Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1563

Brussel, 24 november 2010

Belastingen: Europese Commissie vraagt België om een eind te maken aan discriminerende fiscale behandeling van bepaalde roerende inkomsten

De Europese Commissie heeft België officieel verzocht om de belastingregeling aan te passen die voorziet in aanvullende belastingen op de roerende inkomsten (dividenden en interesten) uitgekeerd door buitenlandse tussenpersonen aan inwoners van België die in het buitenland beleggen. Het verzoek heeft de vorm van een met redenen omkleed advies, de tweede stap in de inbreukprocedure van artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Als België binnen de twee maanden geen bevredigend antwoord geeft, behoudt de Commissie zich het recht voor om deze zaak voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te brengen.

De roerende inkomsten die in België aan Belgische inwoners worden uitgekeerd, zijn onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing. Door deze inhouding aan de bron hoeven Belgische inwoners deze dividenden en interesten niet meer in hun jaarlijkse aangifte in de personenbelasting te vermelden en zijn zij van latere belastingen vrijgesteld. De roerende inkomsten die in het buitenland aan Belgische inwoners worden uitgekeerd, moeten daarentegen wel in de jaarlijkse aangifte in de personenbelasting worden vermeld. Deze inkomsten worden belast naar hetzelfde tarief als dat van de bevrijdende roerende voorheffing op in België uitgekeerde interesten en dividenden, maar vervolgens nog aan een extra belasting onderworpen. Belgische inwoners die in het buitenland beleggen, krijgen dus te maken met een hogere belastingdruk dan zij die in België beleggen.

De Commissie is daarom van mening dat België zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 63 VWEU (vrij verkeer van kapitaal) en artikel 40 van de EER-Overeenkomst niet is nagekomen. De Belgische wetgeving biedt de inwoners van België ook de mogelijkheid om aan de extra belasting te ontsnappen door een beroep te doen op uitsluitend Belgische tussenpersonen. Dit is evenwel in strijd met het beginsel van het vrij verrichten van diensten dat is gewaarborgd bij artikel 56 VWEU.

Voor de persmededelingen over inbreukprocedures op het gebied van belastingen en douane:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm

Voor de laatste algemene informatie over inbreukmaatregelen tegen lidstaten:

http://ec.europa.eu/community_law/index_nl.htm

Voor informatie over de inbreukprocedures van de EU: MEMO/10/605


Side Bar