Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL ET HU PL

IP/10/1562

Brusel, 24. novembra 2010

Ochrana klímy: Komisia žiada sedem členských štátov, aby urýchlili prijímanie opatrení na vykonávanie právnych predpisov EÚ o emisiách z leteckej dopravy

Európska komisia žiada Cyprus, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko, aby urýchlili prijatie legislatívnych a administratívnych opatrení potrebných na začlenenie sektora leteckej dopravy do systému EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami (EÚ ETS). Týchto sedem členských štátov do dnešného dňa netransponovalo do vnútroštátneho práva právne predpisy týkajúce sa EÚ ETS v oblasti leteckej dopravy. Na odporúčanie komisárky pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaardovej zaslala Komisia príslušným členským štátom odôvodnené stanovisko. V prípade, že nedôjde k zhode vnútroštátneho práva s právnymi predpismi EÚ, môže Komisia predložiť túto vec Európskemu súdnemu dvoru.

Podľa smernice 2008/101/ES mali členské štáty do 2. februára 2010 transponovať do vnútroštátneho práva právne predpisy týkajúce sa systému EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami v oblasti leteckej dopravy. Členské štáty sú povinné informovať Komisiu o prijatí potrebných vykonávacích opatrení.

Vzhľadom na to, že Komisia nebola zo strany Cypru, Estónska, Francúzska, Grécka, Maďarska, Poľska a Slovenska informovaná o všetkých potrebných vykonávacích opatreniach, zaslala týmto členským štátom 25. marca 2010 formálnu výzvu.

Komisia odvtedy dostala oznámenie, že legislatívne práce prebiehajú vo všetkých siedmich krajinách, ale zatiaľ neboli prijaté žiadne právne predpisy. Preto Komisia zaslala dotknutým členským štátom odôvodnené stanovisko a požiadala ich, aby urýchlili prijatie všetkých potrebných vnútroštátnych vykonávacích opatrení.

Kontext

Emisie skleníkových plynov svetových leteckých spoločností sa rýchlo zvyšujú: v Európe sa od roku 1990 zdvojnásobili. Predpokladá sa, že aj napriek ambicióznym zlepšeniam účinnosti využitia paliva na úrovni 2 % ročne, budú v roku 2020 emisie medzinárodnej leteckej dopravy približne o 70 % vyššie než v roku 2005 a do roku 2050 stúpnu o neuveriteľných 300 až 600 %.

V záujme zmiernenia dopadov leteckej dopravy na zmenu klímy prijala Európska únia právne predpisy, ktoré od 1. januára 2012 zahŕňajú leteckú dopravu do systému EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami. Podmienky sú stanovené v smernici 2008/101/ES.

Systém EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami (EÚ ETS) skleníkových plynov začal fungovať od 1. januára 2005. Spočiatku EÚ ETS zahŕňal len pozemné priemyselné zariadenia. Od roku 2012 budú do EÚ ETS zahrnuté činnosti prevádzkovateľov lietadiel v oblasti leteckej dopravy, ktorí prevádzkujú prílety a odlety z letísk na území EÚ. Právne predpisy sa vzťahujú na 27 členských štátov EÚ a čoskoro budú rozšírené na Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Viac informácií o začlenení leteckej dopravy do systému EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov nájdete na adrese: http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm

Viac všeobecných informácií o porušovaní predpisov nájdete na MEMO/10/605


Side Bar