Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES SV FI EL CS HU SL RO

IP/10/1577

Brüssel, 24. november 2010

Keskkond – Õhukvaliteet: komisjon survestab üheksat liikmesriiki, et need rakendaksid läbivaadatud õigusaktid

Euroopa Komisjon survestab üheksat liikmesriiki, et need järgiksid ELi keskkonnaalaste õigusaktide sätteid õhukvaliteedi valdkonnas. Need liikmesriigid on Tšehhi Vabariik, Eesti, Soome, Kreeka, Ungari, Luksemburg, Rumeenia, Sloveenia ja Hispaania, kes ei ole komisjonile teatanud kõnealuste sätete ülevõtmisest siseriiklikku õigusse. Seepärast soovitab keskkonnavolinik Janez Potočnik saata neile põhjendatud arvamuse. Kui liikmesriigid ei võta kõnealuseid sätteid üle siseriiklikku õigusse, võib komisjon anda asja Euroopa Kohtusse.

Direktiivi kohaselt oleksid liikmesriigid pidanud õigusaktid siseriiklikku õigusse üle võtma enne 11. juunit 2010. Liikmesriigid peavad teatatama komisjonile vajalike rakendusmeetmete vastuvõtmisest.

Kuna aga Tšehhi Vabariik, Eesti, Soome, Kreeka, Ungari, Luksemburg, Rumeenia, Sloveenia ja Hispaania ei teatanud komisjonile asjakohastest meetmetest, saadeti neile 16. juulil 2010 märgukiri. Arvestades asjaolu, et nimetatud liikmesriigid ei ole ikka veel neid õigusnorme üle võtnud, saadab nüüd komisjon neile põhjendatud arvamuse. Liikmesriikidel on nõuetele vastavuse tagamiseks aega kaks kuud.

Taustteave

Direktiiviga 2008/50/EÜ täiendatakse ELi õigusakte, mis on seotud välisõhu kvaliteediga, et vähendada õhusaastet niisugusele tasemele, mille mõju inimeste tervisele ja keskkonnale oleks võimalikult väike, ning parandada elanikkonna teavitamist seonduvatest ohtudest. Sellega kehtestatakse õhus sisalduvate tahkete peenosakeste (tuntud tähise PM2.5 all) kontsentratsiooni piirmäär. Tänapäeval on teada, et sellised osakesed, mis satuvad õhku paljudest eri allikatest, näiteks diiselmootoriga sõidukitest, tööstusest ja majapidamises kasutatavatest boileritest, on inimeste tervisele kõige ohtlikumad õhus sisalduvad saasteained. Direktiiviga ei muudeta õhukvaliteedistandardeid seoses seitsme saasteainega,[1] vaid jäetakse liikmesriikidele rohkem mänguruumi otsustamisel, kuidas neid standardeid, sealhulgas jämedamate osakeste (tuntud tähise PM10 all) kohta kehtestatud piirmäärasid, mis jõustusid 2005. aasta alguses, problemaatilistes piirkondades järgida.

Üldised jooksvad arvandmed eeskirjade eiramise kohta on esitatud aadressil:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Üksikasjalikku teavet rikkumismenetluste kohta üldisemalt saab dokumendist MEMO/10/605

[ :

1] Vääveldioksiid, lämmastikdioksiid, plii, jämedamad osakesed (PM10), süsinikmonooksiid, benseen ja troposfääriosoon.


Side Bar