Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE LT SL

IP/10/1554

Briselē, 2010. gada 24. novembrī

Dzimumu līdztiesība: Komisija atzinīgi novērtē Vācijas, Latvijas, Lietuvas un Slovēnijas panākto atbilstību ES noteikumiem, ar ko aizliedz diskrimināciju dzimuma dēļ, un izbeidz pienākumu neizpildes lietas

Eiropas Komisija ir atzinīgi novērtējusi Vācijas, Latvijas, Lietuvas un Slovēnijas iesniegtos paziņojumus par pasākumiem, lai īstenotu ES noteikumus, ar ko nodarbinātības un profesionālās darbības jomā aizliedz diskrimināciju dzimuma dēļ (Direktīva 2006/54/EK, skatīt MEMO/08/742). Komisija ir gandarīta, ka visas četras valstis ir veikušas piemērotus pasākumus, lai īstenotu ES tiesību aktus, kuru mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm darbavietā. Tādējādi Komisija ir izbeigusi pienākumu neizpildes procedūras pret visām četrām valstīm.

Komisija ir izbeigusi pienākumu neizpildes lietas pret Vāciju (IP/09/1147), Latviju (IP/09/1033), Lietuvu un Slovēniju (IP/08/1821) šādu iemeslu dēļ.

Vācija iesniedza papildu informāciju par ES tiesību aktu ieviešanu. Konkrēti, Vācijas Federālā Darba tiesa precizēja ES direktīvas transponēšanas akta darbības jomu. Tādējādi Komisija secināja, ka atlaišanas gadījumos uz darbiniekiem attiecas Vācijas tiesību akti diskriminācijas novēršanas jomā. Tāpēc Komisija šobrīd uzskata, ka Vācija ir pietiekami īstenojusi minēto direktīvu.

Latvija nesen veica grozījumus tiesību aktos par dzimumu līdztiesību un diskriminācijas novēršanu, lai ņemtu vērā Komisijas paustās bažas. Pēc grozīto tiesību aktu izskatīšanas un ņemot vērā valsts iestāžu sniegtos paskaidrojumus Komisija nolēma izbeigt lietu.

Lietuva nesen veica grozījumus Darba likumā un Likumā par sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām. Tagad Darba likumā ir skaidri noteikts, ka sievietei dzemdību atvaļinājumā ir tiesības pēc minētā atvaļinājuma beigām atgriezties savā darbā ar nosacījumiem, kas nav viņai mazāk labvēlīgi, un gūt labumu no visiem darba apstākļu uzlabojumiem, uz kuriem viņai būtu bijušas tiesības prombūtnes laikā. Likumā par sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām tagad ir noteiktas ombuda tiesības veikt apsekojumus, publicēt ziņojumus un sniegt ieteikumus. Pēc grozīto tiesību aktu izskatīšanas Komisija uzskata, ka Lietuvas valdība ir pietiekami īstenojusi minēto ES direktīvu.

Slovēnija ir iesniegusi papildu paskaidrojumus par likumā noteiktajām tiesībām, kas attiecas uz sievietēm dzemdību atvaļinājumā, un par šo tiesību ievērošanu praksē. Pamatojoties uz šiem paskaidrojumiem, Komisija secināja, ka Slovēnijā sievietēm pēc dzemdību atvaļinājuma ir tiesības atgriezties savās darba vietās ar nosacījumiem, kas nav viņām mazāk labvēlīgi, un gūt labumu no visiem darba apstākļu uzlabojumiem, kas veikti viņu prombūtnes laikā.

Pamatinformācija

Direktīva 2006/54/EK (pārstrādātā Direktīva 2002/73/EK) ir centrālais elements plašajā tiesību aktu kopumā par vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm. Tās mērķis ir īstenot principu par vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesionālās darbības jomā. Šajā direktīvā detalizēti definēta tiešā un netiešā diskriminācija, uzmākšanās un seksuālā uzmākšanās. Tajā arī paredzēts, ka jāizveido iestāde vai iestādes, kas veicinātu, analizētu, uzraudzītu un atbalstītu vienlīdzīgu attieksmi pret visām personām bez diskriminācijas dzimuma dēļ, un ka dalībvalstīm jārosina dialogs ar nevalstiskajām organizācijām. Noteiktais termiņš direktīvas ieviešanai valsts tiesību aktos beidzās 2005. gada 5. oktobrī.

Papildu informācija

ES tiesību akti dzimumu līdztiesības jomā

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=420&langId=en

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES komisāres tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības jomā Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Plašāku informāciju par ES pienākumu neizpildes procedūrām lasiet MEMO/10/605


Side Bar