Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL HU

IP/10/1588

Bryssel 24. marraskuuta 2010

Eläinten hyvinvointi: komissio patistaa Kreikkaa, Kyprosta, Suomea, Unkaria ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa panemaan täytäntöön eläinten hyvinvointia koskevan direktiivin

Euroopan komissio on pyytänyt Kreikkaa, Kyprosta, Suomea, Unkaria ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa ilmoittamaan eläinten hyvinvointia käsittelevässä direktiivissä 2007/43/EY edellytetyistä kansallisista täytäntöönpanotoimista. Pyyntö esitettiin EU:n rikkomusmenettelyn nojalla ”perusteltuna lausuntona”. Jos jäsenvaltiolta ei saada kahden kuukauden kuluessa tyydyttävää vastausta, komissio voi päättää viedä jäsenvaltion unionin tuomioistuimeen.

Kreikka, Kypros, Suomi, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät ole ilmoittaneet toimenpiteistä, joilla direktiivi 2007/43/EY saatetaan osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä.

Komissio käynnisti aiemmin tänä vuonna Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 258 artiklassa kuvatun rikkomusmenettelyn lähettämällä virallisen ilmoituksen kyseisille viidelle jäsenvaltiolle. Lähettämällä perustellun lausunnon komissio virallisesti pyytää kyseisiä jäsenvaltioita ryhtymään toimiin EU:n lainsäädännön noudattamiseksi kahden kuukauden kuluessa. Jos tällaisiin toimiin ei ryhdytä, komissio voi saattaa asian Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Taustaa

Direktiivissä 2007/43/EY vahvistetaan EU:n tasolla säännöt lihantuotantoa varten pidettävien kanojen suojelemiseksi. Siinä pyritään välttämään kilpailuolojen vääristyminen ja siitä mahdollisesti johtuvat haitat alan yhteisen markkinajärjestelyn moitteettomalle toiminnalle ja varmistamaan lisäksi alan yhtenäinen kehittyminen.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten edellytetään tekevän tarkastuksia todetakseen, että direktiivin vaatimuksia noudatetaan, ja ottavan käyttöön asianmukaisia menettelyjä eläintiheyden määrittelemiseksi. Jäsenvaltioita kannustetaan lisäksi kehittämään hyviä toimintatapoja käsitteleviä oppaita sekä direktiivin noudattamista koskevia ohjeita.

Jäsenvaltioiden on myös säädettävä direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten määräysten noudattamatta jättämistä koskevasta seuraamusjärjestelmästä. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden oli määrä panna direktiivi 2007/43/EY täytäntöön 30. kesäkuuta 2010 mennessä, mutta Kreikka, Kypros, Suomi, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät ole tehneet näin.

Lisätietoja rikkomusmenettelystä: MEMO/10/605

Lisätietoja eläinten hyvinvoinnista maatiloilla:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/broilers_en.htm


Side Bar