Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES SV FI EL ET HU SL RO

IP/10/1577

V Bruselu dne 24. listopadu 2010

Životní prostředí – kvalita ovzduší: Komise vyzývá devět členských států, aby provedly nový právní předpis

Evropská komise vyzývá devět členských států, aby zajistily soulad svých právních předpisů s právním předpisem EU pro oblast životního prostředí, který se týká kvality ovzduší. Jedná se o tyto členské státy: Českou republiku, Estonsko, Finsko, Lucembursko, Maďarsko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko a Španělsko. Uvedené členské státy neoznámily Komisi provedení tohoto právního předpisu do svých právních řádů. Na doporučení komisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika bylo proto těmto státům zasláno odůvodněné stanovisko. Pokud bude toto opatření neúspěšné, může se Komise obrátit na Evropský soudní dvůr.

Podle dotyčné směrnice měly členské státy provést tento právní předpis do vnitrostátního práva do 11. června 2010. Jakmile členské státy přijmou nezbytná prováděcí opatření, musí o tom informovat Komisi.

Vzhledem k tomu, že Komise žádné oznámení o příslušných změnách od České republiky, Estonska, Finska, Lucemburska, Maďarska, Rumunska, Řecka, Slovinska a Španělska neobdržela, zaslala dne 16. července 2010 těmto státům úřední výzvu. Protože zmíněný právní předpis nebyl v těchto členských státech dosud přijat, Komise jim posílá odůvodněné stanovisko. Dotčené členské státy mají dva měsíce na to, aby uvedly své právní předpisy do souladu s níže uvedenou směrnicí.

Souvislosti

Směrnice 2008/50/ES je nový evropský právní předpis vztahující se na kvalitu vnějšího ovzduší, jehož cílem je snížit znečištění na úrovně, které oslabují škodlivé účinky na lidské zdraví a na životní prostředí, a zlepšit informovanost veřejnosti o souvisejících rizicích. Zavádí mezní hodnotu pro koncentrace jemných částic prachu (známých jako PM2,5) v ovzduší. Tyto částice, které pocházejí z nejrůznějších zdrojů, např. vozidel s naftovým motorem, průmyslových provozů a domácích kotlů, jsou dnes považovány za látku, jež ze všech látek znečišťujících ovzduší nejvíce ohrožuje lidské zdraví. Směrnice stávající normy kvality ovzduší pro sedm znečišťujících látek[1] nemění, dává však členským státům větší volnost, jak tyto normy splnit – včetně mezních hodnot pro hrubší částice (známé jako PM10), které začaly platit na začátku roku 2005 – v oblastech, kde se potýkaly s potížemi.

Obecná aktuální statistika o řízeních pro nesplnění povinnosti je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Další obecné informace o řízeních pro nesplnění povinnosti viz MEMO/10/605

[ :

1] Oxid siřičitý, oxid dusičitý, olovo, hrubé částice (PM10), oxid uhelnatý, benzen a přízemní ozon.


Side Bar