Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES SV PL

IP/10/1590

Brussel, 24 november 2010

Consumentenbescherming: Commissie maant België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Polen, Spanje en Zweden de Richtlijn consumentenkrediet in nationale wetgeving om te zetten

De Europese Commissie heeft België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Polen, Spanje en Zweden verzocht kennisgeving te doen van de nationale uitvoeringsmaatregelen die op grond van Richtlijn 2008/48/EG inzake consumentenkrediet vereist zijn. Het verzoek is gedaan in de vorm van een ”met redenen omkleed advies” ingevolge de inbreukprocedures van de EU. Als er binnen twee maanden geen bevredigend antwoord is, kan de Commissie besluiten deze lidstaten voor het Hof van Justitie van de EU te brengen.

België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Polen, Spanje en Zweden hebben geen nationale uitvoeringsmaatregelen doorgegeven voor de Richtlijn consumentenkrediet (2008/48/EG).

De lidstaten hadden de Richtlijn consumentenkrediet vóór 11 juni 2010 moeten uitvoeren, maar België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Polen, Spanje en Zweden hebben dit niet gedaan.

Eerder dit jaar heeft de Commissie de zeven lidstaten een ingebrekestelling gezonden en zo de inbreukprocedure, als beschreven in artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), ingeleid. Door een met redenen omkleed advies toe te zenden verzoekt de Commissie de lidstaten nu formeel om binnen een termijn van twee maanden aan de EU-wetgeving te voldoen. Als de lidstaten geen maatregelen nemen, kan de Commissie besluiten de zaak bij het Hof van Justitie van de Europese Unie aanhangig te maken.

Achtergrond

Voor de consumenten in de EU is het belangrijk dat er een meer doorzichtige en doelmatige kredietmarkt komt, zodat zij de kredietaanbiedingen op de eengemaakte markt met elkaar kunnen vergelijken, ook over de grens in andere EU-landen. De Richtlijn consumentenkrediet (2008/48/EG) is op de toekomst gericht en speelt in op de voortdurende ontwikkelingen op de markt voor consumentenkrediet en de groeiende mobiliteit van de Europese burgers. De richtlijn kan worden aangepast aan toekomstige kredietvormen en geeft de lidstaten de nodige flexibiliteit bij de uitvoering. Op deze manier kan een modern rechtskader voor consumentenkrediet worden opgezet.

De richtlijn is bedoeld om bepaalde aspecten van de nationale wet- en regelgeving inzake consumentenkredieten te harmoniseren en consumenten een zodanige bescherming te bieden dat zij voldoende vertrouwen krijgen. Door de richtlijn kan het vrije verkeer van kredietaanbiedingen voor zowel kredietgevers als kredietnemers optimaal functioneren, met inachtneming van de specifieke situaties in de afzonderlijke lidstaten.

Het doel is om op een aantal kerngebieden een geharmoniseerd EU-kader te scheppen. Een van deze kerngebieden betreft de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage. De bepalingen op dit gebied zijn gericht op het waarborgen van een hoog en gelijkwaardig niveau van consumentenbescherming in de hele Europese Unie.

Meer informatie over de inbreukprocedure is te vinden op: MEMO/10/605

Meer informatie over financiële dienstverlening aan consumenten is te vinden op:

http://ec.europa.eu/consumers/rights/fin_serv_en.htm


Side Bar