytu potrzebuje, przy odpowiednim uwzględnieniu specyfiki krajowej.

Celem jest stworzenie zharmonizowanych ram unijnych w pewnych kluczowych obszarach. Jednym z takich obszarów jest obliczanie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO). Przepisy w tym zakresie mają gwarantować wysoki i równoważny poziom ochrony konsumenta w całej Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego: MEMO/10/605

Więcej informacji na temat usług finansowych dla konsumentów:

http://ec.europa.eu/consumers/rights/fin_serv_en.htm


Side Bar