Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT FI

IP/10/1573

Bruksela, dnia 24 listopada 2010 r.

Ochrona środowiska: Komisja zwraca się do czterech państw członkowskich o wdrożenie prawodawstwa UE w zakresie chemikaliów

Komisja Europejska zwróciła się do Finlandii, Niemiec, Polski i Portugalii o aktualizację ustawodawstwa w zakresie chemikaliów zgodnie z ostatnimi zmianami w przepisach unijnym. Państwa te nie zgłosiły środków transpozycji dyrektywy w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Ponadto Polska nie poinformowała Komisji o transpozycji prawodawstwa dotyczącego produktów biobójczych. Zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika Komisja wysyła zatem uzasadnioną opinię. Cztery państwa członkowskie mają dwa miesiące na spełnienie wymogu. Jeżeli tego nie uczynią, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

Dyrektywa 2008/112/WE w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin zmienia szereg dyrektyw zawierających przepisy na temat klasyfikacji i oznakowania chemikaliów. Ma to wpływ na powiązane prawodawstwo dotyczące kosmetyków, zabawek, farb, lakierów, produktów do odnawiania pojazdów, samych pojazdów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Celem dyrektywy jest poprawa przekazywania informacji i stanu wiedzy pozwalająca na lepszą ochronę środowiska i zdrowia ludzi.

Państwa członkowskie muszą przyjąć i opublikować przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania nowej dyrektywy do dnia 1 kwietnia 2010 r. Finlandia, Niemcy, Polska i Portugalia nie zgłosiły w odpowiednim czasie wszystkich przepisów wykonawczych, w związku z czym Komisja wysyła do nich uzasadnioną opinię.

Uzasadnioną opinię wysłano również do Polski ze względu na brak transpozycji do prawa krajowego aktualnych przepisów dotyczących produktów biobójczych. Dyrektywą 2009/107/WE zmieniono dyrektywę dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych w odniesieniu do przedłużenia niektórych terminów. Polska powinna była dokonać transpozycji dyrektywy do prawa krajowego do 14 maja 2010 r. Nie przyjęto jednak przepisów w tej dziedzinie, w związku z czym Komisja wysyła do Polski uzasadnioną opinię.

Dodatkowe informacje dotyczące prawodawstwa w zakresie chemikaliów

Uaktualniona dyrektywa jest wynikiem przyjęcia nowych przepisów dostosowujących unijny system klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji chemicznych i mieszanin do Globalnie Zharmonizowanego Systemu (GHS) ONZ. Nowy system umożliwi opisanie i oznakowanie zagrożeń w ten sam sposób na całym świecie. Przepisy systemu GHS uwzględniono w rozporządzeniu 1272/2008, które stopniowo zastępuje obecne przepisy dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji chemicznych i mieszanin.

Dodatkowe informacje dotyczące uaktualnionego prawodawstwa w zakresie produktów biobójczych

W nowej dyrektywie przedłużono termin oceny substancji aktywnych w produktach biobójczych obejmujących środki odkażające i owadobójcze. Substancje aktywne to substancje chemiczne lub mikroorganizmy, które oddziałują w określony sposób na szkodliwe organizmy. W 2000 r. rozpoczęto systematyczną analizę substancji aktywnych obecnych na rynku UE, która miała się zakończyć 14 maja 2010 r. Termin ten przesunięto na dzień 14 maja 2014 r. aby umożliwić zakończenie analizy.

Aktualne statystyki dotyczące postępowań w sprawie naruszenia przepisów znajdują się na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Dalsze informacje dotyczące postępowań w sprawie naruszenia przepisów przedstawiono w dokumencie MEMO/10/605


Side Bar