Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE RO

IP/10/1570

Bruksela, dnia 24 listopada 2010 r.

Ochrona środowiska: Komisja ponagla Polskę i Rumunię do przedłożenia planów gospodarowania wodami w dorzeczu

Komisja Europejska ponagla Polskę i Rumunię do wypełnienia zobowiązań w ramach prawodawstwa wodnego UE i przedłożenia swoich planów gospodarowania dorzeczami. Plany te są niezbędne dla osiągnięcia unijnego celu w zakresie „dobrego stanu” wód europejskich do 2015 r. Plany należało przyjąć najpóźniej w dniu 22 grudnia 2009 r. Zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska, Janeza Potočnika, do państw członkowskich kierowane są zatem uzasadnione opinie. Wobec braku zadowalających odpowiedzi ze strony powyższych państw członkowskich w ciągu dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Dyrektywa 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej nakłada na państwa członkowskie obowiązek opublikowania planu gospodarowania wodami w każdym dorzeczu najpóźniej dziewięć lat po wejściu przepisów w życie. W odniesieniu do rzek międzynarodowych, państwa członkowskie, przez które te rzeki przepływają, muszą wspólnie opracować jeden międzynarodowy plan gospodarowania wodami w dorzeczu danej rzeki.

Ramowa dyrektywa wodna nakłada na państwa członkowskie obowiązek przeprowadzenia konsultacji ze społeczeństwem i innymi zainteresowanymi stronami oraz opublikowania wstępnej wersji planów, do których można przedstawiać pisemne uwagi przez okres sześciu miesięcy. Ze względu na te wymogi publiczne konsultacje należało rozpocząć najpóźniej w grudniu 2008 r.

Pomimo faktu, że wiele państw członkowskich przedłożyło plany, Polska i Rumunia tego nie uczyniły. W państwach tych zakończono prowadzenie konsultacji.

Opóźnienie w przedłożeniu planów gospodarowania wodami w dorzeczach zagraża osiągnięciu celów dyrektywy. Dalsze opóźnienie będzie mieć negatywne skutki dla całościowego wdrożenia dyrektywy, ustanowienia środków działania i wreszcie poprawy stanu środowiska wodnego. Komisja wysłała zatem uzasadnione opinie do przedmiotowych państw członkowskich, wzywając do przyspieszenia procedur przyjmowania planów. Mają one dwa miesiące na spełnienie wymogów.

Przebieg procedury

Ramowa dyrektywa wodna (2000/60/WE) zobowiązuje państwa członkowskie do ochrony i poprawy stanu wszystkich części wód podziemnych i powierzchniowych (rzek, jezior, kanałów i wód przybrzeżnych), aby przywrócić ich dobry stan najpóźniej do 2015 r. Plany gospodarowania wodami w dorzeczu oferują wyczerpujący obraz najważniejszych problemów w każdym dorzeczu i powinny zawierać konkretne środki konieczne do osiągnięcia ustanowionych celów w zakresie jakości środowiska. Każde odstępstwo musi być należycie uzasadnione.

Dalsze informacje na temat etapu konsultacji i przyjmowania poszczególnych planów gospodarowania wodami w dorzeczu znajdują się na stronie: http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm

Więcej szczegółów na temat polityki wodnej można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

Więcej informacji ogólnych na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego można znaleźć w MEMO/10/605

Bieżące statystyki dotyczące postępowań w sprawie naruszenia przepisów znajdują się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm


Side Bar