Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

iP/10/1579

Brüssel, 24. november 2010

Keskkond – Tööstusheide: Euroopa Komisjon nõuab, et Eesti ja Iirimaa viiksid oma õigusnormid kooskõlla ELi õigusaktidega

Euroopa Komisjon kaebab Eesti tööstussaaste vältimise alaste õigusnormide puuduliku ülevõtmise eest Euroopa Kohtusse. Ka Iirimaalt nõutakse samade normide järgimist, kuna mitmed sealsed põllumajandusrajatised ei vasta ikka veel asjaomases direktiivis esitatud nõuetele. Keskkonnavoliniku Janez Potočniki soovitusel kaebab komisjon Eesti kohtusse ja saadab Iirimaale põhjendatud arvamuse. Mõlemal liikmesriigil on vastamiseks aega kaks kuud.

Rikkumised puudutavad ELi direktiivi saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (IPPC direktiiv), mille eesmärk on ära hoida ja kontrollida tööstusheidete sattumist õhku, vette ja pinnasesse.

Euroopa Liidu õigusnormidega on ette nähtud, et suure saastepotentsiaaliga tööstus- ja põllumajandustegevus peab olema litsentsitud. Kõnealuse direktiiviga nõuti liikmesriikidelt, et nad annaksid 30. oktoobriks 2007 välja uued load või vaataksid läbi olemasolevad load (ja vajaduse korral ajakohastaksid neid) kõikide selliste tööstusettevõtete puhul, mis tegutsesid enne 30. oktoobrit 1999.

Eesti

Komisjon on mitmel aastal väljendanud muret seoses IPPC direktiivi ülevõtmisega Eestis ja nüüd viib suutmatus siseriiklikku õigust muuta Eesti kohtu ette.

Komisjon andis oma murest märku 2008. aastal, kuid puudujääke ei ole kõrvaldatud. Probleemiks on mitme mõiste määratluse ebatäielik ülevõtmine, lüngad kohustustes, mis on seotud loataotlustega, ja õiguskaitse puudulik kättesaadavus.

Nimetatud puudujääke käsitleti 29. jaanuari 2010. aasta põhjendatud arvamuses. Käesoleva aasta märtsis andis Eesti lubaduse, et ta muudab oma asjakohaseid õigusakte, kuid vastavaid õigusnorme ei ole komisjonile edastatud ja tundub, et tänase päevani ei ole selles suunas ühtegi sammu astutud. Seepärast kaevatakse Eesti Euroopa Kohtusse.

Iirimaa

Iirimaalt saadud kõige värskemate andmete põhjal puuduvad veel vähemalt 26 sea- ja linnukasvatusrajatisel nende tegevuseks vajalikud load.

Kuigi Iiri ametivõimud on komisjonile kinnitanud, et kõik suured sea- ja linnukasvatusrajatised hakkavad tööle asjakohaste lubade alusel, ei ole komisjon rahul lubade väljaandmise tempoga. Seepärast saadab ta välja põhjendatud arvamuse.

Iirimaal on nõudmiste täitmiseks aega kaks kuud. Kui sellega toime ei tulda, võib komisjon juhtumi Euroopa Kohtusse kaevata.

Taust

Direktiiviga 2008/1/EÜ (saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta) nähakse ette kogu ELi hõlmav standard suure saastepotentsiaaliga tööstus- ja põllumajandustegevuse litsentsimiseks. Lubasid võib välja anda ainult siis, kui teatud keskkonnaalased tingimused on täidetud, nii et ettevõtjad ise vastutavad igasuguse saaste vältimise ja vähendamise eest, mida nad võivad tekitada. Loa olemasolu tagab kõige asjakohasemate saaste vältimise meetmete kasutamise ning jäätmete ringlussevõtmise või kõrvaldamise kõige vähem saastaval moel.

Komisjon on IPPC direktiivi (vt IP/09/1649 ja IP/10/1412) rikkumiste pärast kaevanud kohtusse seitse liikmesriiki.

Üldstatistika rikkumiste kohta on esitatud järgmisel veebisaidil:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Rikkumismenetluste kohta leiate rohkem üldist teavet dokumendist MEMO/10/605

Täiendav teave IPPC direktiivi ja selle rakendamise kohta

http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ippc/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/ippc/ippc_indic_permits.htm


Side Bar