Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1584

Bruksela, dnia 24 listopada 2010 r.

Ochrona środowiska: Polska przed Trybunałem za niezgodność z unijną dyrektywą dotyczącą ochrony przyrody

Komisja Europejska zamierza pozwać Polskę przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości w związku z niewystarczającą transpozycją prawodawstwa w zakresie ochrony przyrody. Komisja jest szczególnie zaniepokojona przepisami w polskim prawodawstwie krajowym w zakresie odstępstw od ścisłej ochrony zapewnianej przez dyrektywę siedliskową. Zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika sprawa zostanie skierowana do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Siedliska w Europie są chronione na mocy dyrektywy siedliskowej z 1992 r., która jest jednym z podstawowych aktów prawnych w dziedzinie ochrony środowiska. Komisja jest zaniepokojona brakiem transpozycji tej dyrektywy w Polsce, która z powodu niedostosowania prawa krajowego zostanie pozwana przed trybunał.

Komisja ma wątpliwości co do polskich przepisów dotyczących odstępstw od systemu ścisłej ochrony zapewnianego przez dyrektywę. Polskie prawo nie jest zgodne z dyrektywą w tym obszarze, a ponadto zawiera szereg dodatkowych odstępstw, które wyraźnie wykraczają poza intencje dyrektywy. Komisja sygnalizowała te niedociągnięcia w uzasadnionej opinii wystosowanej w styczniu tego roku. Następnie w marcu Polska zgodziła się na zmianę swojego prawa krajowego, lecz Komisja jest zaniepokojona faktem, że odpowiednie zmiany nie zostały jeszcze przyjęte. Dlatego też zamierza pozwać Polskę przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Dyrektywa siedliskowa

Dyrektywa siedliskowa (92/43/EWG) jest jednym z podstawowych unijnych aktów prawnych w dziedzinie ochrony środowiska. Zapewnia ona ochronę różnorodności biologicznej poprzez zagwarantowanie właściwego stanu ochrony siedlisk, a tym samym ochrony dzikiej fauny i flory na terytorium Europy. Państwa członkowskie UE muszą przedstawiać sprawozdania na temat stanu tych siedlisk co sześć lat, co daje jasny obraz stanu przyrody w Europie.

Więcej ogólnych informacji na temat postępowań w sprawie naruszenia można znaleźć w MEMO/10/605

Bieżące statystyki dotyczące postępowań w sprawie naruszenia przepisów znajdują się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_pl.htm

Więcej szczegółów na temat unijnych przepisów w zakresie ochrony środowiska znajduje się na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm


Side Bar