Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT PL

IP/10/1573

Bryssel 24. marraskuuta 2010

Ympäristö: Komissio kehottaa neljää jäsenvaltiota panemaan täytäntöön EU:n kemikaalilainsäädännön

Euroopan komissio kehottaa Suomea, Saksaa, Puolaa ja Portugalia päivittämään kemikaalilainsäädäntönsä EU:ssa hiljattain sovittujen muutosten mukaisesti. Kyseiset jäsenvaltiot eivät ole ilmoittaneet toimenpiteistä, jotka liittyvät aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun direktiiviin. Sen vuoksi komissio lähettää niille perustellun lausunnon ympäristöasioista vastaavan komissaarin Janez Potočnikin suosituksesta. Kyseisillä jäsenvaltioilla on kaksi kuukautta aikaa noudattaa perusteltua lausuntoa. Mikäli tilanne ei korjaannu, komissio voi saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetulla direktiivillä 2008/112/EY muutetaan useita muita direktiivejä, jotka sisältävät säännöksiä kemikaalien luokituksesta ja merkinnöistä. Se vaikuttaa muuhun lainsäädäntöön, joka koskee kosmetiikkaa, leluja, maaleja, lakkoja, ajoneuvojen korjausmaalaustuotteita sekä ajoneuvojen ja sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Sillä pyritään myös parantamaan tiedotusta ja tietämystä, jotta voitaisiin paremmin suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä.

Jäsenvaltioiden oli annettava ja julkaistava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 1. huhtikuuta 2010. Koska Suomi, Saksa, Puola ja Portugali eivät ole ilmoittaneet kaikista täytäntöönpanosäädöksistä määräaikaan mennessä, komissio lähettää niille perustellun lausunnon.

Taustaa

Ajantasalle saatettu direktiivi liittyy uusiin sääntöihin, joilla aineiden ja seosten luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva EU:n järjestelmä mukautetaan YK:n GHS-järjestelmään (maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä). Uudella järjestelmällä varmistetaan, että samat vaarat kuvataan ja merkitään samalla tavalla joka puolella maailmaa. GHS-järjestelmän myötä käyttöönotetut säännöt sisältyvät asetukseen (EY) N:o 1272, jolla vähitellen korvataan tämänhetkinen lainsäädäntö aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta.

Yleisiä tilastotietoja yhteisön oikeuden rikkomisista:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Yleisiä lisätietoja rikkomismenettelyistä: Ks. MEMO/10/605


Side Bar