Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT

IP/10/1564

Brussel, 24 november 2010

Milieu: de Commissie verzoekt België en Portugal de EU-wetgeving inzake strategische milieueffect-beoordelingen na te leven

De Europese Commissie spoort België en Portugal aan maatregelen te treffen ter uitvoering van de EU-wetgeving inzake de milieueffectbeoordeling van plannen en programma's. De huidige wetgeving inzake strategische milieueffectbeoordelingen in België en Portugal bevat een aantal tekortkomingen. Op advies van Europees commissaris voor Milieu Janez Potočnik heeft de Commissie daarom aan beide landen een met redenen omkleed advies gezonden. De lidstaten hebben nu twee maanden de tijd om hierop in te gaan. Bij gebrek aan een bevredigend antwoord kan de Commissie besluiten de landen voor het Europese Hof van Justitie te dagen.

De Commissie heeft België en Portugal verzocht hun uitvoering van Richtlijn 2001/42/EG inzake de milieueffectbeoordeling van bepaalde plannen en programma's te verbeteren. In beide landen bevat de huidige wetgeving een aantal tekortkomingen.

In oktober 2009 heeft de Commissie beide landen meegedeeld dat hun nationale wetgeving niet volledig in overeenstemming was met de richtlijn. In juni 2010 heeft de Commissie een aanvullende ingebrekestelling aan België gezonden.

In België garandeert de wetgeving in de gewesten niet dat de aangrenzende lidstaten worden geraadpleegd als plannen en programma's gevolgen kunnen hebben voor hun land. Sommige gewesten hebben nieuwe wetgeving op dit gebied aangekondigd, maar ze hebben deze nog niet vastgesteld. Daarom heeft de Commissie een met redenen omkleed advies gezonden.

Ook in de wetgeving van Portugal zijn problemen vastgesteld. De plaatselijke autoriteiten zijn er niet verplicht hun redenen mee te delen wanneer ze een milieueffectbeoordeling van een plan of programma niet uitvoeren. De wetgeving voorziet niet in de verplichte informatieverstrekking aan de autoriteiten van andere lidstaten of in een verklaring waarin wordt samengevat hoe milieuoverwegingen in het plan of programma zijn verwerkt.

België en Portugal hebben twee maanden de tijd om aan de EU-wetgeving te voldoen.

Achtergrond

Overeenkomstig de richtlijn inzake strategische milieubeoordeling moeten plannen en programma's die op nationaal, regionaal en lokaal niveau door de autoriteiten zijn opgesteld en die grote gevolgen kunnen hebben voor het milieu, aan een milieueffectbeoordeling worden onderworpen. Hierdoor kunnen milieuoverwegingen in de voorbereiding en aanpassing van deze plannen en programma's worden opgenomen en wordt er tegelijkertijd bijgedragen aan duurzame ontwikkeling.

De milieueffectbeoordeling vindt plaats tijdens de voorbereiding van dergelijke plannen en vóór de vaststelling ervan. Bij de beoordeling wordt ook een milieurapport opgesteld met de mogelijke aanzienlijke gevolgen voor het milieu en redelijke alternatieven. Als er mogelijk aanzienlijke grensoverschrijdende effecten zullen optreden, vindt tevens overleg plaats met het publiek, met de milieu-instanties en met andere lidstaten. De milieueffectbeoordeling is daarom een belangrijke informatiebron voor EU-burgers.

Zie voor de meest recente gegevens over inbreuken in het algemeen:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Zie voor meer informatie over inbreukprocedures in het algemeen

MEMO/10/605


Side Bar