Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL HU PL SK

IP/10/1562

Brüssel, 24. november 2010

Kliimameetmed: Euroopa Komisjon ootab seitsmelt liikmesriigilt, et nad võtaksid kiiresti vastu meetmed lennunduse heitkoguseid käsitlevate ELi õigusaktide rakendamiseks

Euroopa Komisjon ootab Küproselt, Eestilt, Prantsusmaalt, Kreekalt, Ungarilt, Poolalt ja Slovakkialt, et nad võtaksid kiiresti vastu õigus- ja haldusnormid, mida on vaja lennundussektori lisamiseks ELi heitkogustega kauplemise süsteemi. Need seitse liikmesriiki ei ole tänase päeva seisuga siseriiklikku õigusesse üle võtnud heitkogustega kauplemise süsteemi lisatud lennundusalaseid sätteid. Kliimameetmete voliniku Connie Hedegaardi soovitusel saadab komisjon asjaomastele liikmesriikidele põhjendatud arvamuse. Kui selles esitatud nõudmisi ei täideta, võib komisjon need juhtumid Euroopa Kohtusse anda.

Vastavalt direktiivile 2008/101/EÜ pidid liikmesriigid heitkogustega kauplemise süsteemiga seotud lennundusalased õigusnormid siseriiklikusse õigusesse üle võtma enne 2. veebruari 2010. Liikmesriigid peavad komisjoni teavitama, kui nad on vajalikud rakendusmeetmed vastu võtnud.

Kuna Küpros, Eesti, Prantsusmaa, Kreeka, Ungari, Poola ja Slovakkia ei teavitanud komisjoni nõutud rakendusmeetmetest, saatis see 25. märtsil 2010 nendele liikmesriikidele märgukirja.

Pärast seda on komisjonile teatatud, et kõigis seitsmes riigis on käimas ettevalmistustöö ELi õigusnormide ülevõtmiseks, kuid ühtegi õigusakti ei ole veel vastu võetud. Seepärast saadab komisjon asjaomastele liikmesriikidele põhjendatud arvamuse, milles nõutakse, et nad võtaksid kiiresti vastu kõik vajalikud siseriiklikud rakendusmeetmed.

Taust

Kogu maailma lennuettevõtjate tegevuse tagajärjel tekkinud kasvuhoonegaaside heitkogused kasvavad kiiresti: alates 1990. aastast on need Euroopas kahekordistunud. Isegi juhul, kui suudetakse täita ambitsioonikas eesmärk parandada kütusesäästlikkust 2 % aastas, võib prognoosida, et rahvusvahelise lennunduse heitkoguste hulk on 2020. aastal 70 % suurem kui 2005. aastal, ning 2050. aastaks suureneb see hirmuäratavalt lausa 300–600 % võrra.

Selleks et leevendada lennunduse mõju kliimale, on Euroopa Liit vastu võtnud õigusaktid lennunduse lisamiseks ELi heitkogustega kauplemise süsteemi alates 1. jaanuarist 2012. Sellekohased eeskirjad on sätestatud direktiivis 2008/101/EÜ.

ELi heitkogustega kauplemise süsteem kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemiseks käivitati 1. jaanuaril 2005. Algselt hõlmas kõnealune süsteem ainult maa peal asuvaid tööstuskäitiseid. Alates 2012. aastast lisatakse sellesse süsteemi ka niisuguste õhusõidukikäitajate lennutegevus, kes korraldavad ELi lennujaamadesse saabuvaid ja sealt väljuvaid lende. Asjaomased õigusnormid hõlmavad 27 ELi liikmesriiki ja neid laiendatakse varsti Norrale, Islandile ja Liechtensteinile.

Täpsem teave lennunduse lisamise kohta ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi on esitatud järgmisel veebilehel: http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm

Täpsemat teavet rikkumiste kohta üldiselt leiate siit: MEMO/10/605


Side Bar