Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES SV EL CS ET HU SL RO

IP/10/1577

Bryssel, 24.11.2010

Ympäristö – Ilman laatu: Komissio kiirehtii yhdeksää jäsenvaltiota panemaan täytäntöön lainsäädännön uudistukset

Euroopan komissio kiirehtii yhdeksää jäsenvaltiota noudattamaan ilman laatua koskevaa EU:n ympäristölainsäädäntöä. Kyseiset jäsenvaltiot ovat Suomi, Tšekki, Viro, Kreikka, Unkari, Luxemburg, Romania, Slovenia ja Espanja. Nämä jäsenvaltiot eivät ole ilmoittaneet komissiolle kyseisen lainsäädännön saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöään. Sen vuoksi niille lähetetään perusteltu lausunto ympäristöasioista vastaavan komission jäsenen Janez Potočnikin suosituksesta. Mikäli tilanne ei korjaannu, komissio voi saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Asianomaisen direktiivin mukaan jäsenvaltioiden olisi ollut saatettava lainsäädäntö osalliseksi kansallista lainsäädäntöään ennen 11. kesäkuuta 2010. Jäsenvaltioita vaaditaan ilmoittamaan komissiolle heti, kun ne ovat hyväksyneet tarvittavat täytäntöönpanotoimenpiteet.

Koska Suomi, Tšekki, Viro, Kreikka, Unkari, Luxemburg, Romania, Slovenia ja Espanja eivät olleet ilmoittaneet komissiolle kyseisiä toimenpiteitä, komissio osoitti niille 16. heinäkuuta 2010 virallisen huomautuksen. Koska nämä jäsenvaltiot eivät ole vieläkään antaneet lainsäädäntöä, komissio lähettää niille perustellun lausunnon. Kyseisillä jäsenvaltioilla on kaksi kuukautta aikaa noudattaa perusteltua lausuntoa.

Taustaa

Direktiivillä 2008/50/EY tarkistetaan ilman laatua koskevaa EU:n lainsäädäntöä. Tarkoituksena on vähentää pilaantumista tasolle, jolla voidaan minimoida haitalliset vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön, ja parantaa väestölle suunnattua riskejä koskevaa tiedottamista. Siinä otetaan käyttöön raja-arvo pienhiukkasten (PM2,5) pitoisuudelle ilmassa. Näitä monista eri lähteistä, kuten dieselajoneuvoista, teollisuudesta ja kotitalouksien lämpökattiloista, peräisin olevia hiukkasia pidetään nykyisin ihmisten terveydelle vaarallisimpina ilman epäpuhtauksina. Direktiivillä ei muuteta nykyisiä ilmanlaatustandardeja seitsemän pilaantumista aiheuttavan aineen[1] päästöjen osalta. Sen sijaan siinä annetaan jäsenvaltioille enemmän joustovaraa eräiden vaatimusten, kuten vuoden 2005 alussa käyttöön otettujen suurhiukkasten (PM10) raja-arvojen, täyttämisessä ongelmallisilla alueilla.

Yleisiä tilastotietoja rikkomisista:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Yleisiä lisätietoja rikkomismenettelyistä: Ks. MEMO/10/605

[ :

1] Rikkidioksidi, typpidioksidi, lyijy, suurhiukkaset (PM10), hiilimonoksidi, bentseeni ja alailmakehän otsoni.


Side Bar