Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1571

Bruxelles, den 24. november 2010

Miljø: Kommissionen anmoder Danmark om at bringe sig i overensstemmelse med EU's vandlovgivning

Europa-Kommissionen anmoder Danmark om at tage nogle punkter op, hvor den nationale lovgivning ikke stemmer overens med EU's vandlovgivning. Efter henstilling fra miljøkommissær Janez Potočnik får Danmark derfor tilsendt en begrundet udtalelse. Danmark har to måneder til at efterkomme anmodningen. Sker dette ikke, kan Kommissionen beslutte at indbringe sagen for EU-Domstolen.

Kommissionen anmoder Danmark om at gennemføre direktiv 2000/60/EF, som opstiller en ramme for EU's vandpolitiske foranstaltninger, fuldt ud. Danmark fik tilsendt en åbningsskrivelse i 2007, efter at en række tilfælde af manglende overensstemmelse mellem den nationale lovgivning og EU-lovgivningen var kommet for dagen. Herefter fulgte en yderligere åbningsskrivelse i november 2009.

I en nylig vurdering af situationen har Kommissionen imidlertid konstateret, at der stadig er problemer. Der er bl.a. tale om manglende gennemførelse i national ret af definitionerne på forsyningspligtydelse og vandanvendelse, hvilket giver uvished om omfanget af omkostningsdækning for forsyningspligtydelser og vandanvendelse. De danske myndigheder har ganske vist vedtaget ny lovgivning på området, men det vil ikke løse alle de udestående problemer. Kommissionen sender derfor Danmark en begrundet udtalelse. Danmark har en svarfrist på to måneder.

Baggrunden

Vandrammedirektivet, der trådte i kraft i 2000, indeholder regler for integreret vandforvaltning i vandområdedistrikter i hele EU. Det forpligter medlemsstaterne til at beskytte og genoprette alle grundvandsforekomster og overfladevandområder (vandløb, søer, kanaler og kystvand), så de kan bringes i god tilstand senest i 2015.

For yderligere oplysninger om traktatbrudsprocedurer generelt henvises til MEMO/10/605

Statistiske oplysninger om traktatbrudssager generelt fås på:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm


Side Bar