Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1587

V Bruselu dne 24. listopadu 2010

Životní prostředí: Komise vyzývá Českou republiku, aby splnila rozhodnutí soudu o posuzování vlivů na životní prostředí

Evropská komise vyzývá Českou republiku, aby splnila rozhodnutí Evropského soudního dvora o účasti veřejnosti na posuzování vlivů na životní prostředí. Na návrh komisaře Potočnika jí proto Komise v rámci probíhajícího řízení o nesplnění povinnosti posílá formální výzvu. Pokud Česká republika do dvou měsíců neodpoví, hrozilo by jí nové řízení u Soudního dvora a finanční sankce.

V červnu roku 2010 Evropský soudní dvůr rozhodl, že Česká republika nezajistila soulad se směrnicí o posuzování vlivů na životní prostředí. Problémy se týkají několika aspektů přístupu k právním ustanovením provedení směrnice do českého právního řádu. Řízení v této věci bylo zahájeno v roce 2006, a přestože Česká republika v roce 2009 upravila své právní předpisy, Komise stále není přesvědčena, že prováděcí předpisy zajišťují náležitý přístup k právu.

Největší znepokojení vyvolává skutečnost, že nové právní předpisy se vztahují pouze na projekty, jejichž posuzování z hlediska vlivu na životní prostředí bylo zahájeno až po 11. prosinci 2009. Podle Komise by platnost nových právních předpisů měla být rozšířena na všechny projekty, jejichž posuzování z hlediska vlivu na životní prostředí již probíhalo před uvedeným datem, avšak jejich samostatné schvalovací řízení nebylo ještě zahájeno. Komise proto zastává názor, že rozhodnutí soudu bylo vykonáno neúplně, a v rámci probíhajícího řízení pro nesplnění povinnosti posílá České republice formální výzvu k odstranění zjištěných nedostatků. Česká republika má na splnění tohoto úkolu dva měsíce. Nebudou-li přijata odpovídající opatření, Komise může rozhodnout, že vrátí věc Soudnímu dvoru a bude požadovat finanční sankce.

Souvislosti

Podle směrnice 85/337/EEC o posuzování vlivů na životní prostředí se před povolením k zahájení projektů posuzují jejich možné účinky na životní prostředí. To umožňuje autorům projekty upravit a omezit jejich negativní účinky ještě předtím, než dojde k jejich realizaci.

Směrnice rovněž zajišťuje účast veřejnosti na rozhodování o vlivu projektů na životní již od samého počátku. Má-li být tento požadavek splněn, musí být dotčené veřejnosti umožněno předkládat příslušnému orgánu své připomínky, dokud jsou všechny možnosti otevřené, tj. dříve, než je přijato konečné rozhodnutí o žádosti o povolení. Toto řízení o nesplnění povinnosti se týká českých ustanovení o účasti veřejnosti.

Obecná aktuální statistika o řízeních pro nesplnění povinnosti je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Další obecné informace o řízeních pro nesplnění povinnosti viz MEMO/10/605


Side Bar