Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE LT LV

IP/10/1554

Bruselj, 24. novembra 2010

Enakost spolov: Komisija zadovoljna z izvajanjem predpisov EU proti spolni diskriminaciji v Latviji, Litvi, Nemčiji in Sloveniji, zato končuje postopke za ugotavljanje kršitev

Evropska komisija je pozdravila obvestilo Latvije, Litve, Nemčije in Slovenije o ukrepih za izvajanje predpisov EU, ki prepovedujejo spolno diskriminacijo na področju zaposlovanja in poklicnega dela (Direktiva 2006/54/ES, glej MEMO/08/742). Komisija je izrazila zadovoljstvo, da so vse štiri države sprejele ustrezne ukrepe za izvajanje zakonodaje EU, ki je namenjena zagotavljanju enakega obravnavanja žensk in moških na delovnem mestu. Zato je končala postopke za ugotavljanje kršitev, ki so se vodili proti njim.

Postopke za ugotavljanje kršitev proti Nemčiji (IP/09/1147), Latviji (IP/09/1033), Litvi in Sloveniji (IP/08/1821) je končala iz naslednjih razlogov:

Nemčija je zagotovila več informacij o načinu izvajanja zakonodaje EU. Nemško zvezno delovno sodišče je namreč pojasnilo področje uporabe akta, ki prenaša direktivo EU v nacionalno zakonodajo. Na podlagi tega je Komisija ugotovila, da nemška zakonodaja ščiti zaposlene pred diskriminacijo pri odpuščanju. Zato meni, da Nemčija v zadostni meri izvaja direktivo.

Latvija je nedavno spremenila svojo zakonodajo na področju enakosti med spoloma in boja proti diskriminacij, da bi upoštevala pomisleke Komisije. Po proučitvi spremenjene zakonodaje in pojasnil, ki so jih poslali latvijski organi, se je Komisija odločila, da postopek konča.

Litva je pred kratkim spremenila svoj delovni zakonik in zakon o enakih možnostih žensk in moških. Zakonik zdaj izrecno zagotavlja, da ima ženska, ki je na porodniškem dopustu, pravico vrniti se na delo pod pogoji, ki niso manj ugodni zanjo, in uživati koristi vseh izboljšanj delovnih pogojev, do katerih bi bila upravičena med odsotnostjo. Po novem daje zakon o enakih možnostih žensk in moških varuhu človekovih pravic možnost, da opravi javnomnenjske raziskave, objavi poročila in pripravi priporočila. Po proučitvi spremenjene zakonodaje je Komisija mnenja, da litovska vlada v zadostni meri izvaja direktivo EU.

Slovenija je poslala dodatna pojasnila glede pravic, ki jih imajo ženske na porodniškem dopustu, v zakonodaji in kako se te izvajajo v praksi. Na podlagi teh informacij je Komisija ugotovila, da se lahko ženska v Sloveniji po koncu porodniškega dopusta vrne na svoje delovno mesto pod pogoji, ki zanjo niso manj ugodni, prav tako pa ima pravico do vseh izboljšav delovnih pogojev, do katerih bi bila upravičena med svojo odsotnostjo.

Ozadje

Direktiva 2006/54/ES (prenovitev Direktive 2002/73/ES) je osrednja prvina širšega pravnega korpusa EU na področju enakega obravnavanja moških in žensk. Namenjena je uresničevanju načela enakega obravnavanja moških in žensk na področju zaposlovanja in poklicnega dela. Uvaja zlasti podrobne opredelitve neposredne in posredne diskriminacije, nadlegovanja in spolnega nadlegovanja. Predpisuje tudi ustanovitev enega ali več organov, zadolženih za spodbujanje, analizo, spremljanje in podporo enakemu obravnavanju vseh oseb brez diskriminacije na podlagi spola, od držav članic pa zahteva, da spodbujajo dialog z nevladnimi organizacijami. Rok za prenos direktive v nacionalno zakonodajo se je iztekel 5. oktobra 2005.

Več informacij:

Zakonodaja EU na področju enakosti med spoloma

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=420&langId=sl

Domača spletna stran podpredsednice Komisije in evropske komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Za več informacij o postopkih EU za ugotavljanje kršitev glej MEMO/10/605


Side Bar