Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES FI EL CS ET HU SL RO

IP/10/1577

Bryssel den 24 november 2010

Miljö - Luftkvalitet: Kommissionen uppmanar nio medlemsländer att genomföra ändrad lagstiftning

Europeiska kommissionen uppmanar nio medlemsländer att följa EU:s miljölagstiftning för luftkvalitet, nämligen Estland, Finland, Grekland, Luxemburg, Rumänien, Slovenien och Spanien, Tjeckien och Ungern. De har underlåtit att meddela kommissionen om och hur denna lagstiftning har införlivats på nationell nivå. På rekommendation av miljökommissionären Janez Potočnik har de därför tillsänts ett motiverat yttrande. Om detta inte leder till rättelse kommer kommissionen att överlämna ärendet till EU-domstolen.

Enligt direktivet skulle medlemsländerna senast den 11 juni 2010 ha införlivat EU-lagstiftningen i den nationella lagstiftningen. De är skyldiga att meddela kommissionen så snart de har antagit de nödvändiga införlivandeåtgärderna.

Eftersom inga relevanta åtgärder anmälts till kommissionen från Estland, Finland, Grekland, Luxemburg, Rumänien, Slovenien, Spanien, Tjeckien och Ungern skickade kommissionen den 16 juli 2010 en formell underrättelse till dessa medlemsstater. Eftersom lagstiftningen fortfarande inte har antagits i dessa medlemsstater tillsänder kommissionen dem ett motiverat yttrande. De berörda medlemsstaterna har två månader på sig att följa uppmaningen.

Bakgrund

Genom direktiv 2008/50/EG revideras EU-lagstiftningen om luftkvalitet i syfte att minska luftföroreningarna till nivåer som minimerar skadliga effekter på människors hälsa och på miljön och förbättrar informationen till allmänheten om de risker som är förenade med luftföroreningarna. I direktivet införs ett gränsvärde för luftens halt av inandningsbara mycket fina partiklar (som benämns PM2,5). Dessa partiklar, som kommer från en rad olika utsläppskällor som exempelvis dieselbilar, industriprocesser och enskilda hushålls värmepannor anses idag vara den typ av luftförorening som innebär störst fara för människors hälsa. Direktivet ändrar inte de befintliga normerna för luftkvalitet för sju föroreningar[1] men ger medlemsstaterna större flexibilitet för att följa vissa normer – bland annat gränsvärden för grövre partiklar (som går under beteckningen PM10) i områden där de tidigare hade svårt att göra detta.

Aktuella uppgifter om överträdelser i allmänhet finns på

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

För närmare upplysningar om överträdelseförfaranden i allmänhet hänvisas till MEMO/10/605

[ :

1] Svaveldioxid, kvävedioxid, grövre partiklar (PM10), koloxid, bensen och marknära ozon


Side Bar