Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PL

IP/10/1566

Brüssel, 24. november 2010

Keskkond: Eesti ja Poola peavad andma kohtus aru ELi õigusaktide ülevõtmata jätmise kohta oma riigi õigusesse

Euroopa Komisjon kaebab Eesti ja Poola ELi keskkonnaalaste õigusaktide rakendamata jätmise pärast Euroopa Kohtusse. Hoolimata käimasolevate rikkumismenetluste käigus mõlemale riigile esitatud põhjendatud arvamustest, ei ole need liikmesriigid siiani riigi tasandil vastu võtnud ruumiandmete infrastruktuuri käsitlevaid õigusakte. Vastavad õigusaktid oli vaja vastu võtta 15. maiks 2009. Seetõttu on Euroopa Komisjon otsustanud ELi keskkonnavolinik Janez Potočniki soovitusel algatada kohtumenetluse.

Õigusaktide kohaselt pidid liikmesriigid jõustama ruumiandmete infrastruktuuri käsitleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid enne 15. maid 2009. Kuigi põhjendatud arvamused on saadetud Poolale 2009. aasta novembris ja Eestile 2010. aasta jaanuaris, ei ole nendes liikmesriikides kõnealust direktiivi riigi õigusaktidesse veel täielikult üle võetud ning seetõttu algatab komisjon Euroopa Kohtus vastava kohtumenetluse.

Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuuri (INSPIRE) käsitleva direktiiviga 2007/2/EÜ püütakse lihtsustada keskkonnaalastele ruumiandmetele juurdepääsu ja hõlbustada nende andmete kasutamist. Riigiasutused peavad neid andmeid omavahel jagama kõigi keskkonnaalaste ülesannete täitmisel. Liikmesriigid peavad tagama nende andmete kasutamise praktiliste takistusteta.

Direktiiviga on hõlmatud paljud ruumiandmed, alates transpordivõrke ja haldusüksusi käsitlevast kaardistamise põhiteabest kuni sellise keskkonnaalase põhiteabeni nagu heitgaasid, keskkonnakvaliteet ja kaitsealade asukoht. Oluline on nende eri andmete kombineerimise võimalus, et saada parimat teavet selle kohta, kuidas paremini kaitsta meie ühiskonda paljude võimalike kliimamuutuse mõjude, õhusaaste ning loodusõnnetuste ja tehnoloogiliste katastroofide eest. Mida paremini kättesaadav on teave, seda kulutõhusamad on meetmed meie keskkonna kaitsmiseks.

Ajakohased arvandmed õigusrikkumiste kohta üldiselt on esitatud aadressil:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Täpsema ülevaate saamiseks õigusrikkumiste kohta üldiselt vt MEMO/10/605


Side Bar